Comunicat de presă


Balanţa de plăţi şi datoria externă - aprilie 2013

17.06.2013

În perioada ianuarie - aprilie 2013p contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un excedent de 54 milioane euro, comparativ cu un deficit de 1534 milioane euro în aceeaşi perioadă din anul 2012, pe fondul reducerii deficitului balanţei comerciale (cu 975 milioane euro) şi al veniturilor (cu 200 milioane euro) şi al surplusului înregistrat de balanţa serviciilor (721 milioane euro1, faţă de un deficit de 130 milioane euro).

- milioane euro -
  Ianuarie-aprilie 2012p Ianuarie-aprilie 2013p
CREDIT DEBIT NET CREDIT DEBIT NET
CONTUL CURENT (A+B+C) 19 602  21 136  -1 534  21 026  20 972  54
A. Bunuri şi servicii 16 840  18 901  -2 061  18 724  18 959  -235 
a. Bunuri (export fob - import fob)* 14 610  16 541  -1 931 15 666  16 622  -956
b. Servicii 2 230  2 360 -130 3 058  2 337  721
- transport 628  419  209  1 069  392  677
- turism - călătorii 319  399  -80 336  423  -87
- alte servicii 1 283  1 542  -259 1 653  1 522  131
B. Venituri 425  1 299  -874 306  980  -674
C. Transferuri curente 2 337  936  1 401 1 996 1 033  963

p date provizorii 
1 Datele pentru trimestrul I 2013 au fost revizuite pe baza rezultatelor primei cercetări statistice trimestriale privind comerţul internaţional cu servicii (Precizări metodologice)
* Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică – Comerţul internaţional cu bunuri. Importurile FOB se calculează de BNR pe baza coeficientului de transformare CIF/FOB de 1,0430 determinat de INS: INS - Actualizarea coeficientului CIF/FOB.

Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România (date estimate) au totalizat 322 milioane euro (faţă de 494 milioane euro în perioada ianuarie - aprilie 2012), din care creditele intragrup au însumat 191 milioane euro, iar participaţiile la capital consolidate cu pierderea netă estimată 131 milioane euro.

Datoria externă pe termen mediu şi lung a însumat 80 337 milioane euro la 30 aprilie 2013 (79,6 la sută din total datorie externă), în creştere cu 2,1 la sută faţă de 31 decembrie 2012.

Datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 30 aprilie 2013 nivelul de 20590 milioane euro (20,4 la sută din total datorie externă), în creştere cu 1,7 la sută faţă de 31 decembrie 2012.

Datoria externă a României la 30 aprilie 2013*
şi serviciul datoriei externe în perioada ianuarie - aprilie 2013
- milioane euro -
  Datoria externă Serviciul datoriei externe în perioada ianuarie - aprilie 2013p
Sold la 31.12.2012p Sold la 30.04.2013p
I. Datorie externă pe termen mediu şi lung 78 717 80 337 6 122
I.1. Datorie publică directăa) din care: 23 696 27 448 893
I.1.1. Împrumuturi de la FMI 2 144 1 999  142
I.2. Datorie public garantatăb) 1 426 1 376 55
I.3. Datorie negarantată public 37 130 36 729 2 920
I.4. Depozite pe termen mediu şi lung ale nerezidenţilor 7 810 6 969  1 443e
I.5. Împrumuturi de la FMIc) 8 655 7 815 811
II. Datorie externă pe termen scurt 20 251 20 590 8 925e
Total datorie externă (I+II) 98 968 100 927 15 047

*) Soldul datoriei externe este calculat pe bază cash (nu include dobânda acumulată şi care nu a ajuns la scadenţă); de asemenea nu sunt incluse alocările de DST de la FMI.
a) împrumuturi externe contractate direct de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale în baza legislaţiei privind datoria publică, inclusiv cele conform OUG nr. 99/2009 privind ratificarea Acordului Stand-By dintre România şi FMI;
b) împrumuturi externe garantate de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale, conform legislaţiei privind datoria publică;
c) împrumuturi de la FMI în baza Acordului Stand-By cu România, exclusiv suma primită de MFP de la FMI conform OUG nr. 99/2009 (punctul I.1.1. din tabel).
e - date estimate p - date provizorii

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung a fost 32,7 la sută în perioada ianuarie - aprilie 2013, comparativ cu 33,5 la sută în anul 2012. Gradul de acoperire a fost 7,6 luni de importuri de bunuri şi servicii la 30 aprilie 2013, comparativ cu 7,1 luni de importuri la 31 decembrie 2012.Precizări metodologice
  1. În conformitate cu standardele statistice europene şi internaţionale, începând cu anul 2013, Banca Naţională a României, în colaborare cu Institutul Naţional de Statistică, realizează o cercetare statistică trimestrială privind comerţul internaţional cu servicii, având ca obiectiv colectarea directă de date statistice de la unităţile rezidente (instituţii, întreprinderi, organizaţii, fundaţii, asociaţii, ş.a.) care prestează/achiziţionează servicii internaţionale, în relaţia cu nerezidenţii.

    Datele astfel obţinute sunt utilizate la revizuirea balanţei serviciilor trimestrială, componentă a contului curent al balanţei de plăţi, elaborată în cursul unui trimestru pe baza datelor raportate de către instituţiile de credit, în nume propriu şi în numele clienţilor, privind tranzacţiile derulate cu nerezidenţii.

  2. Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen mediu şi lung şi exportul de bunuri şi servicii.
  3. Gradul de acoperire a rezervei în luni de importuri se calculează ca raport între rezervele internaţionale ale României (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu lunar de bunuri şi servicii din perioada respectivã.
  4. Datele de balanţă de plăţi sunt revizuite lunar; pentru a vizualiza datele revizuite aferente lunilor anterioare se poate accesa: Baza de date interactivă