Comunicat de presă


Balanţa de plăţi şi datoria externă – februarie 2014

11.04.2014

În perioada ianuarie – februarie 2014 p contul curent al balanţei de plăţi plăţi a înregistrat un deficit de 102 milioane euro, comparativ cu un excedent de 177 milioane euro în aceeaşi perioadă din anul 2013, pe fondul majorării deficitului înregistrat de balanţa veniturilor (cu 195 milioane euro) şi de balanţa comercială (cu 28 milioane euro), precum şi al reducerii surplusului înregistrat de balanţa transferurilor curente (cu 86 milioane euro).

- milioane euro -
  Ianuarie – februarie 2013p Ianuarie – februarie 2014p
CREDIT DEBIT NET CREDIT DEBIT NET
CONTUL CURENT (A+B+C) 10 391 10 214 177 11 146 11 248 -102
A. Bunuri şi servicii 9 021 8 849 172 9 745 9 571 174
a. Bunuri (export fob - import fob)* 7 576 7 749 -173 8 275 8 476 -201
b. Servicii 1 445 1 100 345 1 470 1 095 375
- transport 526 177 349 500 169 331
- turism - călătorii 143 206 -63 166 219 -53
- alte servicii 776 717 59 804 707 97
B. Venituri 156 744 -588 170 953 -783
C. Transferuri curente 1 214 621 593 1 231 724 507

p date provizorii
* Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică – Comerţul internaţional cu bunuri. Importurile FOB se calculează de BNR pe baza coeficientului de transformare CIF/FOB de 1,0430 determinat de INS: INS - Actualizarea coeficientului CIF/FOB.

Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România (date estimate) au totalizat 282 milioane euro (în creştere cu 35,6 la sută faţă de perioada ianuarie-februarie 2013), din care participaţiile la capital au însumat 375 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat o valoare netă negativă de 93 milioane euro.

Datoria externă pe termen mediu şi lung a însumat 76 555 milioane euro la 28 februarie 2014 (81,4 la sută din total datorie externă), în scădere cu 0,4 la sută faţă de 31 decembrie 2013.

Datoria externă pe termen scurta înregistrat la 28 februarie 2014 nivelul de 17 530 milioane euro (18,6 la sută din total datorie externă), în scădere cu 8,5 la sută faţă de 31 decembrie 2013.

Datoria externă a României la 28 februarie 2014*
şi serviciul datoriei externe în perioada ianuarie - februarie 2014
- milioane euro -
  Datoria externă Serviciul datoriei externe în perioada ianuarie – februarie 2014p
Sold la 31.12.2013p Sold la 28.02.2014p
I. Datorie externă pe termen mediu şi lung 76 894 76 555 3 774
I.1. Datorie publică directăa) din care: 28 347 29 042 1 163
I.1.1. Împrumuturi de la FMI 1 121 972 161
I.2. Datorie public garantatăb) 1 229 1 202 22
I.3. Datorie negarantată public 36 157 35 959 1 354
I.4. Depozite pe termen mediu şi lung ale nerezidenţilor 6 453 6 503 325e
I.5. Împrumuturi de la FMIc) 4 708 3 849 910
II. Datorie externă pe termen scurt 19 166 17 530 6 243e
Total datorie externă (I+II) 96 060 94 085 10 017

*) Soldul este calculat pe bază cash (nu include dobânda acumulată şi care nu a ajuns la scadenţă); de asemenea nu sunt incluse alocările de DST de la FMI.
a) împrumuturi externe contractate direct de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale în baza legislaţiei privind datoria publică, inclusiv cele conform OUG nr. 99/2009 privind ratificarea Acordului Stand-By dintre România şi FMI;
b) împrumuturi externe garantate de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale, conform legislaţiei privind datoria publică;
c) împrumuturi de la FMI în baza Acordului Stand-By cu România, exclusiv suma primită de MFP de la FMI conform OUG nr. 99/2009 (punctul I.1.1. din tabel).
e - date estimate p - date provizorii

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung a fost 38,7 la sută în perioada ianuarie – februarie 2014, comparativ cu 41,9 la sută în anul 2013. Gradul de acoperirea fost 7,3 luni de importuri de bunuri şi servicii la 28 februarie 2014, comparativ cu 7 luni de importuri la 31 decembrie 2013.

Precizări metodologice

  1. În conformitate cu standardele statistice europene şi internaţionale, începând cu anul 2013, Banca Naţională a României, în colaborare cu Institutul Naţional de Statistică, realizează o cercetare statistică trimestrială privind comerţul internaţional cu servicii, având ca obiectiv colectarea directă de date statistice de la unităţile rezidente (instituţii, întreprinderi, organizaţii, fundaţii, asociaţii, ş.a.) care prestează/achiziţionează servicii internaţionale, în relaţia cu nerezidenţii.
    Datele astfel obţinute sunt utilizate la revizuirea balanţei serviciilor trimestrială, componentă a contului curent al balanţei de plăţi, elaborată în cursul unui trimestru pe baza datelor raportate de către instituţiile de credit, în nume propriu şi în numele clienţilor, privind tranzacţiile derulate cu nerezidenţii.
  2. Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen mediu şi lung şi exportul de bunuri şi servicii.
  3. Gradul de acoperire a rezervei în luni de importuri se calculează ca raport între rezervele internaţionale ale României (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu lunar de bunuri şi servicii din perioada respectivã.
  4. Datele de balanţă de plăţi sunt revizuite lunar; pentru a vizualiza datele revizuite aferente lunilor anterioare se poate accesa: Baza de date interactivă