Comunicat de presă


Balanţa de plăţi şi datoria externă - februarie 2013

15.04.2013

În perioada ianuarie - februarie 2013p contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un excedent de 327 milioane euro, comparativ cu un deficit de 657 milioane euro în aceeaşi perioadă din anul 2012, pe fondul reducerii deficitului balanţei comerciale (cu 465 milioane euro) şi al veniturilor (cu 64 milioane euro), al surplusului înregistrat de balanţa serviciilor (152 milioane euro, faţă de un deficit de 116 milioane euro), precum şi al majorării excedentului balanţei transferurilor curente cu 187 milioane euro - în principal pe seama transferurilor nete ale administraţiei publice.

- milioane euro -
  Ianuarie - februarie 2012p Ianuarie - februarie 2013p
CREDIT DEBIT NET CREDIT DEBIT NET
CONTUL CURENT (A+B+C) 9 165 9 822 -657 9 998 9 671 327
A. Bunuri şi servicii 8 015 8 771 -756 8 645 8 668 -23
a. Bunuri (export fob - import fob)* 7 009 7 649 -640 7 575 7 750 -175
b. Servicii 1 006 1 122 -116 1 070 918 152
- transport 267 199 68 322 186 136
- turism - călătorii 148 189 -41 166 207 -41
- alte servicii 591 734 -143 582 525 57
B. Venituri 187 461 -274 150 360 -210
C. Transferuri curente 963 590 373 1 203 643 560

p date provizorii 
* Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică – Comerţul internaţional cu bunuri. Importurile FOB se calculează de BNR pe baza coeficientului de transformare CIF/FOB de 1,0430 determinat de INS[1].

Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au totalizat 163 milioane euro2 (faţă de 192 milioane euro în perioada ianuarie – februarie 2012), din care creditele intragrup au însumat 94 milioane euro, iar participaţiile la capital consolidate cu pierderea netă estimată 69 milioane euro.

Datoria externă pe termen mediu şi lung a însumat 80 754 milioane euro la 28 februarie 2013 (80,5 la sută din total datorie externă), în creştere cu 2,6 la sută faţă de 31 decembrie 2012.

Datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 28 februarie 2013 nivelul de 19 623 milioane euro (19,5 la sută din total datorie externă), în scădere cu 3,1 la sută faţă de 31 decembrie 2012.

Datoria externă a României la 28 februarie 2013*
şi serviciul datoriei externe în perioada ianuarie – februarie 2013
- milioane euro -
  Datoria externă Serviciul datoriei externe în perioada ianuarie - februarie 2013p
Sold la 31.12.2012p Sold la 28.02.2013p
I. Datorie externă pe termen mediu şi lung 78 717 80 754 2 983
I.1. Datorie publică directăa) din care: 23 696 27 003 390
I.1.1. Împrumuturi de la FMI 2 144 2 125 17
I.2. Datorie public garantatăb) 1 426 1 397 29
I.3. Datorie negarantată public 37 130 36 824 1 410
I.4. Depozite pe termen mediu şi lung ale nerezidenţilor 7 810 7 585 468e
I.5. Împrumuturi de la FMIc) 8 655 7 945 686
II. Datorie externă pe termen scurt 20 251 19 623 5 157e
Total datorie externă (I+II) 98 968 100 377 8 140

*) Soldul datoriei externe este calculat pe bază cash (nu include dobânda acumulată şi care nu a ajuns la scadenţă); de asemenea nu sunt incluse alocările de DST de la FMI.
a) împrumuturi externe contractate direct de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale în baza legislaţiei privind datoria publică, inclusiv cele conform OUG nr. 99/2009 privind ratificarea Acordului Stand-By dintre România şi FMI;
b) împrumuturi externe garantate de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale, conform legislaţiei privind datoria publică;
c) împrumuturi de la FMI în baza Acordului Stand-By cu România, exclusiv suma primită de MFP de la FMI conform OUG nr. 99/2009 (punctul I.1.1. din tabel).
e - date estimate p - date provizorii

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung3 a fost 34,5 la sută pe 2 luni 2013, comparativ cu 33,5 la sută în anul 2012. Gradul de acoperire4 a fost 8,4 luni de importuri de bunuri şi servicii la 28 februarie 2013, comparativ cu 7,1 luni de importuri la 31 decembrie 2012.

 

Note:

  1. INS - Actualizarea coeficientului CIF/FOB
  2. Date estimate
  3. Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen mediu şi lung şi exportul de bunuri şi servicii.
  4. Gradul de acoperire a rezervei în luni de importuri se calculează ca raport între rezervele internaţionale ale României (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu lunar de bunuri şi servicii din perioada respectivã.

Datele de balanţă de plăţi sunt revizuite lunar; pentru a vizualiza datele revizuite aferente lunilor anterioare se poate accesa: Baza de date interactivă