Comunicat de presă


Balanţa de plăţi şi datoria externă - ianuarie 2014

17.03.2014

În luna ianuarie 2014p contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un excedent de 388 milioane euro, comparativ cu 267 milioane euro în luna ianuarie 2013, pe fondul reducerii deficitului balanţei comerciale (cu 58 milioane euro), al majorării surplusului înregistrat de balanţa serviciilor (cu 54 milioane euro) şi de balanţa transferurilor curente (cu 14 milioane euro).

- milioane euro -
  Ianuarie 2013p Ianuarie 2014p
CREDIT DEBIT NET CREDIT DEBIT NET
CONTUL CURENT (A+B+C) 5324 5057 267 5628 5240 388
A. Bunuri şi servicii 4427 4425 2 4672 4558 114
a. Bunuri (export fob - import fob)* 3702 3836 -134 3937 4013 -76
b. Servicii 725 589 136 735 545 190
- transport 257 88 169 253 84 169
- turism - călătorii 91 112 -21 81 112 -31
- alte servicii 377 389 -12 401 349 52
B. Venituri 87 373 -286 99 390 -291
C. Transferuri curente 810 259 551 857 292 565

p date provizorii
* Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică – Comerţul internaţional cu bunuri. Importurile FOB se calculează de BNR pe baza coeficientului de transformare CIF/FOB de 1,0430 determinat de INS: INS - Actualizarea coeficientului CIF/FOB.

Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România1 au totalizat 244 milioane euro (în creştere cu 8 la sută faţă de luna ianuarie 2013), din care participaţiile la capital consolidate cu pierderea netă estimată au însumat 119 milioane euro, iar creditele intragrup 125 milioane euro.

Datoria externă pe termen mediu şi lung a însumat 78354 milioane euro la 31 ianuarie 2014 (81,1 la sută din total datorie externă), în creştere cu 1,8 la sută faţă de 31 decembrie 2013.

Datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 ianuarie 2014 nivelul de 18291 milioane euro (18,9 la sută din total datorie externă), în scădere cu 6,2 la sută faţă de 31 decembrie 2013.

Datoria externă a României la 31 ianuarie 2014*
şi serviciul datoriei externe în luna ianuarie 2014
- milioane euro -
  Datoria externă Serviciul datoriei externe în luna ianuarie 2014p
Sold la 31.12.2013p Sold la 31.01.2014p
I. Datorie externă pe termen mediu şi lung 76951 78354 1302
I.1. Datorie publică directăa) din care: 28353 29509 509
I.1.1. Împrumuturi de la FMI 1121 1135 0
I.2. Datorie public garantatăb) 1218 1195 19
I.3. Datorie negarantată public 36219 36494 509
I.4. Depozite pe termen mediu şi lung ale nerezidenţilor 6453 6499 157e
I.5. Împrumuturi de la FMIc) 4708 4657 108
II. Datorie externă pe termen scurt 19491 18291 3270e
Total datorie externă (I+II) 96442 96645 4572

*) Soldul este calculat pe bază cash (nu include dobânda acumulată şi care nu a ajuns la scadenţă); de asemenea nu sunt incluse alocările de DST de la FMI.
a) împrumuturi externe contractate direct de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale în baza legislaţiei privind datoria publică, inclusiv cele conform OUG nr. 99/2009 privind ratificarea Acordului Stand-By dintre România şi FMI;
b) împrumuturi externe garantate de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale, conform legislaţiei privind datoria publică;
c) împrumuturi de la FMI în baza Acordului Stand-By cu România, exclusiv suma primită de MFP de la FMI conform OUG nr. 99/2009 (punctul I.1.1. din tabel)
e - date estimate p - date provizorii
1date estimate

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung a fost 27,9 la sută în luna ianuarie 2014, comparativ cu 41,4 la sută în anul 2013. Gradul de acoperire a fost 7,9 luni de importuri de bunuri şi servicii la 31 ianuarie 2014, comparativ cu 7 luni de importuri la 31 decembrie 2013.

Precizări metodologice

  1. În conformitate cu standardele statistice europene şi internaţionale, începând cu anul 2013, Banca Naţională a României, în colaborare cu Institutul Naţional de Statistică, realizează o cercetare statistică trimestrială privind comerţul internaţional cu servicii, având ca obiectiv colectarea directă de date statistice de la unităţile rezidente (instituţii, întreprinderi, organizaţii, fundaţii, asociaţii, ş.a.) care prestează/achiziţionează servicii internaţionale, în relaţia cu nerezidenţii.
    Datele astfel obţinute sunt utilizate la revizuirea balanţei serviciilor trimestrială, componentă a contului curent al balanţei de plăţi, elaborată în cursul unui trimestru pe baza datelor raportate de către instituţiile de credit, în nume propriu şi în numele clienţilor, privind tranzacţiile derulate cu nerezidenţii.
  2. Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen mediu şi lung şi exportul de bunuri şi servicii.
  3. Gradul de acoperire a rezervei în luni de importuri se calculează ca raport între rezervele internaţionale ale României (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu lunar de bunuri şi servicii din perioada respectivã.
  4. Datele de balanţă de plăţi sunt revizuite lunar; pentru a vizualiza datele revizuite aferente lunilor anterioare se poate accesa: Baza de date interactivă