Comunicat de presă


Balanţa de plăţi şi datoria externă - noiembrie 2013

17.01.2014

În perioada perioada ianuarie - noiembrie 2013p contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 1 326 milioane euro, comparativ cu 5 388 milioane euro în aceeaşi perioadă din anul 2012, pe fondul reducerii deficitului balanţei comerciale (cu 3 569 milioane euro), al majorării surplusului înregistrat de balanţa serviciilor (cu 1 499 milioane euro1) şi de balanţa transferurilor curente (cu 151 milioane euro).

- milioane euro -
  Ianuarie - noiembrie 2012s Ianuarie - noiembrie 2013p
CREDIT DEBIT NET CREDIT DEBIT NET
CONTUL CURENT (A+B+C) 56 004 61 392 -5 388 62 189 63 515 -1 326
A. Bunuri şi servicii 49 502 55 223 -5 721 55 269 55 922 -653
a. Bunuri (export fob - import fob)* 41 921 48 589 -6 668 45 705 48 804 -3 099
b. Servicii 7 581 6 634 947 9 564 7 118 2 446
- transport 2 268 1 219 1 049 3 346 1 356 1 990
- turism - călătorii 1 044 1 312 -268 1 153 1 397 -244
- alte servicii 4 269 4 103 166 5 065 4 365 700
B. Venituri 1 275 4 045 -2 770 1 207 5 134 -3 927
C. Transferuri curente 5 227 2 124 3 103 5 713 2 459 3 254

p date provizorii
s date semidefinitive

* Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică – Comerţul internaţional cu bunuri. Importurile FOB se calculează de BNR pe baza coeficientului de transformare CIF/FOB de 1,0430 determinat de INS: INS - Actualizarea coeficientului CIF/FOB.
1datele pentru trimestrele I-III 2013 au fost compilate pe baza rezultatelor cercetărilor statistice trimestriale privind comerţul internaţional cu servicii (Precizări metodologice)

Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România2 au totalizat 2 388 milioane euro (în creştere cu 22,3 la sută faţă de perioada ianuarie - noiembrie 20123), din care participaţiile la capital consolidate cu pierderea netă estimată au însumat 1 347 milioane euro, iar creditele intragrup 1 041 milioane euro.

Datoria externă pe termen mediu şi lung a însumat 77 958 milioane euro la 30 noiembrie 2013 (80,1 la sută din total datorie externă), în scădere cu 1,0 la sută faţă de 31 decembrie 2012.

Datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 30 noiembrie 2013 nivelul de 19 336 milioane euro (19,9 la sută din total datorie externă), în scădere cu 7,6 la sută faţă de 31 decembrie 2012.

Datoria externă a României la 30 noiembrie 2013*
şi serviciul datoriei externe în perioada ianuarie - noiembrie 2013
- milioane euro -
  Datoria externă Serviciul datoriei externe în perioada ianuarie - noiembrie 2013p
0
Sold la 31.12.2012p Sold la 30.11.2013p
I. Datorie externă pe termen mediu şi lung 78 760 77 958 22 759
I.1. Datorie publică directăa) din care: 23 755 28 678 5 569
I.1.1. Împrumuturi de la FMI 2 144 1 251 891
I.2. Datorie public garantatăb) 1 424 1 260 167
I.3. Datorie negarantată public 37 182 36 532 10 481
I.4. Depozite pe termen mediu şi lung ale nerezidenţilor 7 745 6 511 2 891e
I.5. Împrumuturi de la FMIc) 8 654 4 977 3 651
II. Datorie externă pe termen scurt 20 921 19 336 28 699e
Total datorie externă (I+II) 99 681 97 294 51 458

*) Soldul este calculat pe bază cash (nu include dobânda acumulată şi care nu a ajuns la scadenţă); de asemenea nu sunt incluse alocările de DST de la FMI.
a) împrumuturi externe contractate direct de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale în baza legislaţiei privind datoria publică, inclusiv cele conform OUG nr. 99/2009 privind ratificarea Acordului Stand-By dintre România şi FMI;
b) împrumuturi externe garantate de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale, conform legislaţiei privind datoria publică;
c) împrumuturi de la FMI în baza Acordului Stand-By cu România, exclusiv suma primită de MFP de la FMI conform OUG nr. 99/2009.
e - date estimate p - date provizorii
2ate estimate
3 date revizuite pe baza rezultatelor cercetării statistice privind investiţiile străine directe în anul 2012

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung a fost 41,2 la sută în perioada ianuarie - noiembrie 2013, comparativ cu 34,9 la sută în anul 2012. Gradul de acoperire a fost 7 luni de importuri de bunuri şi servicii la 30 noiembrie 2013, comparativ cu 7,1 luni de importuri la 31 decembrie 2012.

Precizări metodologice

  1. În conformitate cu standardele statistice europene şi internaţionale, începând cu anul 2013, Banca Naţională a României, în colaborare cu Institutul Naţional de Statistică, realizează o cercetare statistică trimestrială privind comerţul internaţional cu servicii, având ca obiectiv colectarea directă de date statistice de la unităţile rezidente (instituţii, întreprinderi, organizaţii, fundaţii, asociaţii, ş.a.) care prestează/achiziţionează servicii internaţionale, în relaţia cu nerezidenţii.
    Datele astfel obţinute sunt utilizate la revizuirea balanţei serviciilor trimestrială, componentă a contului curent al balanţei de plăţi, elaborată în cursul unui trimestru pe baza datelor raportate de către instituţiile de credit, în nume propriu şi în numele clienţilor, privind tranzacţiile derulate cu nerezidenţii.
  2. Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen mediu şi lung şi exportul de bunuri şi servicii.
  3. Gradul de acoperire a rezervei în luni de importuri se calculează ca raport între rezervele internaţionale ale României (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu lunar de bunuri şi servicii din perioada respectivã.
  4. Datele de balanţă de plăţi sunt revizuite lunar; pentru a vizualiza datele revizuite aferente lunilor anterioare se poate accesa: Baza de date interactivă