Comunicat de presă


Balanţa de plăţi şi datoria externă - decembrie 2013

12.02.2014

În anul 2013p contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 1505 milioane euro, comparativ cu 5843 milioane euro în anul 2012, pe fondul reducerii deficitului balanţei comerciale (cu 3956 milioane euro), al majorării surplusului înregistrat de balanţa serviciilor (cu 1458 milioane euro1) şi de balanţa transferurilor curente (cu 287 milioane euro).

- milioane euro -
  2012s 2013p
CREDIT DEBIT NET CREDIT DEBIT NET
CONTUL CURENT (A+B+C) 60659 66502 -5843 67526 69031 -1505
A. Bunuri şi servicii 53472 59722 -6250 59890 60726 -836
a. Bunuri (export fob - import fob)* 45070 52449 -7379 49563 52986 -3423
b. Servicii 8402 7273 1129 10327 7740 2587
- transport 2487 1325 1162 3644 1434 2210
- turism - călătorii 1142 1429 -287 1225 1499 -274
- alte servicii 4773 4519 254 5458 4807 651
B. Venituri 1380 4405 -3025 1308 5696 -4388
C. Transferuri curente 5807 2375 3432 6328 2609 3719

p date provizorii
s date semidefinitive

* Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică – Comerţul internaţional cu bunuri. Importurile FOB se calculează de BNR pe baza coeficientului de transformare CIF/FOB de 1,0430 determinat de INS: INS - Actualizarea coeficientului CIF/FOB.
1datele pentru anul 2013 au fost compilate pe baza rezultatelor cercetărilor statistice trimestriale privind comerţul internaţional cu servicii (Precizări metodologice)

Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România2 au totalizat 2 713 milioane euro (în creştere cu 26,8 la sută faţă de anul 20123), din care participaţiile la capital consolidate cu pierderea netă estimată au însumat 1776 milioane euro, iar creditele intragrup 937 milioane euro.

Datoria externă pe termen mediu şi lung a însumat 76 951 milioane euro la 31 decembrie 2013 (79,8 la sută din total datorie externă), în scădere cu 2,3 la sută faţă de 31 decembrie 2012.

Datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 decembrie 2013 nivelul de 19491 milioane euro (20,2 la sută din total datorie externă), în scădere cu 6,8 la sută faţă de 31 decembrie 2012.

Datoria externă a României la 31 decembrie 2013*
şi serviciul datoriei externe în anul 2013
- milioane euro -
  Datoria externă Serviciul datoriei externe în anul 2013p
Sold la 31.12.2012p Sold la 31.12.2013p
I. Datorie externă pe termen mediu şi lung 78760 76951 24813
I.1. Datorie publică directăa) din care: 23755 28353 5936
I.1.1. Împrumuturi de la FMI 2144 1121 1011
I.2. Datorie public garantatăb) 1424 1218 210
I.3. Datorie negarantată public 37182 36219 11654
I.4. Depozite pe termen mediu şi lung ale nerezidenţilor 7745 6453 3134e
I.5. Împrumuturi de la FMIc) 8654 4708 3879
II. Datorie externă pe termen scurt 20921 19491 31217e
Total datorie externă (I+II) 99681 96442 56030

*) Soldul este calculat pe bază cash (nu include dobânda acumulată şi care nu a ajuns la scadenţă); de asemenea nu sunt incluse alocările de DST de la FMI.
a) împrumuturi externe contractate direct de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale în baza legislaţiei privind datoria publică, inclusiv cele conform OUG nr. 99/2009 privind ratificarea Acordului Stand-By dintre România şi FMI;
b) împrumuturi externe garantate de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale, conform legislaţiei privind datoria publică;
c) împrumuturi de la FMI în baza Acordului Stand-By cu România, exclusiv suma primită de MFP de la FMI conform OUG nr. 99/2009.
e - date estimate p - date provizorii
2ate estimate
3 date revizuite pe baza rezultatelor cercetării statistice privind investiţiile străine directe în anul 2012

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung a fost 41,4 la sută în anul 2013, comparativ cu 34,9 la sută în anul 2012. Gradul de acoperire a fost 7 luni de importuri de bunuri şi servicii la 31 decembrie 2013, comparativ cu 7,1 luni de importuri la 31 decembrie 2012.

Precizări metodologice

  1. În conformitate cu standardele statistice europene şi internaţionale, începând cu anul 2013, Banca Naţională a României, în colaborare cu Institutul Naţional de Statistică, realizează o cercetare statistică trimestrială privind comerţul internaţional cu servicii, având ca obiectiv colectarea directă de date statistice de la unităţile rezidente (instituţii, întreprinderi, organizaţii, fundaţii, asociaţii, ş.a.) care prestează/achiziţionează servicii internaţionale, în relaţia cu nerezidenţii.
    Datele astfel obţinute sunt utilizate la revizuirea balanţei serviciilor trimestrială, componentă a contului curent al balanţei de plăţi, elaborată în cursul unui trimestru pe baza datelor raportate de către instituţiile de credit, în nume propriu şi în numele clienţilor, privind tranzacţiile derulate cu nerezidenţii.
  2. Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen mediu şi lung şi exportul de bunuri şi servicii.
  3. Gradul de acoperire a rezervei în luni de importuri se calculează ca raport între rezervele internaţionale ale României (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu lunar de bunuri şi servicii din perioada respectivã.
  4. Datele de balanţă de plăţi sunt revizuite lunar; pentru a vizualiza datele revizuite aferente lunilor anterioare se poate accesa: Baza de date interactivă