Comunicat de presă


Balanţa de plăţi şi datoria externă – aprilie 2014

13.06.2014

În perioada ianuarie – aprilie 2014p contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 298 milioane euro, comparativ cu 241 milioane euro în aceeaşi perioadă din anul 2013, în principal pe fondul majorării deficitului înregistrat de balanţa veniturilor (cu 878 milioane euro).

- milioane euro -
  Ianuarie – aprilie 2013p Ianuarie – aprilie 2014p
CREDIT DEBIT NET CREDIT DEBIT NET
CONTUL CURENT (A+B+C) 21 188 21 429 -241 23 565 23 863 -298
A. Bunuri şi servicii 18 854 18 982 -128 20 573 20 378 195
a. Bunuri (export fob - import fob)* 15 670 16 633 -963 16 933 17 913 -980
b. Servicii 3 184 2 349 835 3 640 2 465 1 175
- transport 1 144 391 753 1 254 433 821
- turism - călătorii 291 421 -130 360 451 -91
- alte servicii 1 749 1 537 212 2 026 1 581 445
B. Venituri 314 1 415 -1 101 300 2 279 -1 979
C. Transferuri curente 2 020 1 032 988 2 692 1 206 1 486

p date provizorii
* Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică – Comerţul internaţional cu bunuri. Importurile FOB se calculează de BNR pe baza coeficientului de transformare CIF/FOB de 1,0430 determinat de INS: INS - Actualizarea coeficientului CIF/FOB.

Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România (date estimate) au totalizat 785 milioane euro (în creştere cu 8,7 la sută faţă de perioada ianuarie-aprilie 2013), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit) au însumat 705 milioane euro, iar creditele intragrup 80 milioane euro.

Datoria externă pe termen mediu şi lung a însumat 76 182 milioane euro la 30 aprilie 2014 (80,6 la sută din total datorie externă), în scădere cu 0,9 la sută faţă de 31 decembrie 2013.

Datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 30 aprilie 2014 nivelul de 18 313 milioane euro (19,4 la sută din total datorie externă), în scădere cu 4,5 la sută faţă de 31 decembrie 2013.

Datoria externă a României la 30 aprilie 2014*
şi serviciul datoriei externe în perioada ianuarie - aprilie 2014
- milioane euro -
  Datoria externă Serviciul datoriei externe în perioada ianuarie – aprilie 2014p
Sold la 31.12.2013p Sold la 30.04.2014p
I. Datorie externă pe termen mediu şi lung 76 894 76 182 6 337
I.1. Datorie publică directăa) din care: 28 347 29 371 1 849
I.1.1. Împrumuturi de la FMI 1 121 850 281
I.2. Datorie public garantatăb) 1 229 1 184 43
I.3. Datorie negarantată public 36 157 35 703 2 522
I.4. Depozite pe termen mediu şi lung ale nerezidenţilor 6 453 6 523 570e
I.5. Împrumuturi de la FMIc) 4 708 3 401 1 353
II. Datorie externă pe termen scurt 19 166 18 313 11 464e
Total datorie externă (I+II) 96 060 94 495 17 801

*) Soldul este calculat pe bază cash (nu include dobânda acumulată şi care nu a ajuns la scadenţă); de asemenea nu sunt incluse alocările de DST de la FMI.
a) împrumuturi externe contractate direct de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale în baza legislaţiei privind datoria publică, inclusiv cele conform OUG nr. 99/2009 privind ratificarea Acordului Stand-By dintre România şi FMI;
b) împrumuturi externe garantate de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale, conform legislaţiei privind datoria publică;
c) împrumuturi de la FMI în baza Acordului Stand-By cu România, exclusiv suma primită de MFP de la FMI conform OUG nr. 99/2009 (punctul I.1.1. din tabel).
e - date estimate p - date provizorii

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung a fost 30,8 la sută în perioada ianuarie – aprilie 2014, comparativ cu 41,9 la sută în anul 2013. Gradul de acoperire la 30 aprilie 2014 s-a menţinut la nivelul înregistrat la 31 decembrie 2013, respectiv 7 luni de importuri de bunuri şi servicii.

Precizări metodologice

  1. În conformitate cu standardele statistice europene şi internaţionale, începând cu anul 2013, Banca Naţională a României, în colaborare cu Institutul Naţional de Statistică, realizează o cercetare statistică trimestrială privind comerţul internaţional cu servicii, având ca obiectiv colectarea directă de date statistice de la unităţile rezidente (instituţii, întreprinderi, organizaţii, fundaţii, asociaţii, ş.a.) care prestează/achiziţionează servicii internaţionale, în relaţia cu nerezidenţii.
    Datele astfel obţinute sunt utilizate la revizuirea balanţei serviciilor trimestrială, componentă a contului curent al balanţei de plăţi, elaborată în cursul unui trimestru pe baza datelor raportate de către instituţiile de credit, în nume propriu şi în numele clienţilor, privind tranzacţiile derulate cu nerezidenţii.
  2. Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen mediu şi lung şi exportul de bunuri şi servicii.
  3. Gradul de acoperire a rezervei în luni de importuri se calculează ca raport între rezervele internaţionale ale României (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu lunar de bunuri şi servicii din perioada respectivă.
  4. Datele de balanţă de plăţi sunt revizuite lunar; pentru a vizualiza datele revizuite aferente lunilor anterioare se poate accesa: Baza de date interactivă