Comunicat de presă


Balanţa de plăţi şi datoria externă - iunie 2014

13.08.2014

În perioada ianuarie – iunie 2014p contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 878 milioane euro, comparativ cu un excedent de 123 milioane euro în aceeaşi perioadă din anul 2013, în principal pe seama majorării deficitului înregistrat de balanţa veniturilor cu 1279 milioane euro.

- milioane euro -
  Ianuarie – iunie 2013p Ianuarie – iunie 2014p
CREDIT DEBIT NET CREDIT DEBIT NET
CONTUL CURENT (A+B+C) 32 786 32 663 123 35 329 36 207 -878
A. Bunuri şi servicii 28 719 28 934 -215 31 277 31 084 193
a. Bunuri (export fob - import fob)* 23 716 25 168 -1 452 25 522 27 187 -1 665
b. Servicii 5 003 3 766 1 237 5 755 3 897 1 858
- transport 1 769 625 1 144 2 032 663 1 369
- turism - călătorii 460 690 -230 590 702 -112
- alte servicii 2 774 2 451 323 3 133 2 532 601
B. Venituri 575 2 268 -1 693 509 3 481 -2 972
C. Transferuri curente 3 492 1 461 2 031 3 543 1 642 1 901

p date provizorii
* Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică – Comerţul internaţional cu bunuri. Importurile FOB se calculează de BNR pe baza coeficientului de transformare CIF/FOB de 1,0430 determinat de INS: INS - Actualizarea coeficientului CIF/FOB.

Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România (date estimate) au totalizat 1 192 milioane euro (în scădere cu 10,3 la sută faţă de perioada ianuarie-iunie 2013), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit) au însumat 1114 milioane euro, iar creditele intragrup 78 milioane euro.

Datoria externă pe termen mediu şi lung a însumat 75 301 milioane euro la 30 iunie 2014 (81,0 la sută din total datorie externă), în scădere cu 2,1 la sută faţă de 31 decembrie 2013.

Datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 30 iunie 2014 nivelul de 17 657 milioane euro (19,0 la sută din total datorie externă), în scădere cu 7,9 la sută faţă de 31 decembrie 2013.

Datoria externă a României la 30 iunie 2014*
şi serviciul datoriei externe în perioada ianuarie - iunie 2014
- milioane euro -
  Datoria externă Serviciul datoriei externe în perioada ianuarie – iunie 2014p
Sold la 31.12.2013p Sold la 30.06.2014p
I. Datorie externă pe termen mediu şi lung 76 894 75 301 11 144
I.1. Datorie publică directăa) din care: 28 347 29 513 3 728
I.1.1. Împrumuturi de la FMI 1 121 583 561
I.2. Datorie public garantatăb) 1 229 1 145 93
I.3. Datorie negarantată public 36 157 35 945 3 924
I.4. Depozite pe termen mediu şi lung ale nerezidenţilor 6 453 6 265 1 035e
I.5. Împrumuturi de la FMIc) 4 708 2 433 2 364
II. Datorie externă pe termen scurt 19 166 17 657 14 959e
Total datorie externă (I+II) 96 060 92 958 26 103

*) Soldul este calculat pe bază cash (nu include dobânda acumulată şi care nu a ajuns la scadenţă); de asemenea nu sunt incluse alocările de DST de la FMI.
a) împrumuturi externe contractate direct de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale în baza legislaţiei privind datoria publică, inclusiv cele conform OUG nr. 99/2009 privind ratificarea Acordului Stand-By dintre România şi FMI;
b) împrumuturi externe garantate de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale, conform legislaţiei privind datoria publică;
c) împrumuturi de la FMI în baza Acordului Stand-By cu România, exclusiv suma primită de MFP de la FMI conform OUG nr. 99/2009 (punctul I.1.1. din tabel).
e - date estimate p - date provizorii

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung a fost 35,6 la sută în perioada ianuarie – iunie 2014, comparativ cu 41,9 la sută în anul 2013. Gradul de acoperire la 30 iunie 2014 a fost 6,6 luni de importuri de bunuri şi servicii, comparativ cu 7 luni de importuri la 31 decembrie 2013.

Precizări metodologice

  1. În conformitate cu standardele statistice europene şi internaţionale, începând cu anul 2013, Banca Naţională a României, în colaborare cu Institutul Naţional de Statistică, realizează o cercetare statistică trimestrială privind comerţul internaţional cu servicii, având ca obiectiv colectarea directă de date statistice de la unităţile rezidente (instituţii, întreprinderi, organizaţii, fundaţii, asociaţii, ş.a.) care prestează/achiziţionează servicii internaţionale, în relaţia cu nerezidenţii.
    Datele astfel obţinute sunt utilizate la revizuirea balanţei serviciilor trimestrială, componentă a contului curent al balanţei de plăţi, elaborată în cursul unui trimestru pe baza datelor raportate de către instituţiile de credit, în nume propriu şi în numele clienţilor, privind tranzacţiile derulate cu nerezidenţii.
  2. Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen mediu şi lung şi exportul de bunuri şi servicii.
  3. Gradul de acoperire a rezervei în luni de importuri se calculează ca raport între rezervele internaţionale ale României (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu lunar de bunuri şi servicii din perioada respectivă.
  4. Datele de balanţă de plăţi sunt revizuite lunar; pentru a vizualiza datele revizuite aferente lunilor anterioare se poate accesa: Baza de date interactivă