Finanţe publice


Statisticile finanţelor guvernamentale surprind activitatea economică a administraţiei publice, reflectată prin veniturile şi cheltuielile guvernamentale, deficitul bugetar, datoria publică, tranzacţiile în active şi pasive financiare, alte fluxuri economice şi bilanţurile la sfârşitul perioadei.

Prin Tratatul de la Maastricht al Uniunii Europene, statele membre sunt obligate să respecte disciplina bugetară prin îndeplinirea a două criterii: un deficit de cel mult 3% din PIB şi o datorie ce nu depăşeşte 60% din PIB. Aceste valori de referinţă se bazează pe concepte definite în metodologia Sistemului European de Conturi Naţionale şi Regionale în Comunitate (SEC) ediţia 1995.

Astfel, deficitul / surplusul guvernamental reprezintă necesarul net / capacitatea netă de finanţare a sectorului administraţiei publice şi subsectoarelor acestuia (definite în SEC).

Datoria publică este stocul datoriei totale brute consolidate a administraţiei publice la finele perioadei, exprimat la valoarea nominală al următoarelor categorii de pasive guvernamentale (definite în SEC 95): numerar şi depozite, titluri de valoare, altele decât acţiuni, exclusiv produse financiare derivate, precum şi împrumuturi.

Responsabilităţile instituţionale în cadrul elaborării şi raportării către Comisia Europeană a Notificării deficitului şi datoriei guvernamentale în baza Procedurii Deficitului Excesiv au fost stabilite prin Protocolul de cooperare privind dezvoltarea Sistemului Naţional pentru Statistica Finanţelor Guvernamentale, încheiat între Ministerul Finanţelor Publice, Institutul Naţional de Statistică (cu rol de coordonator la nivel naţional), Banca Naţională a României şi Comisia Naţionala de Prognoză.

Seturi de date privind indicatori ai administraţiei publice disponibile:

 • pe website-ul Ministerului Finanţelor Publice
  • execuţia bugetului general consolidat în pagina http://www.mfinante.ro/execbug.html?pagina=buletin
  • datoria publică totală, inclusiv cea deţinută de nerezidenţi - în cadrul rapoartelor lunare “Raportul privind datoria publică”
  • deţinerile de titluri de stat denominate în lei şi euro ale clienţilor persoane fizice şi juridice nerezidente, - în cadrul rapoartelor lunare din pagina http://www.mfinante.ro/trezorengl.html?pagina=domenii (disponibile numai în limba engleză)
  • datoria publică în monedă naţională deţinută de nerezidenţi  - în cadrul documentului “Evoluţia datoriei guvernamentale conform metodologiei UE” în pagina http://www.mfinante.ro/rapoarteMFP.html?pagina=buletin, în care datoria guvernamentală este prezentată într-un grad mai mare de detaliere: datorie totală, internă, externă, pe scadenţe, instrumente financiare, deţinători şi valute.
 •   pe website-ul BNR
  • secţiunea statistică a Buletinului lunar: indicatori ai administraţiei publice furnizaţi de Ministerul Finanţelor Publice, în termenii consolidaţi ai bugetului  general, dar şi clasificaţi pe subsectoarele bugetului de stat, bugetelor locale, asigurările sociale de stat  şi pentru şomaj, alte fonduri extrabugetare;
  • stocul datoriei externe structurate pe sectoare instituţionale (guvern, autoritate monetară, bănci, alte sectoare), scadenţă iniţială (termen scurt şi termen lung) şi tipul instrumentului de datorie (titluri de natura datoriei, credite comerciale, împrumuturi, numerar şi depozite, alte pasive) în cadrul protocolului SDDS (Statistica datoriei externe).