Comunicat de presă


Balanţa de plăţi şi datoria externă - noiembrie 2014

13.01.2015
Datele statistice privind balanţa de plăţi şi datoria externă sunt compilate şi prezentate conform noilor standarde metodologice internaţionale (vezi Precizări metodologice).

În perioada ianuarie - noiembrie 2014p contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 302 milioane euro, comparativ cu 801 milioane euro în aceeaşi perioadă a anului 2013, pe fondul majorării excedentului înregistrat de balanţa serviciilor (cu 920 milioane euro) şi al reducerii deficitului balanței bunurilor (cu 143 milioane euro).

- milioane euro -
  ianuarie - noiembrie 2013p ianuarie - noiembrie 2014p
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 59 811 60 612 -801 63 503 63 805 -302
A. Bunuri şi servicii 52 709 53 192 -483 56 840 56 260 580
a. Bunuri 40 510 45 399 -4 889 43 290 48 036 -4 746
b. Servicii 12 199 7 793 4 406 13 550 8 224 5 326
- servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor 2 088 131 1 957 2 325 148 2 177
- transport 3 556 1 273 2 283 3 993 1 446 2 547
- turism - călătorii 1 117 1 370 -253 1 223 1 605 -382
- alte servicii 5 438 5 019 419 6 009 5 025 984
B. Venituri primare 2 336 4 911 -2 575 2 378 5 060 -2 682
C. Venituri secundare 4 766 2 509 2 257 4 285 2 485 1 800

p - date provizorii

Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România (date estimate) au totalizat 2 122 milioane euro, din care participaţiile la capital (inclusiv pierderea netă estimată) au însumat 2 364 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat o valoare negativă de 242 milioane euro (net).

Datoria externă pe termen lung a însumat 77 513 milioane euro la 30 noiembrie 2014 (81,1 la sută din total datorie externă), în scădere cu 1,7 la sută faţă de 31 decembrie 2013.

Datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 30 noiembrie 2014 nivelul de 18 028 milioane euro (18,9 la sută din total datorie externă), în scădere cu 6,1 la sută faţă de 31 decembrie 2013.

Datoria externă a României la 30 noiembrie 2014
şi serviciul datoriei externe în perioada ianuarie - noiembrie 2014
- milioane euro -
  Datoria externă Serviciul datoriei externe în perioada ianuarie - noiembrie 2014p
Sold la 31.12.2013p Sold la 30.11.2014p
I. Datoria externă pe termen lung 78 860 77 513 21 189
I.1. Datoria publică 30 294 33 002 6 048
I.1.1. Datoria publică directă,
     din care:
29 069 31 886 5 911
  I.1.1.1. Împrumuturi de la FMI 1 121 160 1 005
I.1.2. Datoria garantată public 1 225 1 116 137
I.2. Datoria negarantată public,
     din care:
42 756 41 839 11 767
I.2.1. Depozite pe termen lung ale nerezidenţilor 6 453 5 774 2 156
I.3. Datoria autorităţii monetare,
     din care:
5 810 2 672 3 374
I.3.1. Împrumuturi de la FMI 4 708 1 515 3 374
I.3.2. Alocări de DST de la FMI 1 102 1 157 0
II. Datoria externă pe termen scurt 19 209 18 028 29 264e
Total datorie externă (I+II) 98 069 95 541 50 453

e - date estimate
p - date provizorii

În perioada analizată, datoria externă totală a scăzut cu 2,5 miliarde euro.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 37,3 la sută în perioada ianuarie - noiembrie 2014, comparativ cu 42,9 la sută în anul 2013. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri şi servicii a fost 6,8 luni la 30 noiembrie 2014, comparativ cu 7,3 luni la 31 decembrie 2013.Precizări metodologice

 1. Începând cu anul 2014, standardul metodologic internaţional pentru elaborarea balanţei de plăţi este asigurat de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6), care înlocuieşte Manualul FMI Balanţa de plăţi, ediţia a-V-a (BPM5). Pentru a menţine şi îmbunătăţi coerenţa între statisticile macroeconomice internaţionale, manualul BPM6 a fost elaborat în concordanţă cu actualizarea Definiţiei OECD benchmark a investiţiilor străine directe (BD4 - 2008), precum şi a Sistemului Conturilor Naţionale (SCN 2008). Metodologia BPM6 a fost transpusă în legislaţia europeană prin Regulamentul UE nr. 555/2012 privind statisticile comunitare în domeniul balanţei de plăţi, al comerţului internaţional cu servicii şi al investiţiilor străine directe. Pentru detalii privind principalele modificări metodologice şi comparabilitatea datelor se poate accesa link-ul: Implementarea noilor standarde metodologice în statisticile elaborate de BNR.
 2. Pentru interpretarea datelor, la contul curent se vor avea în vedere următoarele:
  1. Bunuri (pe principiul balanţei de plăţi): Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică - Comerţul internaţional cu bunuri. Importurile FOB se calculează de BNR pe baza coeficientului de transformare CIF/FOB de 1,0431 determinat de INS: INS - Actualizarea coeficientului CIF/FOB. Principiul balanţei de plăţi presupune înregistrarea bunurilor pe criteriul „schimbului de proprietate economică” (se includ bunurile care intră în proprietatea rezidenţilor, indiferent dacă bunurile trec sau nu frontiera ţării respective), în timp ce în statistica comerţului internaţional, bunurile se înregistrează după criteriul „trecerii frontierei” (se includ bunurile care trec frontiera, indiferent dacă se află sau nu în proprietatea rezidenţilor). Pentru asigurarea respectării principiului „schimbului de proprietate economică”, datele furnizate de INS sunt ajustate de BNR, astfel că valorile exportului şi importului de bunuri din balanţa de plăţi sunt diferite de cele din statistica comerţului internaţional cu bunuri. Principala diferenţă dintre cele două statistici provine de la Prelucrarea bunurilor aflate în proprietatea terţilor, care, conform BPM6, a fost reclasificată de la comerţul cu bunuri la comerţul cu servicii, iar sursa datelor pentru această poziţie a fost modificată de la Comerţul internaţional cu bunuri la Cercetarea statistică trimestrială privind comerţul internaţional cu servicii, derulată de BNR;
  2. Servicii: Sursa datelor: Cercetarea statistică trimestrială privind comerţul internaţional cu servicii;
  3. Venituri primare: includ venituri din muncă, venituri din investiţii în active financiare (investiţii directe, de portofoliu şi alte investiţii) şi alte venituri primare (impozite, subvenţii);
  4. Venituri secundare: includ transferuri curente private şi transferuri ale administraţiei publice.
 3. Investiţii străine directe: Creditele subordonate dintre intermediari financiari afiliaţi (bănci, IFN-uri) nu mai sunt considerate de natura investiţiilor directe, ca în BPM5, ci se înregistrează în contul financiar/ alte investiţii.
 4. Soldul datoriei externe publice este calculat pe bază cash (nu include dobânda acumulată şi care nu a ajuns la scadenţă). Datoria externă publică directă include împrumuturile externe contractate direct de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale, în baza legislaţiei privind datoria publică, inclusiv cele primite de MFP conform OUG nr. 99/2009 privind ratificarea Acordului Stand-By dintre România şi FMI, precum şi titlurile de stat cumpărate de nerezidenţi - calculate la valoarea de piaţă. Datoria externă garantată public include împrumuturile externe garantate de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale, conform legislaţiei privind datoria publică. Împrumuturile de la FMI (pct. I.3.1 din tabel) reprezintă sumele trase în baza Acordului Stand-By cu România, exclusiv sumele primite de MFP de la FMI conform OUG nr. 99/2009 (punctul I.1.1.1 din tabel). Conform BPM6, alocările de DST de la FMI (pct. I.3.2 din tabel) sunt clasificate ca datorie externă pe termen lung.
 5. Rata serviciului datoriei externe pe termen lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen lung şi exportul de bunuri şi servicii.
 6. Gradul de acoperire a rezervei în luni de importuri se calculează ca raport între rezervele internaţionale ale României (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu lunar de bunuri şi servicii din perioada respectivă.
 7. Datele de balanţă de plăţi sunt revizuite lunar; pentru a vizualiza datele revizuite aferente lunilor anterioare, precum și seriile de date istorice lunare şi trimestriale începând cu anul 2005 transpuse în metodologia BPM6, se poate accesa: Baza de date interactivă.