Informare privind activitatea CIP


1. Ce este Centrala Incidentelor de Plăţi ?
Centrala Incidentelor de Plăţi (CIP) reprezintă o structură specializată în colectarea, stocarea şi centralizarea informaţiilor specifice incidentelor de plăţi produse de titularii de cont cu cecuri, cambii şi bilete la ordin.
2. Unde funcţionează Centrala Incidentelor de Plăţi? Care este temeiul legal în baza căruia funcţionează aceasta?
CIP funcţionează la Banca Naţională a României, cu sediul în str. Lipscani nr. 25 sector 3 București cod 030031, în baza prevederilor:
 1. Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi
 2. Regulamentului BNR nr. 7/2023 privind organizarea şi funcţionarea la BNR a Centralei Incidentelor de Plăţi, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 991 din 01.11.2023, modificat prin Regulamentul BNR nr. 3/2024, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 568/18.06.2024.

Aceste reglementări pot fi accesate şi pe site-ul internet al Băncii Naţionale a României, în secţiunea Legislaţie.

3. Cine raportează la Centrala Incidentelor de Plăţi?
La CIP raportează următoarele persoane declarante:
 1. instituţiile de credit - persoane juridice române;
 2. sucursalele din România ale instituţiilor de credit străine
4. Ce informaţii se raportează la Centrala Incidentelor de Plăţi?
La CIP se raportează următoarele informaţii specifice incidentelor de plăţi:
 1. datele de identificare ale titularilor de cont (persoane fizice şi persoane juridice/ alte entităţi rezidente sau nerezidente): nume/denumire, cod numeric personal/cod unic de înregistrare/codul de identificare fiscală (pentru titularii rezidenţi) sau codul ţării urmat de informaţia solicitată de instituţia de credit la deschiderea contului curent (pentru titularii nerezidenţi);
 2. incidentele de plăţi produse de titularii de cont la plata cecurilor, cambiilor şi biletelor la ordin; incidentele de plăţi pot fi majore sau nu, în funcţie de motivul/motivele pentru care se refuză plata;

Incidentele de plăţi majore produse de către titularii de cont la plata cu cecuri, cambii şi bilete la ordin (art.2 pct.3 din Regulamentul BNR nr.7/2023, cu modificările ulterioare) determină înscrierea respectivului titular de cont în Fişierul naţional al persoanelor cu risc. În plus, titularilor de cont care au produs incidente de plăţi majore cu cecuri li se aplică interdicţia bancară de a emite cecuri pe o perioadă de un an de la data înscrierii la Centrala Incidentelor de Plăţi a respectivului incident de plată (art.2 pct.5 din Regulamentul BNR nr.7/2023, cu modificările ulterioare).

5. Cum este organizată baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi?
Baza de date a CIP este organizată în două fişiere:
 1. Fişierul naţional de incidente de plăţi (FNIP) care are trei componente:
  • Fişierul naţional de cecuri (FNC),
  • Fişierul naţional de cambii (FNCb),
  • Fişierul naţional de bilete la ordin (FNBO) şi
 2. Fişierul naţional al persoanelor cu risc (FNPR) care este alimentat automat din FNIP cu incidentele de plăţi majore.
6. Când se raportează incidentele de plăţi la Centrala Incidentelor de Plăţi?
În cazul în care o persoană declarantă – în calitate de instituţie de credit trasă, a trasului sau a subscriitorului, a decis refuzul la plată al cecului, cambiei sau a biletului la ordin, aceasta are obligaţia ca, cel târziu în ziua bancară următoare refuzului, să transmită la CIP un formular de înscriere a refuzului bancar.
Transmiterea informaţiei la CIP se face în format electronic, prin Reţeaua de Comunicaţii Interbancară.
7. Cât timp este meţinută informaţia raportată în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi?
Informaţiile privind incidentele de plăţi sunt menţinute în Fişierul naţional de incidente de plăţi (FNIP) și Fişierul naţional al persoanelor cu risc (FNPR) pe o perioadă de 7 ani de la data înscrierii, în conformitate cu prevederile art.17 din Regulamentul BNR nr.7/2023, cu modificările ulterioare.
8. Cine sunt utilizatorii informaţiilor din baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi şi în ce scop poate fi aceasta consultată?
Utilizatorii informaţiilor existente în baza de date a CIP sunt:
 1. Banca Naţională a României;
 2. instituții de credit persoane juridice române și sucursalele din România ale instituţiilor de credit străine.

Informațiile din baza de date a CIP sunt consultate pentru scopurile specifice utilizatorilor.

9. Poate Centrala Incidentelor de Plăţi să rectifice/anuleze informaţiile privind incidentele de plăţi ale unui titular de cont existent în baza de date?
Nu. CIP nu poate rectifica sau anula informaţia privind incidentele de plăţi înregistrate în baza sa de date. Deoarece persoanele declarante răspund pentru veridicitatea şi integritatea informaţiei privind incidentele de plăţi transmise la CIP (art.28 din Regulamentul BNR nr.7/2023, cu modificările ulterioare) numai acestea pot proceda la rectificarea sau anularea informaţiilor, în situaţia în care acestea au fost transmise eronat, în conformitate cu prevederile art.25, 26 și 27 din Regulamentul BNR nr.7/2023, cu modificările ulterioare.
Anularea înregistrărilor privind incidentele de plăţi se poate face şi ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti executorii, numai de către instituţia de credit care a declarat la CIP incidentul de plată, în conformitate cu prevederile art.13 din Regulamentul BNR nr.7/2023, cu modificările ulterioare.
Suspendarea sau reluarea interdicţiei bancare pentru un cec, precum și suspendarea sau reactivarea înregistrării privind incidentele de plăți minore cu cecuri și incidentele de plăți cu cambii și bilete la ordin pot fi efectuate, ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti executorii, numai de către persoana declarantă care a transmis la CIP refuzul respectivului instrument de plată, în conformitate cu prevederile art.11 și art.12 din Regulamentul BNR nr.7/2023, cu modificările ulterioare.
10. Cum trebuie să procedeze persoanele fizice pentru a obţine informaţii de la Centrala Incidentelor de Plăţi?
Persoanele fizice pot solicita în nume propriu informaţii referitoare la datele existente la CIP. Pentru a obţine aceste informaţii trebuie să transmită o solicitare scrisă datată şi semnată (secţiunea link-uri utile din cadrul prezentării CIP: persoane fizice) Băncii Naţionale a României - Direcţia Statistică la adresa Str. Lipscani nr. 25, sector 3, Bucureşti, cod 030031 sau prin e-mail la adresa SecretariatStatistica@bnro.ro. Cererea va fi însoţită de o copie lizibilă după actul de identitate/paşaport aflat în termen de valabilitate.

Răspunsul la solicitare:
- va fi transmis prin poştă la adresa din actul de identitate ataşat solicitării sau la o altă adresă menţionată de solicitant care să asigure că predarea i se va face personal sau la adresa de e-mail indicată de solicitant;
- poate fi ridicat personal de către solicitant, în baza actului de identitate, de la sediul centralei Băncii Naţionale a României, dacă acest lucru este menţionat în solicitare.
11. Există structuri similare Centralei Incidentelor de Plăți în Europa?
În Europa există baze de date folosite pentru gestionarea riscului instrumentelor de plată (însă între acestea există diferențe, fiecare fiind adaptată cerințelor locale). Țările în care există asfel de structuri sunt Franța, Portugalia, Italia, Grecia și Cipru.
12. Cum sunt protejate datele cu caracter personal la Centrala Incidentelor de Plăţi?
CIP prelucrează datele cu caracter personal, în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate în Regulamentul BNR nr.7/2023, cu modificările ulterioare, respectând prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD).

Alte informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi obținute de pe pagina Date cu caracter personal