Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Ordin nr. 8 din 21.noi.2018
Monitorul Oficial, Partea I 1031 5.dec.2018
Intrare în vigoare la 5.dec.2018
Ordinul nr. 8/2018 privind amortizorul de capital pentru risc sistemic

 Având în vedere: dispoziţiile art. 4 alin. (1), art. 101 şi ale art. 1261 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 255 alin. (1) - (3), art. 276-277, art. 281 alin. (2), precum şi ale art. 288-289 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare, Recomandarea Comitetului Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială nr. R/9/2017 privind amortizorul de capital pentru riscul sistemic în România, precum şi Recomandarea Comitetului Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială nr. R/7/2018 privind amortizorul de capital pentru riscul sistemic în România,
    în temeiul dispoziţiilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, precum şi ale art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

    Banca Naţională a României emite următorul ordin:

   Art. 1. - (1) Începând cu 1 ianuarie 2019, instituţiile de credit, persoane juridice române, care fac obiectul supravegherii pe bază consolidată exercitate de Banca Naţională a României potrivit prevederilor art. 297 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare, menţin, la nivel consolidat, un amortizor de capital pentru risc sistemic aplicabil tuturor expunerilor, în condiţiile prevăzute la art. 276-277 şi art. 288-289 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare.
   (2) Începând cu 1 ianuarie 2019, instituţiile de credit, persoane juridice române, care fac obiectul supravegherii doar pe bază individuală exercitate de Banca Naţională a României menţin, la nivel individual, un amortizor de capital pentru risc sistemic aplicabil tuturor expunerilor, în condiţiile prevăzute la art. 277 şi art. 288-289 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare.
   Art. 2. - În vederea menţinerii amortizorului de capital pentru risc sistemic potrivit art. 1, instituţiile de credit determină nivelul amortizorului de capital pentru risc sistemic în conformitate cu metodologia prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
   Art. 3. - Începând cu 1 ianuarie 2019 se abrogă Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 4/2018 privind amortizorul de capital pentru risc sistemic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 22 mai 2018.
   Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   
Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 21 noiembrie 2018.
    Nr. 8.

   ANEXĂ

   
Metodologie din 21/11/2018
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1031 din 05/12/2018
Intrare in vigoare: 05/12/2018

Metodologia pentru determinarea nivelului amortizorului de capital pentru risc sistemic ce trebuie menţinut de fiecare instituţie de credit, persoană juridică română, din 21.11.2018

  1. Nivelul amortizorului de capital pentru risc sistemic ce trebuie menţinut de instituţiile de credit, persoane juridice române, se stabileşte în funcţie de valorile medii pentru indicatorii privind rata creditelor neperformante şi gradul de acoperire cu provizioane, astfel:

   
Rata creditelor neperformante Gradul de acoperire cu provizioane Nivelul amortizorului de capital pentru risc sistemic
< 5% > 55% 0%
> 5% > 55% 1%
< 5% < 55% 1%
> 5% < 55% 2%

   2. Indicatorii menţionaţi la pct. 1 se determină după următoarele formule de calcul:
   2.1. Rata creditelor neperformante = valoare credite şi avansuri neperformante/valoare totală credite şi avansuri
   2.2. Grad acoperire cu provizioane = valoarea deprecierii cumulate, a modificării cumulate a valorii juste datorate riscului de credit şi a provizioanelor pentru expuneri neperformante, aferentă creditelor şi avansurilor/valoare credite şi avansuri neperformante
   3. Determinarea amortizorului de risc sistemic se face după cum urmează:
   3.1. Pentru menţinerea amortizorului de capital pe perioada 1 ianuarie - 30 iunie din fiecare an calendaristic (N), instituţiile de credit care fac obiectul supravegherii pe bază consolidată exercitate de Banca Naţională a României potrivit prevederilor art. 297 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2013, cu modificările şi completările ulterioare, determină media ratelor creditelor neperformante şi gradul mediu de acoperire cu provizioane pe baza datelor înscrise în raportările financiare consolidate, întocmite în scop prudenţial, pentru datele de referinţă 30.09. (N-2), 31.12. (N-2), 31.03. (N-1) şi 30.06. (N-1), în formularul 18.00, prevăzut în anexa III la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei din 16 aprilie 2014 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la raportarea în scopuri de supraveghere a instituţiilor în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:
   a) valoare credite şi avansuri neperformante - formularul 18.00, rândurile 070 + 191 + 221, coloana 060. Pentru datele de referinţă aferente anului 2017, instituţiile de credit vor utiliza valorile raportate la respectivele date în formularul 18.00, rândurile 070 + 250, coloana 060;
   b) valoare totală credite şi avansuri - formularul 18.00, rândurile 070 + 191 + 221, coloana 010. Pentru datele de referinţă aferente anului 2017, instituţiile de credit vor utiliza valorile raportate la respectivele date în formularul 18.00, rândurile 070 + 250, coloana 010;
   c) valoarea deprecierii cumulate, a modificării cumulate a valorii juste datorate riscului de credit şi a provizioanelor pentru expuneri neperformante, aferentă creditelor şi avansurilor - formularul 18.00, rândurile 070 + 191 + 221, coloana 150. Pentru datele de referinţă aferente anului 2017, instituţiile de credit vor utiliza valorile raportate la respectivele date în formularul 18.00, rândurile 070 + 250, coloana 150.
   3.2. Pentru menţinerea amortizorului de capital pe perioada 1 iulie-31 decembrie din fiecare an calendaristic (N), în vederea determinării mediei ratelor creditelor neperformante şi a gradului mediu de acoperire cu provizioane instituţiile de credit menţionate la subpct. 3.1 vor utiliza datele înscrise în raportările financiare consolidate, întocmite în scop prudenţial, pentru datele de referinţă 31.03. (N-1), 30.06. (N-1), 30.09. (N-1) şi 31.12. (N-1), în formularul 18.00, prevăzut în anexa III la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014, cu modificările şi completările ulterioare, utilizând aceleaşi precizări menţionate la subpct. 3.1 lit. a) -c).
   3.3. Pentru menţinerea amortizorului de capital pe perioada 1 ianuarie - 30 iunie din fiecare an calendaristic (N), instituţiile de credit care fac obiectul supravegherii doar pe bază individuală exercitate de Banca Naţională a României determină media ratelor creditelor neperformante şi gradul mediu de acoperire cu provizioane pe baza datelor înscrise în raportările financiare lunare, întocmite la nivel individual, în scop prudenţial, pentru datele de referinţă reprezentând sfârşitul fiecărei luni calendaristice din perioada iulie (N-2) - iunie (N-1), în cadrul formularului 18.00, prevăzut de Normele metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 9/2017 (Ordinul BNR nr. 9/2017) sau, după caz, prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 6/2014 (Ordinul BNR nr. 6/2014), cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:
   a) valoare credite şi avansuri neperformante - formularul 18.00, prevăzut de anexa la Ordinul BNR nr. 9/2017, rândurile 070 + 191 + 221, coloana 060. Pentru datele de referinţă aferente anului 2017, instituţiile de credit vor utiliza valorile raportate la respectivele date în formularul 18.00, prevăzut de anexa la Ordinul BNR nr. 6/2014, cu modificările şi completările ulterioare, rândurile 070 + 250, coloana 060;
   b) valoare totală credite şi avansuri - formularul 18.00, prevăzut de anexa la Ordinul BNR nr. 9/2017, rândurile 070 + 191 + 221, coloana 010. Pentru datele de referinţă aferente anului 2017, instituţiile de credit vor utiliza valorile raportate la respectivele date în formularul 18.00, prevăzut de anexa la Ordinul BNR nr. 6/2014, cu modificările şi completările ulterioare, rândurile 070 + 250, coloana 010;
   c) valoarea deprecierii cumulate, a modificării cumulate a valorii juste datorate riscului de credit şi a provizioanelor pentru expuneri neperformante, aferentă creditelor şi avansurilor - formularul 18.00, prevăzut de anexa la Ordinul BNR nr. 9/2017, rândurile 070 + 191 + 221, coloana 150. Pentru datele de referinţă aferente anului 2017, instituţiile de credit vor utiliza valorile raportate la respectivele date în formularul 18.00, prevăzut de anexa la Ordinul BNR nr. 6/2014, cu modificările şi completările ulterioare, rândurile 070 + 250, coloana 150.
   3.4. Pentru menţinerea amortizorului de capital pe perioada 1 iulie-31 decembrie din fiecare an calendaristic (N), instituţiile de credit care fac obiectul supravegherii doar pe bază individuală exercitate de Banca Naţională a României determină media ratelor creditelor neperformante şi gradul mediu de acoperire cu provizioane pe baza datelor înscrise în raportările financiare lunare, întocmite la nivel individual, în scop prudenţial, pentru datele de referinţă reprezentând sfârşitul fiecărei luni calendaristice din perioada ianuarie (N-1) - decembrie (N-1), în cadrul formularului 18.00, prevăzut de Normele metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială, aprobate prin Ordinul BNR nr. 9/2017, utilizând aceleaşi precizări menţionate la subpct. 3.3 lit. a) -c).