Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Ordin nr. 2 din 26.feb.2019
Monitorul Oficial, Partea I 213 18.mar.2019
Intrare în vigoare la 18.mar.2019
Ordinul nr. 2/2019 pentru modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 8/2018 privind amortizorul de capital pentru risc sistemic

Având în vedere dispoziţiile art. 4 alin. (1), art. 101 şi ale art. 1261 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 255 alin. (1) - (3), art. 276, 277, art. 281 alin. (2), precum şi ale art. 288 şi 289 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare, Recomandarea Comitetului Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială nr. 9/2017 privind amortizorul de capital pentru riscul sistemic în România, precum şi Recomandarea Comitetului Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială nr. R/7/2018 privind amortizorul de capital pentru riscul sistemic în România,
    în temeiul dispoziţiilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, precum şi ale art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

    Banca Naţională a României emite prezentul ordin.

   Art. I. - Metodologia pentru determinarea nivelului amortizorului de capital pentru risc sistemic ce trebuie menţinut de fiecare instituţie de credit, persoană juridică română, prevăzută în anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 8/2018 privind amortizorul de capital pentru risc sistemic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.031 din 5 decembrie 2018, se modifică şi se completează potrivit prevederilor cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
   Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   
Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 26 februarie 2019.
    Nr. 2.

   ANEXĂ

    MODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRI
ale Metodologiei pentru determinarea nivelului amortizorului de capital pentru risc sistemic ce trebuie menţinut de fiecare instituţie de credit, persoană juridică română, prevăzută în anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 8/2018 privind amortizorul de capital pentru risc sistemic
 
1. La punctul 3, după subpunctul 3.1 se introduce un nou subpunct, subpunctul 3.11, cu următorul cuprins:
    "3.11. În cazul instituţiilor de credit prevăzute la subpct. 3.1 care dobândesc portofolii de credite în urma unei combinări de întreprinderi în sensul noţiunii definite de IFRS 3, fiecare dintre valorile determinate conform prevederilor lit. a), b) şi c) de la subpct. 3.1 se ajustează prin aplicarea la nivel consolidat, în mod corespunzător, a prevederilor lit. a) şi lit. b) de la subpct. 3.31."
   2. La punctul 3, subpunctul 3.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "3.2. Pentru menţinerea amortizorului de capital pe perioada 1 iulie-31 decembrie din fiecare an calendaristic (N), în vederea determinării mediei ratelor creditelor neperformante şi a gradului mediu de acoperire cu provizioane, instituţiile de credit menţionate la subpct. 3.1 vor utiliza datele înscrise în raportările financiare consolidate, întocmite în scop prudenţial, pentru datele de referinţă 31.03. (N-1), 30.06. (N-1), 30.09. (N-1) şi 31.12. (N-1), în formularul F 18.00, prevăzut în anexa III la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014, cu modificările şi completările ulterioare, utilizând aceleaşi precizări menţionate la subpct. 3.1 lit. a)-c) şi subpct. 3.11."
   3. La punctul 3, după subpunctul 3.3 se introduce un nou subpunct, subpunctul 3.31, cu următorul cuprins:
    "3.31. În cazul instituţiilor de credit prevăzute la subpct. 3.3 care dobândesc portofolii de credite în urma unei combinări de întreprinderi în sensul noţiunii definite de IFRS 3, fiecare dintre valorile determinate conform prevederilor lit. a), b) şi c) de la subpct. 3.3 se ajustează după cum urmează:
    a) prin majorarea cu suma rămasă în sold la fiecare dată de referinţă reprezentând diferenţe pozitive înregistrate, la momentul preluării creditelor, în soldurile creditoare ale conturilor «Alte ajustări», analitice distincte; aceste diferenţe pozitive au fost obţinute la momentul preluării creditelor prin scăderea valorii juste a creditelor preluate din valoarea rămasă de rambursat aferentă acestora la acel moment;
    b) prin diminuarea cu soldurile debitoare ale conturilor «Modificări ale pierderilor aşteptate aferente activelor financiare depreciate la recunoaşterea iniţială», analitice distincte, aferente creditelor preluate rămase în sold la fiecare dată de referinţă, în cazul existenţei unor asemenea solduri."
   4. La punctul 3, subpunctul 3.4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "3.4. Pentru menţinerea amortizorului de capital pe perioada 1 iulie-31 decembrie din fiecare an calendaristic (N), instituţiile de credit care fac obiectul supravegherii doar pe bază individuală exercitate de Banca Naţională a României determină media ratelor creditelor neperformante şi gradul mediu de acoperire cu provizioane pe baza datelor înscrise în raportările financiare lunare, întocmite la nivel individual, în scop prudenţial, pentru datele de referinţă reprezentând sfârşitul fiecărei luni calendaristice din perioada ianuarie (N-1)-decembrie (N-1), în cadrul formularului F 18.00, prevăzut de Normele metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 9/2017, utilizând aceleaşi precizări menţionate la subpct. 3.3 lit. a)-c) şi subpct. 3.31."
   5. La punctul 3, după subpunctul 3.4 se introduce un nou subpunct, subpunctul 3.5, cu următorul cuprins:
    "3.5. Instituţiile de credit cărora le sunt aplicabile prevederile subpct. 3.11 şi 3.31 trebuie să formalizeze într-un înscris justificativ, documentat corespunzător, fundamentarea ajustărilor menţionate la subpct. 3.11, respectiv la lit. a) şi b) de la subpct. 3.31."
   6. În tot cuprinsul Metodologiei pentru determinarea nivelului amortizorului de capital pentru riscul sistemic ce trebuie menţinut de fiecare instituţie de credit, persoană juridică română, sintagma "formularul 18.00" se înlocuieşte cu sintagma "formularul F 18.00".