Comunicat de presă


Balanţa de plăţi şi datoria externă - mai 2013

12.07.2013

În perioada ianuarie - mai 2013p contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un excedent de 314 milioane euro, comparativ cu un deficit de 2281 milioane euro în aceeaşi perioadă din anul 2012, pe fondul reducerii deficitului balanţei comerciale (cu 1471 milioane euro) şi al veniturilor (cu 502 milioane euro) şi al surplusului înregistrat de balanţa serviciilor (783 milioane euro1, faţă de un deficit de 18 milioane euro).

- milioane euro -
  Ianuarie-mai 2012p Ianuarie-mai 2013p
CREDIT DEBIT NET CREDIT DEBIT NET
CONTUL CURENT (A+B+C) 24 987  27 268  -2 281  26 624  26 310  314
A. Bunuri şi servicii 21 568  24 340  -2 772  23 341  23 841  -500 
a. Bunuri (export fob - import fob)* 18 630  21 384  -2 754  19 689  20 972  -1 283 
b. Servicii 2 938  2 956  -18  3 652  2 869  783 
- transport 836  540  296  1 257  495  762
- turism - călătorii 422  515  -93 433  547  -114
- alte servicii 1 680  1 901  -221 1 962  1 827  135
B. Venituri 537  1 818  -1 281  404  1 183  -779
C. Transferuri curente 2 882  1 110  1 772 2 879  1 286  1 593

p date provizorii 
1 Datele pentru trimestrul I 2013 au fost revizuite pe baza rezultatelor primei cercetări statistice trimestriale privind comerţul internaţional cu servicii (Precizări metodologice)
* Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică – Comerţul internaţional cu bunuri. Importurile FOB se calculează de BNR pe baza coeficientului de transformare CIF/FOB de 1,0430 determinat de INS: INS - Actualizarea coeficientului CIF/FOB.

Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România (date estimate) au totalizat 414 milioane euro (faţă de 656 milioane euro în perioada ianuarie - mai 2012), din care creditele intragrup au însumat 329 milioane euro, iar participaţiile la capital consolidate cu pierderea netă estimată 85 milioane euro.

Datoria externă pe termen mediu şi lung a însumat 79499 milioane euro la 31 mai 2013 (79,5 la sută din total datorie externă), în creştere cu 1,0 la sută faţă de 31 decembrie 2012.

Datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 mai 2013 nivelul de 20467 milioane euro (20,5 la sută din total datorie externă), în creştere cu 1,1 la sută faţă de 31 decembrie 2012.

Datoria externă a României la 31 mai 2013*
şi serviciul datoriei externe în perioada ianuarie - mai 2013
- milioane euro -
  Datoria externă Serviciul datoriei externe în perioada ianuarie - mai 2013p
Sold la 31.12.2012p Sold la 31.05.2013p
I. Datorie externă pe termen mediu şi lung 78 717 79 499  7 908
I.1. Datorie publică directăa) din care: 23 696 27 750 1 165
I.1.1. Împrumuturi de la FMI 2 144 1 842  314
I.2. Datorie public garantatăb) 1 426 1 365 65
I.3. Datorie negarantată public 37 130 36 447 3 402
I.4. Depozite pe termen mediu şi lung ale nerezidenţilor 7 810 6 912  1 621e
I.5. Împrumuturi de la FMIc) 8 655 7 025 1 655
II. Datorie externă pe termen scurt 20 251 20 467 11 779e
Total datorie externă (I+II) 98 968 99 966  19 687

*) Soldul datoriei externe este calculat pe bază cash (nu include dobânda acumulată şi care nu a ajuns la scadenţă); de asemenea nu sunt incluse alocările de DST de la FMI.
a) împrumuturi externe contractate direct de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale în baza legislaţiei privind datoria publică, inclusiv cele conform OUG nr. 99/2009 privind ratificarea Acordului Stand-By dintre România şi FMI;
b) împrumuturi externe garantate de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale, conform legislaţiei privind datoria publică;
c) împrumuturi de la FMI în baza Acordului Stand-By cu România, exclusiv suma primită de MFP de la FMI conform OUG nr. 99/2009 (punctul I.1.1. din tabel).
e - date estimate p - date provizorii

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung a fost 33,9 la sută în perioada ianuarie - mai 2013, comparativ cu 33,5 la sută în anul 2012. Gradul de acoperire a fost 7,6 luni de importuri de bunuri şi servicii la 31 mai 2013, comparativ cu 7,1 luni de importuri la 31 decembrie 2012.Precizări metodologice
  1. În conformitate cu standardele statistice europene şi internaţionale, începând cu anul 2013, Banca Naţională a României, în colaborare cu Institutul Naţional de Statistică, realizează o cercetare statistică trimestrială privind comerţul internaţional cu servicii, având ca obiectiv colectarea directă de date statistice de la unităţile rezidente (instituţii, întreprinderi, organizaţii, fundaţii, asociaţii, ş.a.) care prestează/achiziţionează servicii internaţionale, în relaţia cu nerezidenţii.

    Datele astfel obţinute sunt utilizate la revizuirea balanţei serviciilor trimestrială, componentă a contului curent al balanţei de plăţi, elaborată în cursul unui trimestru pe baza datelor raportate de către instituţiile de credit, în nume propriu şi în numele clienţilor, privind tranzacţiile derulate cu nerezidenţii.

  2. Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen mediu şi lung şi exportul de bunuri şi servicii.
  3. Gradul de acoperire a rezervei în luni de importuri se calculează ca raport între rezervele internaţionale ale României (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu lunar de bunuri şi servicii din perioada respectivă.
  4. Datele de balanţă de plăţi sunt revizuite lunar; pentru a vizualiza datele revizuite aferente lunilor anterioare se poate accesa: Baza de date interactivă