Comunicat de presă


Balanţa de plăţi şi datoria externă – octombrie 2014

15.12.2014
Datele statistice privind balanţa de plăţi şi datoria externă sunt compilate şi prezentate conform noilor standarde metodologice internaţionale (vezi Precizări metodologice).

În perioada ianuarie - octombrie 2014p contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 263 milioane euro, comparativ cu 675 milioane euro în aceeaşi perioadă a anului 2013, pe fondul majorării excedentului înregistrat de balanţa serviciilor (cu 886 milioane euro) şi al reducerii deficitului balanței bunurilor (cu 108 milioane euro).

- milioane euro -
  ianuarie - octombrie 2013p ianuarie - octombrie 2014p
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 54 013 54 688 -675 57 408 57 671 -263
A. Bunuri şi servicii 47 400 48 045 -645 51 309 50 960 349
a. Bunuri 36 425 41 018 -4 593 38 992 43 477 -4 485
b. Servicii 10 975 7 027 3 948 12 317 7 483 4 834
- servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor 1 868 122 1 746 2 110 135 1 975
- transport 3 198 1 147 2 051 3 619 1 308 2 311
- turism - călătorii 977 1 209 -232 1 119 1 455 -336
- alte servicii 4 932 4 549 383 5 469 4 585 884
B. Venituri primare 2 257 4 299 -2 042 2 290 4 423 -2 133
C. Venituri secundare 4 356 2 344 2 012 3 809 2 288 1 521

p - date provizorii

Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România (date estimate) au totalizat 1 591 milioane euro, din care participaţiile la capital (inclusiv pierderea netă estimată) au însumat 1 598 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat o valoare negativă de 7 milioane euro (net).

Datoria externă pe termen lung a însumat 77 448 milioane euro la 31 octombrie 2014 (80,6 la sută din total datorie externă), în scădere cu 1,8 la sută faţă de 31 decembrie 2013.

Datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 octombrie 2014 nivelul de 18 593 milioane euro (19,4 la sută din total datorie externă), în scădere cu 3,2 la sută faţă de 31 decembrie 2013.

Datoria externă a României la 31 octombrie 2014
şi serviciul datoriei externe în perioada ianuarie - octombrie 2014
- milioane euro -
  Datoria externă Serviciul datoriei externe în perioada ianuarie - octombrie 2014p
Sold la 31.12.2013p Sold la 31.10.2014p
I. Datoria externă pe termen lung 78 860 77 448 18 712
I.1. Datoria publică 30 294 32 723 5 639
I.1.1. Datoria publică directă,
     din care:
29 069 31 600 5 508
  I.1.1.1. Împrumuturi de la FMI 1 121 320 844
I.1.2. Datoria garantată public 1 225 1 123 131
I.2. Datoria negarantată public,
     din care:
42 756 41 894 9 865
I.2.1. Depozite pe termen lung ale nerezidenţilor 6 453 5 840 1 877
I.3. Datoria autorităţii monetare,
     din care:
5 810 2 831 3 208
I.3.1. Împrumuturi de la FMI 4 708 1 674 3 208
I.3.2. Alocări de DST de la FMI 1 102 1 157 0
II. Datoria externă pe termen scurt 19 209 18 593 26 823e
Total datorie externă (I+II) 98 069 96 041 45 535

e - date estimate
p - date provizorii

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 36,5 la sută în perioada ianuarie - octombrie 2014, comparativ cu 42,9 la sută în anul 2013. Gradul de acoperire a fost 6,9 luni de importuri de bunuri şi servicii la 31 octombrie 2014, comparativ cu 7,3 luni de importuri la 31 decembrie 2013.Precizări metodologice

 1. Începând cu anul 2014, standardul metodologic internaţional pentru elaborarea balanţei de plăţi este asigurat de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6), care înlocuieşte Manualul FMI Balanţa de plăţi, ediţia a-V-a (BPM5). Pentru a menţine şi îmbunătăţi coerenţa între statisticile macroeconomice internaţionale, manualul BPM6 a fost elaborat în concordanţă cu actualizarea Definiţiei OECD benchmark a investiţiilor străine directe (BD4 - 2008), precum şi a Sistemului Conturilor Naţionale (SCN 2008). Metodologia BPM6 a fost transpusă în legislaţia europeană prin Regulamentul UE nr. 555/2012 privind statisticile comunitare în domeniul balanţei de plăţi, al comerţului internaţional cu servicii şi al investiţiilor străine directe. Pentru detalii privind principalele modificări metodologice şi comparabilitatea datelor se poate accesa link-ul: Implementarea noilor standarde metodologice în statisticile elaborate de BNR.
 2. Pentru interpretarea datelor, la contul curent se vor avea în vedere următoarele:
  1. Bunuri (pe principiul balanţei de plăţi): Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică - Comerţul internaţional cu bunuri. Importurile FOB se calculează de BNR pe baza coeficientului de transformare CIF/FOB de 1,0431 determinat de INS: INS - Actualizarea coeficientului CIF/FOB. Principiul balanţei de plăţi presupune înregistrarea bunurilor pe criteriul „schimbului de proprietate economică” (se includ bunurile care intră în proprietatea rezidenţilor, indiferent dacă bunurile trec sau nu frontiera ţării respective), în timp ce în statistica comerţului internaţional, bunurile se înregistrează după criteriul „trecerii frontierei” (se includ bunurile care trec frontiera, indiferent dacă se află sau nu în proprietatea rezidenţilor). Pentru asigurarea respectării principiului „schimbului de proprietate economică”, datele furnizate de INS sunt ajustate de BNR, astfel că valorile exportului şi importului de bunuri din balanţa de plăţi sunt diferite de cele din statistica comerţului internaţional cu bunuri. Principala diferenţă dintre cele două statistici provine de la Prelucrarea bunurilor aflate în proprietatea terţilor, care, conform BPM6, a fost reclasificată de la comerţul cu bunuri la comerţul cu servicii, iar sursa datelor pentru această poziţie a fost modificată de la Comerţul internaţional cu bunuri la Cercetarea statistică trimestrială privind comerţul internaţional cu servicii, derulată de BNR;
  2. Servicii: Sursa datelor: Cercetarea statistică trimestrială privind comerţul internaţional cu servicii;
  3. Venituri primare: includ venituri din muncă, venituri din investiţii în active financiare (investiţii directe, de portofoliu şi alte investiţii) şi alte venituri primare (impozite, subvenţii);
  4. Venituri secundare: includ transferuri curente private şi transferuri ale administraţiei publice.
 3. Investiţii străine directe: Creditele subordonate dintre intermediari financiari afiliaţi (bănci, IFN-uri) nu mai sunt considerate de natura investiţiilor directe, ca în BPM5, ci se înregistrează în contul financiar/ alte investiţii.
 4. Soldul datoriei externe publice este calculat pe bază cash (nu include dobânda acumulată şi care nu a ajuns la scadenţă). Datoria externă publică directă include împrumuturile externe contractate direct de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale, în baza legislaţiei privind datoria publică, inclusiv cele primite de MFP conform OUG nr. 99/2009 privind ratificarea Acordului Stand-By dintre România şi FMI, precum şi titlurile de stat cumpărate de nerezidenţi - calculate la valoarea de piaţă. Datoria externă garantată public include împrumuturile externe garantate de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale, conform legislaţiei privind datoria publică. Împrumuturile de la FMI (pct. I.3.1 din tabel) reprezintă sumele trase în baza Acordului Stand-By cu România, exclusiv sumele primite de MFP de la FMI conform OUG nr. 99/2009 (punctul I.1.1.1 din tabel). Conform BPM6, alocările de DST de la FMI (pct. I.3.2 din tabel) sunt clasificate ca datorie externă pe termen lung.
 5. Rata serviciului datoriei externe pe termen lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen lung şi exportul de bunuri şi servicii.
 6. Gradul de acoperire a rezervei în luni de importuri se calculează ca raport între rezervele internaţionale ale României (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu lunar de bunuri şi servicii din perioada respectivă.
 7. Datele de balanţă de plăţi sunt revizuite lunar; pentru a vizualiza datele revizuite aferente lunilor anterioare, precum și seriile de date istorice lunare şi trimestriale începând cu anul 2005 transpuse în metodologia BPM6, se poate accesa: Baza de date interactivă.