Comunicat de presă


Balanţa de plăţi şi datoria externă - septembrie 2013

12.11.2013

În perioada ianuarie - septembrie 2013p contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 595 milioane euro, comparativ cu un deficit de 4 800 milioane euro în aceeaşi perioadă din anul 2012, pe fondul reducerii deficitului balanţei comerciale (cu 3 057 milioane euro) şi al majorării surplusului înregistrat de balanţa serviciilor (cu 1 492 milioane euro1).

- milioane euro -
  Ianuarie - septembrie 2012s Ianuarie - septembrie 2013p
CREDIT DEBIT NET CREDIT DEBIT NET
CONTUL CURENT (A+B+C) 44 883 49 683 -4 800 49 506 50 101 -595
A. Bunuri şi servicii 39 482 44 387 -4 905 43 994 44 350 -356
a. Bunuri (export fob - import fob)* 33 521 39 060 -5 539 36 480 38 962 -2 482
b. Servicii 5 961 5 327 634 7 514 5 388 2 126
- transport 1 819 981 838 2 630 947 1 683
- turism - călătorii 852 1 072 -220 923 1 143 -220
- alte servicii 3 290 3 274 16 3 961 3 298 663
B. Venituri 1 050 3 500 -2 450 911 3 633 -2 722
C. Transferuri curente 4 351 1 796 2 555 4 601 2 118 2 483

p date provizorii; s date semidefinitive
1 Datele pentru semestrul I 2013 au fost compilate pe baza rezultatelor cercetărilor statistice trimestriale privind comerţul internaţional cu servicii (Precizări metodologice)
* Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică – Comerţul internaţional cu bunuri. Importurile FOB se calculează de BNR pe baza coeficientului de transformare CIF/FOB de 1,0430 determinat de INS: INS - Actualizarea coeficientului CIF/FOB.

Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România2 au totalizat 1 497 milioane euro (în scădere cu 9,9 la sută faţă de perioada ianuarie - septembrie 20123), din care participaţiile la capital consolidate cu pierderea netă estimată au însumat 1 005 milioane euro, iar creditele intragrup 492 milioane euro.

Datoria externă pe termen mediu şi lung a însumat 79 143 milioane euro la 30 septembrie 2013 (80,3 la sută din total datorie externă), în creştere cu 0,5 la sută faţă de 31 decembrie 2012.

Datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 30 septembrie 2013 nivelul de 19 380 milioane euro (19,7 la sută din total datorie externă), în scădere cu 7,4 la sută faţă de 31 decembrie 2012.

Datoria externă a României la 30 septembrie 2013*
şi serviciul datoriei externe în perioada ianuarie - septembrie 2013
- milioane euro -
  Datoria externă Serviciul datoriei externe în perioada ianuarie - septembrie 2013p
Sold la 31.12.2012p Sold la 30.09.2013p
I. Datorie externă pe termen mediu şi lung 78 760 79 143 17 892
I.1. Datorie publică directăa) din care: 23 755 28 558 4 102
I.1.1. Împrumuturi de la FMI 2 144 1 415 727
I.2. Datorie public garantatăb) 1 424 1 276 156
I.3. Datorie negarantată public 37 182 36 749 8 326
I.4. Depozite pe termen mediu şi lung ale nerezidenţilor 7 745 6 662 2 580e
I.5. Împrumuturi de la FMIc) 8 654 5 898 2 728
II. Datorie externă pe termen scurt 20 921 19 380 22 996e
Total datorie externă (I+II) 99 681 98 523 40 888

*) Soldul este calculat pe bază cash (nu include dobânda acumulată şi care nu a ajuns la scadenţă); de asemenea nu sunt incluse alocările de DST de la FMI.
a) împrumuturi externe contractate direct de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale în baza legislaţiei privind datoria publică, inclusiv cele conform OUG nr. 99/2009 privind ratificarea Acordului Stand-By dintre România şi FMI;
b) împrumuturi externe garantate de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale, conform legislaţiei privind datoria publică;
c) împrumuturi de la FMI în baza Acordului Stand-By cu România, exclusiv suma primită de MFP de la FMI conform OUG nr. 99/2009 (punctul I.1.1. din tabel).
e - date estimate   p - date provizorii
2 date estimate
3 date revizuite rezultate din cercetarea statistică privind investiţiile străine directe în anul 2012

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung a fost 40,7 la sută în perioada ianuarie - septembrie 2013, comparativ cu 34,9 la sută în anul 2012. Gradul de acoperire a fost 7,4 luni de importuri de bunuri şi servicii la 30 septembrie 2013, comparativ cu 7,1 luni de importuri la 31 decembrie 2012.

Precizări metodologice

  1. În conformitate cu standardele statistice europene şi internaţionale, începând cu anul 2013, Banca Naţională a României, în colaborare cu Institutul Naţional de Statistică, realizează o cercetare statistică trimestrială privind comerţul internaţional cu servicii, având ca obiectiv colectarea directă de date statistice de la unităţile rezidente (instituţii, întreprinderi, organizaţii, fundaţii, asociaţii, ş.a.) care prestează/achiziţionează servicii internaţionale, în relaţia cu nerezidenţii.
    Datele astfel obţinute sunt utilizate la revizuirea balanţei serviciilor trimestrială, componentă a contului curent al balanţei de plăţi, elaborată în cursul unui trimestru pe baza datelor raportate de către instituţiile de credit, în nume propriu şi în numele clienţilor, privind tranzacţiile derulate cu nerezidenţii.
  2. Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen mediu şi lung şi exportul de bunuri şi servicii.
  3. Gradul de acoperire a rezervei în luni de importuri se calculează ca raport între rezervele internaţionale ale României (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu lunar de bunuri şi servicii din perioada respectivã.
  4. Datele de balanţă de plăţi sunt revizuite lunar; pentru a vizualiza datele revizuite aferente lunilor anterioare se poate accesa: Baza de date interactivă