Informare privind activitatea CIP


1. Ce este Centrala Incidentelor de Plăţi ?
CIP reprezintă o structură specializată în colectarea, stocarea şi centralizarea informaţiilor specifice incidentelor de plăţi produse de titularii de cont cu cecuri, cambii şi bilete la ordin.
2. Unde funcţionează Centrala Incidentelor de Plăţi? Care este temeiul legal în baza căruia funcţionează aceasta?
CIP funcţionează la Banca Naţională a României, cu sediul în str. Lipscani nr. 25 sector 3 București cod 030031, în baza prevederilor:
 1. Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi
 2. Regulamentului BNR nr. 1/2012 privind organizarea şi funcţionarea la BNR a Centralei Incidentelor de Plăţi, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 49 din 20.01.2012.

Aceste reglementări pot fi accesate şi pe site-ul internet al Băncii Naţionale a României, în secţiunea Legislaţie.

3. Cine raportează la Centrala Incidentelor de Plăţi?
La CIP raportează următoarele persoane declarante:
 1. instituţiile de credit - persoane juridice române;
 2. sucursalele din România ale instituţiilor de credit străine
4. Ce fel de informaţii se raportează la Centrala Incidentelor de Plăţi?
La CIP se raportează următoarele informaţii specifice incidentelor de plăţi:
 1. datele de identificare ale titularilor de cont (persoane fizice şi persoane juridice rezidente sau nerezidente): nume/denumire, cod numeric personal/cod unic de înregistrare (pentru titularii rezidenţi) sau codul ţării urmat de informaţia solicitată de instituţia de credit la deschiderea contului curent (pentru titularii nerezidenţi);
 2. incidentele de plăţi produse de titularii de cont la plata cecurilor, cambiilor şi biletelor la ordin; incidentele de plăţi pot fi majore sau nu, în funcţie de motivul/motivele pentru care se refuză plata;

Incidentele de plăţi majore produse de către titularii de cont la plata cu cecuri, cambii şi bilete la ordin (art. 2 pct. 2 din Regulamentul BNR nr. 1/2012) determină înscrierea respectivului titular de cont în Fişierul Naţional al Persoanelor cu Risc. În plus, titularilor de cont care au produs incidente de plăţi majore cu cecuri li se aplică interdicţia bancară de a emite cecuri pe o perioadă de un an de la data înscrierii la Centrala Incidentelor de Plăţi a respectivului incident de plată (art. 2 pct. 4 din Regulamentul BNR nr. 1/2012).

5. Cum este organizată baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi?
Baza de date a CIP este organizată în două fişiere:
 1. Fişierul naţional de incidente de plăţi (FNIP) care are trei componente:
  • Fişierul naţional de cecuri (FNC),
  • Fişierul naţional de cambii (FNCb),
  • Fişierul naţional de bilete la ordin (FNBO) şi
 2. Fişierul naţional al persoanelor cu risc (FNPR) care este alimentat automat din FNIP.
6. Când se raportează incidentele de plăţi la Centrala Incidentelor de Plăţi?
În cazul în care o persoană declarantă – instituţie de credit, în calitate de instituţie de credit trasă, a trasului sau a subscriitorului, a decis refuzul la plată al cecului, cambiei sau a biletului la ordin, aceasta are obligaţia ca, cel târziu în ziua bancară următoare refuzului, să transmită la CIP un formular de înscriere a refuzului bancar.
Transmiterea informaţiei la CIP se face în format electronic, prin Reţeaua de Comunicaţii Interbancare.
7. Cât timp este meţinută informaţia raportată în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi?
Informaţiile privind incidentele de plăţi sunt menţinute în baza de date a CIP în conformitate cu prevederile art. 17 din Regulamentul BNR nr. 1/2012.
8. Cine sunt utilizatorii informaţiilor din baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi şi în ce scop poate fi aceasta consultată?
Utilizatorii informaţiilor existente în baza de date a CIP sunt:
 1. Banca Naţională a României;
 2. instituţiile de credit, în mod obligatoriu, la eliberarea de formulare de cecuri titularilor de cont;
 3. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Ministerul Administraţiei şi Internelor cu unităţile lor teritoriale, instanţele judecătoreşti, alte instituţii ale statului cu atribuţii de supraveghere şi control;
 4. persoanele fizice şi alte persoane juridice, rezidente sau nerezidente, prin intermediul instituţiilor de credit, în condiţiile legii, prin utilizarea formularului prevăzut în Anexa nr. 9 din Regulamentul BNR nr. 1/2012. Astfel, se pot obţine informaţii despre un anumit instrument de plată (cec, cambie sau bilet la ordin) sau despre istoricul incidentelor de plăţi al unui anumit titular de cont.

Informațiile din baza de date a CIP sunt consultate pentru scopurile specifice utilizatorilor.

9. Poate Centrala Incidentelor de Plăţi să rectifice/anuleze informaţiile privind incidentele de plăţi ale unui titular de cont existent în baza de date?
Nu. CIP nu poate rectifica sau anula informaţia privind incidentele de plăţi înregistrate în baza sa de date. Deoarece instituţiile de credit, în calitate de persoane declarante răspund pentru veridicitatea şi integritatea informaţiei privind incidentele de plăţi transmise la CIP (art. 27 din Regulamentul BNR nr. 1/2012) numai acestea pot proceda la rectificarea sau anularea informaţiilor, în situaţia în care acestea au fost transmise eronat, în conformitate cu prevederile art. 13, 25 și 26 din Regulamentul BNR nr. 1/2012.
Anularea incidentelor de plăţi se poate face şi ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti executorii, numai de către instituţia de credit care a declarat la CIP incidentul de plată.
În plus, precizăm că si suspendarea sau reluarea interdicţiei bancare pentru un cec poate fi efectuată, ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti executorii, numai de către instituţia de credit care a declarat la CIP refuzul la plată al respectivului cec, în conformitate cu prevederile art. 11 și 12 din Regulamentul BNR nr. 1/2012.
10. Cum trebuie să procedeze persoanele fizice pentru a obţine informaţii de la Centrala Incidentelor de Plăţi?
Persoanele fizice pot obţine informaţii referitoare la datele care le aparțin existente la CIP numai dacă le solicită în nume propriu.
Pentru a obţine aceste informaţii trebuie remisă prin poştă o solicitare scrisă (în original) către Banca Naţională a României - Direcţia Statistică, datată şi semnată, pe adresa Str. Lipscani nr. 25, sector 3, Bucureşti, cod 030031 (secţiunea link-uri utile din cadrul prezentării CIP: persoane fizice). Cererea va fi însoţită de  o copie xerox lizibilă după buletin/carte de identitate/paşaport.
Răspunsul la solicitare:
- va fi transmis prin poştă la adresa din actul de identitate ataşat solicitării sau la o altă adresă menţionată de solicitant care să asigure că predarea i se va face personal;
 - poate fi ridicat personal de către solicitant de la sediul centralei Băncii Naţionale a României, dacă acest lucru este menţionat în solicitare.
În cazul în care răspunsul este ridicat personal de la sediul centralei Băncii Naţionale a României de către solicitant, acesta trebuie să se identifice cu originalul documentului ataşat la solicitare.
11. Există structuri similare Centralei Incidentelor de Plăți în Europa?
În Europa există baze de date folosite pentru gestionarea riscului instrumentelor de plată (însă între acestea există diferențe, fiecare fiind adaptată cerințelor locale). Țările în care există asfel de structuri sunt Franța, Portugalia, Italia, Grecia și Cipru.
12. Cum sunt protejate datele cu caracter personal la Centrala Incidentelor de Plăţi?
CIP prelucrează datele cu caracter personal, în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate în Regulamentul BNR nr. 1/2012, respectând prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD).

Alte informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi obținute de pe pagina Date cu caracter personal