Comunicat de presă


Balanţa de plăţi şi datoria externă – mai 2014

14.07.2014

În perioada ianuarie – mai 2014p contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 351 milioane euro, comparativ cu un excedent de 191 milioane euro în aceeaşi perioadă din anul 2013, în principal pe fondul majorării deficitului înregistrat de balanţa veniturilor (cu 1002 milioane euro).

- milioane euro -
  Ianuarie – mai 2013p Ianuarie – mai 2014p
CREDIT DEBIT NET CREDIT DEBIT NET
CONTUL CURENT (A+B+C) 27 062 26 871 191 29 544 29 895 -351
A. Bunuri şi servicii 23 722 23 908 -186 25 954 25 749 205
a. Bunuri (export fob - import fob)* 19 692 20 958 -1 266  21 275 22 589 -1 314
b. Servicii 4 030 2 950 1 080 4 679  3 160  1 519
- transport 1 456 507 949 1 644 531 1 113
- turism - călătorii 376 537 -161 477 574 -97
- alte servicii 2 198 1 906 292 2 558 2 055 503
B. Venituri 426 1 708 -1 282 427 2 711 -2 284
C. Transferuri curente 2 914 1 255 1 659 3 163 1 435 1 728

p date provizorii
* Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică – Comerţul internaţional cu bunuri. Importurile FOB se calculează de BNR pe baza coeficientului de transformare CIF/FOB de 1,0430 determinat de INS: INS - Actualizarea coeficientului CIF/FOB.

Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România (date estimate) au totalizat 1 091 milioane euro (în creştere cu 13,9 la sută faţă de perioada ianuarie-mai 2013), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit) au însumat 910 milioane euro, iar creditele intragrup 181 milioane euro.

Datoria externă pe termen mediu şi lung a însumat 76 115 milioane euro la 31 mai 2014 (80,9 la sută din total datorie externă), în scădere cu 1 la sută faţă de 31 decembrie 2013.

Datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 mai 2014 nivelul de 17 949 milioane euro (19,1 la sută din total datorie externă), în scădere cu 6,3 la sută faţă de 31 decembrie 2013.

Datoria externă a României la 31 mai 2014*
şi serviciul datoriei externe în perioada ianuarie - mai 2014
- milioane euro -
  Datoria externă Serviciul datoriei externe în perioada ianuarie – mai 2014p
Sold la 31.12.2013p Sold la 31.05.2014p
I. Datorie externă pe termen mediu şi lung 76 894 76 115 9 225
I.1. Datorie publică directăa) din care: 28 347 29 682 3 120
I.1.1. Împrumuturi de la FMI 1 121 705 439
I.2. Datorie public garantatăb) 1 229 1 184 48
I.3. Datorie negarantată public 36 157 36 051 3 243
I.4. Depozite pe termen mediu şi lung ale nerezidenţilor 6 453 6 536 679e
I.5. Împrumuturi de la FMIc) 4 708 2 662  2 135
II. Datorie externă pe termen scurt 19 166 17 949 13 223e
Total datorie externă (I+II) 96 060 94 064 22 448

*) Soldul este calculat pe bază cash (nu include dobânda acumulată şi care nu a ajuns la scadenţă); de asemenea nu sunt incluse alocările de DST de la FMI.
a) împrumuturi externe contractate direct de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale în baza legislaţiei privind datoria publică, inclusiv cele conform OUG nr. 99/2009 privind ratificarea Acordului Stand-By dintre România şi FMI;
b) împrumuturi externe garantate de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale, conform legislaţiei privind datoria publică;
c) împrumuturi de la FMI în baza Acordului Stand-By cu România, exclusiv suma primită de MFP de la FMI conform OUG nr. 99/2009 (punctul I.1.1. din tabel).
e - date estimate p - date provizorii

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung a fost 35,5 la sută în perioada ianuarie – mai 2014, comparativ cu 41,9 la sută în anul 2013. Gradul de acoperire la 31 mai 2014 a fost 6,6 luni de importuri de bunuri şi servicii, comparativ cu 7 luni de importuri la 31 decembrie 2013.

Precizări metodologice

  1. În conformitate cu standardele statistice europene şi internaţionale, începând cu anul 2013, Banca Naţională a României, în colaborare cu Institutul Naţional de Statistică, realizează o cercetare statistică trimestrială privind comerţul internaţional cu servicii, având ca obiectiv colectarea directă de date statistice de la unităţile rezidente (instituţii, întreprinderi, organizaţii, fundaţii, asociaţii, ş.a.) care prestează/achiziţionează servicii internaţionale, în relaţia cu nerezidenţii.
    Datele astfel obţinute sunt utilizate la revizuirea balanţei serviciilor trimestrială, componentă a contului curent al balanţei de plăţi, elaborată în cursul unui trimestru pe baza datelor raportate de către instituţiile de credit, în nume propriu şi în numele clienţilor, privind tranzacţiile derulate cu nerezidenţii.
  2. Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen mediu şi lung şi exportul de bunuri şi servicii.
  3. Gradul de acoperire a rezervei în luni de importuri se calculează ca raport între rezervele internaţionale ale României (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu lunar de bunuri şi servicii din perioada respectivă.
  4. Datele de balanţă de plăţi sunt revizuite lunar; pentru a vizualiza datele revizuite aferente lunilor anterioare se poate accesa: Baza de date interactivă