Comunicat de presă


Hotărârile CA al BNR pe probleme de politică monetară

04.08.2014
În şedinţa din 4 august 2014, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României a hotărât următoarele:
  • Reducerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 3,25 la sută pe an de la 3,50 la sută începând cu data de 5 august 2014;
  • Gestionarea adecvată a lichidităţii din sistemul bancar;
  • Menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

CA al BNR a analizat şi aprobat Raportul trimestrial asupra inflaţiei, document care va fi prezentat publicului într-o conferinţă de presă organizată în data de 6 august 2014.

Analiza celor mai recente date macroeconomice evidenţiază continuarea scăderii ratei anuale a inflaţiei şi situarea sa, temporar, sub limita inferioară a intervalului de variație al țintei staționare. Față de prognoza din luna mai, noua traiectorie așteptată a inflației este semnificativ mai redusă.

Evoluția se datorează acţiunii unor factori conjuncturali (dinamica preţurilor volatile ale produselor alimentare, aprecierea nominală a monedei naţionale, influența prețurilor de import ce reflectă parțial nivelurile joase ale inflației din zona euro), suprapusă efectelor persistente ale deficitului de cerere agregată şi ale ajustării descendente a anticipaţiilor inflaţioniste.

Rata anuală a inflaţiei a scăzut în luna iunie a.c. la nivelul de 0,66 la sută (faţă de 0,94 la sută în luna mai și 1,55 la sută în luna decembrie 2013), atingând un nou minim istoric. În acelaşi timp, rata medie anuală a inflaţiei a coborât la nivelul de 1,7 la sută în luna iunie de la 2,1 la sută în luna precedentă. Rata medie anuală a inflaţiei determinată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum – indicator relevant pentru asigurarea comparabilităţii la nivel european şi evaluarea procesului de convergenţă cu Uniunea Europeană – a fost de 1,5 la sută în iunie faţă de 1,8 la sută în luna anterioară. Această valoare plasează România printre statele ce se încadrează în criteriul aferent privind convergența nominală la nivelul Uniuniii Europene.

Îmbunătăţirea activităţii economice din România continuă să fie impulsionată de evoluţia producției industriale, stimulată în principal de dinamica favorabilă a cererii externe, dar și de tendința de revenire treptată a celei interne, în condițiile menținerii deficitului contului curent la un nivel redus. Rezervele internaţionale se menţin într-o zonă confortabilă în condiţiile rambursării unei părţi substanţiale a împrumutului contractat cu Fondul Monetar Internațional, în cadrul acordului din 2009 – 2011.

Dinamica anuală a creditului total acordat sectorului privat a continuat să se adâncească în teritoriul negativ, exclusiv pe seama accentuării contracţiei componentei sale în valută, în condiţiile în care creditele în monedă naţională şi-au accelerat ritmul anual de creştere în termeni reali (acesta atingând, în luna iunie maximul ultimilor cinci ani). Prin urmare, ponderea împrumuturilor în valută în soldul creditului acordat sectorului privat a continuat să se reducă până la nivelul de 58 la sută la sfârșitul lunii iunie 2014, de la 62 la sută în iunie 2013, evoluţia fiind de natură să contribuie la consolidarea mecanismului de transmisie a politicii monetare.

În şedinţa de astăzi, CA al BNR a analizat şi aprobat Raportul trimestrial asupra inflaţiei. Documentul relevă perspectiva plasării ratei anuale a inflaţiei la valori sensibil inferioare celor prognozate anterior, aflate sub punctul central al ţintei staţionare până la mijlocul anului 2015, și în partea superioară a intervalului de variație, în a doua jumătate a orizontului prognozei. Potrivit noii proiecţii, rata anuală a inflaţiei se plasează la nivelul de 2,2 la sută la finele anului 2014 şi la 3 la sută la finalul anului 2015, iar rata medie anuală a inflaţiei se anticipează a se situa la 1,4 la sută în 2014 și la 2,4 la sută în 2015.

Similar evaluărilor precedente, riscurile asociate acestei perspective provin cu preponderenţă din mediul extern, fiind generate în principal de posibilitatea creşterii volatilităţii fluxurilor de capital adresate economiei româneşti ca urmare a unei evoluții nefavorabile a aversiunii la risc a investitorilor faţă de economiile emergente.

Aceasta s-ar putea manifesta pe fondul tensiunilor geopolitice şi regionale recente, al continuării procesului de dezintermediere transfrontalieră şi de restructurare a unor grupuri bancare din zona euro, precum și în contextul incertitudinilor asociate impactului posibilelor ajustări ale conduitelor politicii monetare a principalelor bănci centrale la nivel mondial.

Pe plan intern, riscurile principale vizează persistenţa incertitudinilor cu privire la implementarea consecventă a setului de reforme structurale și a celorlalte măsuri convenite cu instituţiile internaţionale, în contextul electoral de la sfârșitul acestui an.

În aceste condiţii, CA al BNR a hotărât reducerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 3,25 la sută pe an de la 3,50 la sută. Astfel, începând cu 5 august 2014, rata dobânzii aferente facilităţii de credit (Lombard) va coborî la nivelul de 6,25 la sută pe an de la 6,50 la sută, iar rata dobânzii pentru facilitatea de depozit va fi de 0,25 la sută pe an. CA al BNR a decis totodată continuarea gestionării adecvate a lichidităţii din sistemul bancar și menținerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit, reiterând faptul că procesul de armonizare pe termen mediu a acestora cu nivelele europene va continua treptat, într-un dozaj adecvat şi la momentul oportun, în funcţie de contextul economico-financiar intern şi global.

Aceste decizii sunt de natură să asigure îndeplinirea obiectivului fundamental de menţinere a stabilităţii preţurilor pe termen mediu şi a stabilităţii financiare, concomitent cu crearea condiţiilor favorabile unei creşteri economice echilibrate şi de durată.

În acest context, implementarea consecventă a unui mix adecvat de politici macroeconomice, în linie cu prevederile acordurilor de finanţare externă, precum și reluarea, în condiții prudențiale, a procesului de intermediere financiară în paralel cu o remunerare adecvată a depozitelor bancare de natură a încuraja economisirea internă sunt esenţiale pentru consolidarea perspectivelor favorabile ale economiei româneşti, întărind astfel rezistenţa acesteia la şocuri externe.

BNR monitorizează atent evoluţiile interne şi ale mediului economic internaţional, astfel încât, prin calibrarea conduitei politicii monetare şi utilizarea judicioasă a instrumentelor de care dispune, să menţină stabilitatea preţurilor pe termen mediu şi stabilitatea financiară.

Noul Raport trimestrial asupra inflaţiei va fi prezentat publicului într-o conferinţă de presă organizată în data de 6 august 2014. Potrivit calendarului aprobat, următoarea şedinţă a CA al BNR dedicată politicii monetare va avea loc în data de 30 septembrie 2014.Video:
» Briefing de presă 4 august 2014
» Conferință de presă 6 august 2014 - Raport trimestrial asupra inflației