Comunicat de presă


Balanţa de plăţi şi datoria externă - iulie 2013

11.09.2013

În perioada ianuarie - iulie 2013p contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un excedent de 489 milioane euro, comparativ cu un deficit de 3 041 milioane euro în aceeaşi perioadă din anul 2012, pe fondul reducerii deficitului balanţei comerciale (cu 2221 milioane euro) şi al majorării surplusului înregistrat de balanţa serviciilor (cu 1 460 milioane euro1).

- milioane euro -
  Ianuarie - iulie 2012p Ianuarie - iulie 2013p
CREDIT DEBIT NET CREDIT DEBIT NET
CONTUL CURENT (A+B+C) 34 809 37 850 -3 041 38 704 38 215 489
A. Bunuri şi servicii 30 387 34 425 -4 038 34 118 34 475 -357
a. Bunuri (export fob - import fob)s 26 182 30 238 -4 056 28 194 30 029 -1 835
b. Servicii 4 205 4 187 18 5 924 4 446 1 478
- transport 1 215 761 454 2 105 755 1 350
- turism - călătorii 632 771 -139 688 933 -245
- alte servicii 2 358 2 655 -297 3 131 2 758 373
B. Venituri 819 2 015 -1 196 744 2 044 -1 300
C. Transferuri curente 3 603 1 410 2 193 3 842 1 696 2 146

p date provizorii
1 Datele pentru trimestrul I 2013 au fost revizuite pe baza rezultatelor primei cercetări statistice trimestriale privind comerţul internaţional cu servicii (Precizări metodologice)
* Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică – Comerţul internaţional cu bunuri. Importurile FOB se calculează de BNR pe baza coeficientului de transformare CIF/FOB de 1,0430 determinat de INS: INS - Actualizarea coeficientului CIF/FOB.

Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România (date estimate) au totalizat 946 milioane euro (în scădere cu 28,9 la sută faţă de perioada ianuarie - iulie 2012), din care creditele intragrup au însumat 646 milioane euro, iar participaţiile la capital consolidate cu pierderea netă estimată 300 milioane euro.

Datoria externă pe termen mediu şi lung a însumat 78 336 milioane euro la 31 iulie 2013 (79,7 la sută din total datorie externă), în scădere cu 0,5 la sută faţă de 31 decembrie 2012.

Datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 iulie 2013 nivelul de 19 990 milioane euro (20,3 la sută din total datorie externă), în scădere cu 1,3 la sută faţă de 31 decembrie 2012.

Datoria externă a României la 31 iulie 2013*
şi serviciul datoriei externe în perioada ianuarie - iulie 2013
- milioane euro -
  Datoria externă Serviciul datoriei externe în perioada ianuarie - iulie 2013p
Sold la 31.12.2012p Sold la 31.07.2013p
I. Datorie externă pe termen mediu şi lung 78 717 78 336 12 068
I.1. Datorie publică directăa) din care: 23 696 27 393 2 265
I.1.1. Împrumuturi de la FMI 2 144 1 698 437
I.2. Datorie public garantatăb) 1 426 1 307 124
I.3. Datorie negarantată public 37 130 36 133 5 647
I.4. Depozite pe termen mediu şi lung ale nerezidenţilor 7 810 6 684 2 254e
I.5. Împrumuturi de la FMIc) 8 655 6 819 1 778
II. Datorie externă pe termen scurt 20 251 19 990 17 183e
Total datorie externă (I+II) 98 968 98 326 29 251

*) Soldul este calculat pe bază cash (nu include dobânda acumulată şi care nu a ajuns la scadenţă); de asemenea nu sunt incluse alocările de DST de la FMI.
a) împrumuturi externe contractate direct de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale în baza legislaţiei privind datoria publică, inclusiv cele conform OUG nr. 99/2009 privind ratificarea Acordului Stand-By dintre România şi FMI;
b) împrumuturi externe garantate de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale, conform legislaţiei privind datoria publică;
c) împrumuturi de la FMI în baza Acordului Stand-By cu România, exclusiv suma primită de MFP de la FMI conform OUG nr. 99/2009.
e - date estimate p - date provizorii

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung a fost 35,4 la sută în perioada ianuarie - iulie 2013, comparativ cu 33,5 la sută în anul 2012. Gradul de acoperire a fost 7,5 luni de importuri de bunuri şi servicii la 31 iulie 2013, comparativ cu 7,1 luni de importuri la 31 decembrie 2012.

Precizări metodologice
  1. În conformitate cu standardele statistice europene şi internaţionale, începând cu anul 2013, Banca Naţională a României, în colaborare cu Institutul Naţional de Statistică, realizează o cercetare statistică trimestrială privind comerţul internaţional cu servicii, având ca obiectiv colectarea directă de date statistice de la unităţile rezidente (instituţii, întreprinderi, organizaţii, fundaţii, asociaţii, ş.a.) care prestează/achiziţionează servicii internaţionale, în relaţia cu nerezidenţii.
    Datele astfel obţinute sunt utilizate la revizuirea balanţei serviciilor trimestrială, componentă a contului curent al balanţei de plăţi, elaborată în cursul unui trimestru pe baza datelor raportate de către instituţiile de credit, în nume propriu şi în numele clienţilor, privind tranzacţiile derulate cu nerezidenţii.
  2. Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen mediu şi lung şi exportul de bunuri şi servicii.
  3. Gradul de acoperire a rezervei în luni de importuri se calculează ca raport între rezervele internaţionale ale României (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu lunar de bunuri şi servicii din perioada respectivã.
  4. Datele de balanţă de plăţi sunt revizuite lunar; pentru a vizualiza datele revizuite aferente lunilor anterioare se poate accesa: Baza de date interactivă