Comunicat de presă


Hotărârile CA al BNR pe probleme de politică monetară

04.02.2014
În şedinţa din 4 februarie 2014, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României a hotărât următoarele:
  • Reducerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 3,50 la sută pe an de la 3,75 la sută începând cu data de 5 februarie 2014;
  • Gestionarea adecvată a lichidităţii din sistemul bancar;
  • Menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

CA al BNR a analizat şi aprobat Raportul trimestrial asupra inflaţiei, document care va fi prezentat publicului într-o conferinţă de presă organizată în data de 6 februarie 2014.

Analiza celor mai recente date macroeconomice evidenţiază accentuarea dezinflaţiei sub influenţa unor factori conjuncturali (recolta peste medie din anul 2013, reducerea TVA pentru pâine, făină şi unele produse de panificaţie, efecte de bază determinate de producţia agricolă deficitară din anul 2012 şi de majorarea preţului energiei electrice în decembrie 2012), dar şi a celor cu acţiune persistentă (deviaţia PIB, anticipaţiile inflaţioniste).

Rata anuală a inflaţiei a coborât la nivelul de 1,55 la sută în luna decembrie 2013 faţă de 1,83 la sută în luna precedentă. În acelaşi timp, rata medie anuală a inflaţiei a scăzut la 4,0 la sută în luna decembrie 2013 faţă de 4,3 la sută în luna precedentă, iar rata medie anuală a inflaţiei determinată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum – indicator relevant pentru asigurarea comparabilităţii la nivel european şi evaluarea procesului de convergenţă cu Uniunea Europeană – a continuat să se reducă, atingând nivelul de 3,2 la sută în decembrie 2013 faţă de 3,5 la sută în luna anterioară.

Îmbunătăţirea semnificativă a evoluţiei şi perspectivelor inflaţiei a permis BNR ajustarea graduală a conduitei politicii monetare în ultimele luni în condiţiile ancorării eficace a anticipaţiilor şi ale monitorizării atente a evoluţiilor interne şi internaţionale.

În ceea ce privește creșterea economică, exporturile au constituit în anul 2013 principalul motor al dinamizării activităţii economice din România, exercitând în continuare un impact benefic asupra contului curent, în timp ce redresarea consumului şi a investiţiilor se prefigurează a fi graduală. Creditul acordat sectorului privat consemnează însă o dinamică anuală negativă în termeni reali, în pofida unei tendinţe uşoare de ameliorare a evoluţiei împrumuturilor în monedă naţională.

Reducerile succesive ale ratei dobânzii de politică monetară s-au reflectat favorabil, cu un anumit decalaj, asupra evoluţiei ratelor dobânzilor la împrumuturile acordate sectorului real, confirmând astfel consolidarea transmisiei semnalelor de politică monetară. În acelaşi timp, reducerea ratelor rezervelor minime obligatorii ca parte a procesului de armonizare graduală a acestora cu nivelurile europene este de natură să stimuleze băncile în direcția unei creditări sustenabile a economiei româneşti. Aceasta va avea loc în pași moderați, după evaluarea efectelor măsurilor adoptate anterior.

În şedinţa de astăzi, CA al BNR a analizat şi aprobat Raportul trimestrial asupra inflaţiei. Documentul reconfirmă perspectiva coborârii pronunţate, dar temporare, a ratei anuale a inflaţiei în prima parte a anului 2014, pe fondul prelungirii impactului tranzitoriu al producţiei agricole din anul anterior şi al reducerii TVA la unele produse de panificaţie. Se anticipează ca, ulterior, rata anuală a inflaţiei să revină în intervalul de variaţie din jurul ţintei staţionare de 2,5 la sută, pe seama efectului statistic de bază, şi să se menţină apoi în partea superioară a acestuia, în principal ca urmare a ajustării preţurilor administrate, precum şi a diminuării treptate a deficitului de cerere agregată pe măsura intensificării activităţii economice.

Riscurile asociate noii proiecţii sunt legate de volatilitatea fluxurilor de capital în condiţiile variabilităţii apetitului pentru risc al investitorilor și al modificărilor de expunere față de economiile emergente, pe fondul deciziilor principalelor bănci centrale din lume şi al continuării procesului de dezintermediere transfrontalieră din sistemul bancar. În plan intern, acestea provin din dinamica implementării reformelor structurale în context electoral.

În aceste condiţii, CA al BNR a hotărât reducerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 3,50 la sută pe an de la 3,75 la sută. Astfel, începând cu 5 februarie 2014, rata dobânzii aferente facilităţii de creditare (Lombard) va coborî la nivelul de 6,50 la sută pe an de la 6,75 la sută, iar rata dobânzii pentru facilitatea de depozit va fi de 0,50 la sută pe an. CA al BNR a decis totodată continuarea gestionării adecvate a lichidităţii din sistemul bancar şi menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

Adaptarea graduală a condiţiilor monetare de ansamblu vizează menţinerea pe termen mediu a stabilităţii preţurilor corespunzător ţintei anuale staţionare de 2,5 la sută.

Această conduită asigură premisele redresării sănătoase a creditării sectorului privat în condiţiile în care efectul ajustărilor anterioare ale politicii monetare (în privința ratei dobânzii şi a nivelului rezervelor minime obligatorii) nu a fost încorporat integral.

Totodată, implementarea consecventă a unui mix adecvat al politicilor macroeconomice, în linie cu prevederile acordului preventiv de finanţare externă încheiat cu instituţiile internaţionale, alături de o situaţie socială şi politică echilibrată în anul electoral 2014, este esenţială pentru consolidarea stabilităţii şi a perspectivelor creşterii economiei româneşti, întărind astfel rezistenţa acesteia faţă de şocuri externe.

BNR reafirmă că va monitoriza atent evoluţiile interne şi ale mediului economic internaţional, astfel încât, prin calibrarea conduitei politicii monetare şi utilizarea adecvată a instrumentelor de care dispune, să asigure stabilitatea preţurilor pe termen mediu şi stabilitatea financiară.

Noul Raport trimestrial asupra inflaţiei va fi prezentat publicului într-o conferinţă de presă organizată în data de 6 februarie 2014 când va fi anunţat şi calendarul şedinţelor CA al BNR dedicate politicii monetare pentru următoarele 12 luni.Video:
» Briefing de presă 4 februarie 2014
» Conferință de presă 6 februarie 2014 - Raport trimestrial asupra inflației