Sucursala Iasi


organizează concurs pentru ocuparea unui post de
casier, cu contract de muncă pe durată nedeterminată, la Serviciul Casierie

Termen limită pentru înscriere: 08.11.2010Condiţii de înscriere la concurs:

 • studii medii;
 • cunoştinţe de operare pe calculator, (Word, Excel, utilizare internet, etc.);
 • responsabilitate, capacitate bună de organizare, corectitudine şi seriozitate;
 • recomandare de la ultimul loc de muncă;
 • stare de sănătate corespunzătoare desfăşurării activităţii, aspect dovedit prin adeverinţă medicală;
 • disponibilitate la efort fizic susţinut; 
 • să nu aibă desfaceri ale contractului de muncă din motive imputabile salariatului în ultimii 5 ani de activitate;
 • să nu aibă angajaţi în bancă soţul/soţia, părinţi, copii, fraţi/surori, alte rude sau afini până la gradul II inclusiv;
 • să nu aibă înscrieri în cazierul judiciar;
 • să nu fi participat la mai mult de trei concursuri în Banca Naţională a României, centrală plus sucursale, pe un post care presupune aceeaşi activitate

Responsabilităţile postului:

 • efectuează operaţiuni de încasări şi plaţi în numerar ce se desfăşoară între sucursala BNR şi unităţile instituţiilor de credit / Trezoreriei Statului;
 • efectuează operaţiuni interne de încasări şi plaţi în numerar, proprii sucursalei BNR;
 • efectuează operaţiuni de procesare a bancnotelor şi monedelor cu ajutorul echipamentelor aflate în dotarea sucursalei;
 • asigură înregistrarea operaţiunilor în aplicaţiile informatice;
 • gestionează valorile pe care le are asupra sa pe parcursul zilei de lucru;
 • transport şi manipulare colete în cadrul serviciului Casierie.

Înscrierile se fac personal, la sediul Sucursalei Iaşi a Băncii Naţionale a României, Bdul Ştefan cel Mare şi Sfînt nr.17, Iaşi, tel. 0232.211.222 - până la data de 08 noiembrie 2010, orele 12.00.

La înscriere candidaţii vor prezenta următoarele documente:

 • Chestionar tip: formular editabil ;
 • 1 fotografie tip paşaport (se ataşează la Chestionar) ;
 • Curriculum Vitae - model european: pdf , doc ;
 • diplomă de bacalaureat (original şi copie) ;
 • buletin (carte) de identitate (original şi copie) ;
 • certificatul de căsătorie (dacă este cazul - original şi copie) ;
 • cartea de muncă (original sau copie) ;
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează;
 • cazier judiciar;
 • alte documente care să ateste îndeplinirea condiţiilor de participare la concurs (original şi copie);

Concursul se va desfăşura în perioada 17 - 18 noiembrie 2010, astfel:

- test profesional (scris);
- testare practică a cunoştinţelor de operare pe calculator şi verificare numerar;
- interviu socio-profesional;
- test psihologic, pentru candidaţii declaraţi admişi în urma susţinerii probelor de concurs.

Notă:  Toate probele de concurs au caracter eliminatoriu, media minimă de promovare a fiecărei probe este 7,00 (exclusiv testarea psihologică apreciată cu calificativ).

Contestaţii

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul la proba scrisă pot depune contestaţie, în scris, la Serviciul administrare resurse din Sucursala Iaşi a BNR, în termen de 48 de ore de la data comunicării rezultatelor.

Contestaţia se soluţionează în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la depunere.

Candidaţii pot contesta numai notele obţinute la propriile lucrări scrise. Rezultatele obţinute la interviul socio-profesional şi probele practice nu pot fi contestate.

În cazul nereuşitei la concurs, documentele depuse la înscriere (în copie) nu se restituie candidaţilor.


TEMATICA

 1. Statutul Băncii Naţionale a României; 
 2. Însemnele monetare, în circulaţie, emise de BNR şi elementele de siguranţă ale acestora;
 3. Operaţiunile cu numerar desfăşurate de Banca Naţională a României;
 4. Comisioanele practicate de BNR pentru operaţiunile în numerar efectuate în relaţia cu instituţiile de credit şi Trezoreria Statului;
 5. Modul de evaluare şi plată a însemnelor monetare deteriorate;
 6. Constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor.

BIBLIOGRAFIA
1. Legea 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României (Monitorul Oficial al României nr. 582/30.06.2004);
2. Circulara nr. 14/2005 privind punerea în circulaţie a bancnotelor şi monedelor, emisiunea 2005 (Monitorul Oficial al României nr. 384/06.05.2005);
3. Circulara nr. 23/2006 privind punerea în circulaţie a bancnotei cu valoare nominală de 200 lei (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.953/27.11.2006);
4. Circulara nr.37/2008 privind punerea în circulaţie a unei bancnote cu valoarea nominală de 10 lei, reproiectată (Monitorul Oficial al României, Partea I , nr.778 din 20/11/2008);
5. Circulara nr.34/2007 privind preschimbarea vechilor însemne monetare (Monitorul Oficial al României, Partea I , nr.896 din 28/12/2007);
6. Circulara nr. 3/2007 privind modificarea unor prevederi din Circulara BNR nr. 24/2006 privind încetarea puterii circulatorii şi preschimbarea vechilor însemne monetare (Monitorul Oficial al României, Partea I , nr.93 din 06/02/2007);
7. Norma 8/2006 privind operaţiunile cu numerar ale instituţiilor de credit şi Trezoreria Statului în relaţia cu Banca Naţională a României şi decontarea acestor operaţiuni (Monitorul Oficial al României, Partea I , nr.564 din 29/06/2006);
8. Regulamentul nr. 3/2010 privind comisioanele BNR pentru efectuarea operaţiunilor de eliberare şi primire de numerar în relaţia cu instiuţiile de credit şi Trezoreria Statului (Monitorul Oficial al României, Partea I , nr.180 din 22/03/2010);
9. Circulara nr. 31/2005 privind modificarea Normelor nr.31/1993 privind operaţiunile de casă în unităţile BNR, referitor la modul de evaluare, plată şi remitere a bancnotelor deteriorate;
10. Legea nr.22 din 1969 privind gestionarea bunurilor.