Publicaţii


Publicaţiile Băncii Naţionale a României, alături de celelalte instrumente de comunicare, oferă publicului larg, instituţiilor şi mediului de afaceri intern şi internaţional informaţii privind politicile şi măsurile adoptate de către banca centrală în scopul îndeplinirii atribuţiilor sale.

BNR editează publicaţii periodice şi ocazionale în limbile română şi engleză, majoritatea fiind disponibile atât pe suport hârtie cât şi în format electronic. De asemenea, începând cu anul 2007, BNR asigură traducerea Buletinului lunar al Băncii Centrale Europene (ediţiile din lunile martie, iunie, septembrie şi decembrie).  

Publicaţii periodice

Publicaţii anuale

 • Raportul anual analizează contextul economic şi financiar aferent perioadei de referinţă, oportunităţile şi constrângerile care au afectat mediul economic, politica monetară şi de curs de schimb promovată de Banca Naţională a României, performanţele sistemului bancar, evoluţia procesului de adoptare a euro, activităţile BNR şi situaţiile financiar-contabile ale autorităţii monetare. În conformitate cu prevederile Statutului BNR, guvernatorul prezintă Parlamentului, în numele Consiliului de administraţie, până la data de 30 iunie a anului următor, Raportul anual al BNR, acesta urmând a fi dezbătut, fără a fi supus votului, în şedinţa comună a celor două Camere ale Parlamentului.
 • Raportul privind balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională a României analizează evoluţiile principalelor componente ale balanţei de plăţi (contul curent, contul de capital şi cel financiar) în contextul economic intern şi internaţional. Publicaţia include, de asemenea, o analiză a activelor şi pasivelor externe la nivelul autorităţii monetare şi al principalelor sectoare ale economiei (guvernamental, bancar şi nebancar).
 • Conturile naţionale financiare prezintă principalele relaţii dintre sectoarele instituţionale ale economiei româneşti.
 • Investiţiile străine directe în România, publicaţie realizată în colaborare cu Institutul Naţional de Statistică, prezintă rezultatele cercetării statistice privind investiţiile străine directe în România pe o perioadă de un an.

Publicaţii semestriale

 • Raportul asupra stabilităţii financiare oferă publicului o evaluare a robusteţii sistemului financiar – instituţii, pieţe, infrastructură –, precum şi a riscurilor la adresa stabilităţii acestuia generate de sectorul companiilor şi al populaţiei, de evoluţiile macroeconomice interne şi de contextul economic şi financiar internaţional.
 • Sondajul privind accesul la finanţare al companiilor nefinanciare din România şi capacitatea acestora de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile (FCNEF) are ca scop surprinderea opiniilor sectorului real cu privire la: cele mai presante probleme în desfășurarea activității, disponibilitatea și evoluția surselor de finanțare, rata de succes în accesarea finanțării de la bănci și IFN și în accesarea fondurilor europene, relația firmelor cu băncile şi IFN, percepția privind costul finanțării, nivelul maxim suportabil privind rata dobânzii și efectele unor posibile evoluții nefavorabile ale ratei dobânzii, percepția asupra implicațiilor unei posibile aprecieri/deprecieri a monedei naționale etc. Sondajul a fost publicat pentru prima oară în luna decembrie 2013 şi este disponibil numai în format electronic.
 • Central Bank Journal of Law and Finance este o publicație editată doar în limba engleză, începând cu anul 2014

Publicaţii trimestriale

 • Raportul asupra inflaţiei reprezintă principalul mijloc de comunicare al băncii centrale într-un regim de ţintire directă a inflaţiei. Primul Raport asupra inflaţiei elaborat de BNR a fost publicat în anul 2002, pregătind trecerea la acest regim de politică monetară. În perioada 2002-2004, Raportul asupra inflaţiei a fost publicat semestrial. În 2005, odată cu adoptarea noii strategii de politică monetară, BNR a revizuit atât structura, cât şi periodicitatea publicării Raportului asupra inflaţiei, care a devenit trimestrială, în conformitate cu frecvenţa ciclului de prognoză. Pe lângă informaţiile referitoare la evoluţiile economice şi monetare şi la raţiunile care au stat la baza deciziilor de politică monetară din perioada analizată, raportul trimestrial include proiecţia BNR privind rata inflaţiei, incertitudinile şi riscurile asociate acesteia, precum şi o secţiune de evaluare a contextului din perspectiva politicii monetare.
 • Sondajul privind creditarea companiilor nefinanciare şi a populaţiei are ca scop surprinderea opiniilor principalelor bănci din sistem cu privire la evoluţia (i) standardelor şi termenilor de creditare, (ii) a riscurilor asociate creditării, (iii) a cererii de creditare, (iv) altor detalii specifice creditării (aşteptări privind preţul mediu pe metru pătrat al unei locuinţe, ponderea serviciului datoriei în venitul populaţiei, ponderea creditului în valoarea garanţiei imobiliare etc.). Sondajul a fost publicat prima oară în luna mai 2008 şi este disponibil numai în format electronic.
 • Sondaj privind riscurile sistemice include: Harta principalelor riscuri la adresa stabilității financiare la nivel global, Chestionarul privind riscurile sistemice, opiniile și răspunsurile băncilor la chestionar.

Publicaţii lunare

 • Buletinul lunar include o secţiune de analiză a economiei reale şi a politicii monetare din intervalul de referinţă şi o secţiune statistică
 • Buletinul de conjunctură prezintă tendinţele activităţii economice din industrie şi construcţii, identificate pe baza opiniilor formulate de agenţi economici reprezentativi, în cadrul unui sondaj lunar realizat de BNR, şi conţine estimări calitative referitoare la producţie, comenzi, stocuri de materii prime şi produse finite, preţuri de producţie, investiţii, profitabilitate şi evoluţia forţei de muncă, precum şi estimări cantitative privind gradul de utilizare a capacităţilor de producţie. Ediţia din decembrie 2013 este ultima a acestei publicaţii.

Publicaţii ocazionale

 • Colecția Caiete de studii cuprinde lucrări de cercetare pe tematici consacrate politicii monetare, sistemului bancar, economiei în general, realizate de specialişti din banca centrală şi din mediul academic şi financiar. Cu conţinut similar Caietelor de studii, BNR editează în limba engleză publicaţia Occasional Papers.
 • România - Zona Euro MONITOR reprezintă o colecţie de analize periodice ce se concentrează asupra modului în care economia românească se racordează la cerințele de convergență nominală, reală, structurală, juridică și instituțională cu zona euro.
 • Studii, analize, puncte de vedere - lucrări elaborate de experţi din banca centrală pe teme economice şi financiare de interes.
 • Restitutio reprezintă o colecţie de monografii ale unor personalităţi ale vieţii economice şi financiare româneşti. Ciclul Restitutio evocă ideile economice, sociale şi politice ale marilor economişti ai României, în contextul epocii în care şi-au desfăşurat activitatea.
 • Caietele juridice ale Băncii Naționale a României