Comunicat de presă


Balanţa de plăţi şi datoria externă – martie 2014

15.05.2014

În perioada ianuarie – martie 2014p contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 261 milioane euro, comparativ cu un excedent de 6 milioane euro în aceeaşi perioadă din anul 2013, pe fondul majorării deficitului înregistrat de balanţa veniturilor (cu 717 milioane euro).

- milioane euro -
  Ianuarie – martie 2013p Ianuarie – martie 2014p
CREDIT DEBIT NET CREDIT DEBIT NET
CONTUL CURENT (A+B+C) 15 740 15 734 6 17 263 17 524 -261
A. Bunuri şi servicii 13 877 13 845 32 14 988 14 790 198
a. Bunuri (export fob - import fob)* 11 582 12 136 -554 12 754 13 300 -546
b. Servicii 2 295 1 709 586 2 234 1 490 744
- transport 820 278 542 789 231 558
- turism - călătorii 212 304 -92 228 329 -101
- alte servicii 1 263 1 127 136 1 217 930 287
B. Venituri 233 1 064 -831 245 1 793 -1 548
C. Transferuri curente 1 630 825 805 2 030 941 1 089

p date provizorii
* Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică – Comerţul internaţional cu bunuri. Importurile FOB se calculează de BNR pe baza coeficientului de transformare CIF/FOB de 1,0430 determinat de INS: INS - Actualizarea coeficientului CIF/FOB.

Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România (date estimate) au totalizat 570 milioane euro (în creştere cu 30,1 la sută faţă de perioada ianuarie-martie 2013), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit) au însumat 514 milioane euro, iar creditele intragrup 56 milioane euro.

Datoria externă pe termen mediu şi lung a însumat 75 308 milioane euro la 31 martie 2014 (80,8 la sută din total datorie externă), în scădere cu 2,1 la sută faţă de 31 decembrie 2013.

Datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 martie 2014 nivelul de 17 930 milioane euro (19,2 la sută din total datorie externă), în scădere cu 6,4 la sută faţă de 31 decembrie 2013.

Datoria externă a României la 31 martie 2014*
şi serviciul datoriei externe în perioada ianuarie - martie 2014
- milioane euro -
  Datoria externă Serviciul datoriei externe în perioada ianuarie – martie 2014p
Sold la 31.12.2013p Sold la 31.03.2014p
I. Datorie externă pe termen mediu şi lung 76 894 75 308 5 172
I.1. Datorie publică directăa) din care: 28 347 28 222 1 623
I.1.1. Împrumuturi de la FMI 1 121 850 281
I.2. Datorie public garantatăb) 1 229 1 187 39
I.3. Datorie negarantată public 36 157 35 778 1 932
I.4. Depozite pe termen mediu şi lung ale nerezidenţilor 6 453 6 506 441e
I.5. Împrumuturi de la FMIc) 4 708 3 615 1 137
II. Datorie externă pe termen scurt 19 166 17 930 9 138e
Total datorie externă (I+II) 96 060 93 238 14 310

*) Soldul este calculat pe bază cash (nu include dobânda acumulată şi care nu a ajuns la scadenţă); de asemenea nu sunt incluse alocările de DST de la FMI.
a) împrumuturi externe contractate direct de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale în baza legislaţiei privind datoria publică, inclusiv cele conform OUG nr. 99/2009 privind ratificarea Acordului Stand-By dintre România şi FMI;
b) împrumuturi externe garantate de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale, conform legislaţiei privind datoria publică;
c) împrumuturi de la FMI în baza Acordului Stand-By cu România, exclusiv suma primită de MFP de la FMI conform OUG nr. 99/2009 (punctul I.1.1. din tabel).
e - date estimate p - date provizorii

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung a fost 34,5 la sută în perioada ianuarie – martie 2014, comparativ cu 41,9 la sută în anul 2013. Gradul de acoperire la 31 martie 2014 s-a menţinut la nivelul înregistrat la 31 decembrie 2013, respectiv 7 luni de importuri de bunuri şi servicii.


Precizări metodologice

  1. În conformitate cu standardele statistice europene şi internaţionale, începând cu anul 2013, Banca Naţională a României, în colaborare cu Institutul Naţional de Statistică, realizează o cercetare statistică trimestrială privind comerţul internaţional cu servicii, având ca obiectiv colectarea directă de date statistice de la unităţile rezidente (instituţii, întreprinderi, organizaţii, fundaţii, asociaţii, ş.a.) care prestează/achiziţionează servicii internaţionale, în relaţia cu nerezidenţii.
    Datele astfel obţinute sunt utilizate la revizuirea balanţei serviciilor trimestrială, componentă a contului curent al balanţei de plăţi, elaborată în cursul unui trimestru pe baza datelor raportate de către instituţiile de credit, în nume propriu şi în numele clienţilor, privind tranzacţiile derulate cu nerezidenţii.
  2. Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen mediu şi lung şi exportul de bunuri şi servicii.
  3. Gradul de acoperire a rezervei în luni de importuri se calculează ca raport între rezervele internaţionale ale României (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu lunar de bunuri şi servicii din perioada respectivã.
  4. Datele de balanţă de plăţi sunt revizuite lunar; pentru a vizualiza datele revizuite aferente lunilor anterioare se poate accesa: Baza de date interactivă