Comunicat de presă


Indicatori monetari - octombrie 2012

26.11.2012

Masa monetară în sens larg (M3) a fost la sfârşitul lunii octombrie 2012 de 220 465,0 milioane lei. Faţă de luna septembrie 2012 aceasta s-a diminuat cu 0,2 la sută (-0,5 la sută în termeni reali), iar în raport cu octombrie 2011 masa monetară s-a majorat cu 6,2 la sută (1,2 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 31 octombrie 2012
(mil. lei)
oct. 2012/
sep. 2012
%
oct. 2012/
oct. 2011
%
M1 (masa monetară în sens restrâns) 87 826,1 -1,6 4,2
Numerar în circulaţie 31 715,1 -3,8 8,9
Depozite overnight ** 56 111,0 -0,3 1,7
M2 (masa monetară intermediară) 220 230,6 -0,2 8,3
M1 87 826,1 -1,6 4,2
Depozite cu durata iniţială de pâna la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 132 404,5 0,7 11,3
M3 (masa monetară în sens larg) 220 465,0 -0,2 6,2
M2 220 230,6 -0,2 8,3
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operaţiuni repo, acţiuni/unităţi ale fondurilor de piaţă monetară, titluri de valoare negociabile cu maturitatea de pâna la doi ani inclusiv) 234,4 -1,8 -94,6

 * date provizorii
** conturi curente, depozite la vedere

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI 31 octombrie 2012
(mil. lei)
oct. 2012/
sep. 2012
%
oct. 2012/
oct. 2011
%
Masa monetară (M3) 220 465,0 -0,2 6,2
Active externe nete** 31 701,1 -4,3 20,5
Active interne nete*** 188 763,9 0,5 4,1

  * date provizorii
 ** se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe.
Activele externe includ: credite acordate nerezidenţilor; depozite plasate la nerezidenţi; titluri de valoare negociabile deţinute (emise de nerezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la nerezidenţi; aurul monetar.
Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenţi: depozite; titluri de valoare negociabile emise pe pieţele externe. Nu sunt incluse alocările de DST de la FMI.
*** se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepţia elementelor componente ale masei monetare M3).
Activele interne includ: credite acordate rezidenţilor; titluri de valoare negociabile deţinute (emise de rezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la rezidenţi.
Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la rezidenţi: depozite cu durată iniţială mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după notificare la mai mult de trei luni); titluri de valoare negociabile cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piaţa internă; capital şi rezerve.

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituţiile de credit a scăzut în luna octombrie 2012 cu 0,3 la sută (-0,6 la sută în termeni reali) faţă de luna septembrie 2012, până la nivelul de 230 106,9 milioane lei. Creditul în lei s-a diminuat cu 0,3 la sută (-0,6 la sută în termeni reali), în timp ce creditul în valută exprimat în lei s-a redus cu 0,3 la sută (exprimat în euro, creditul în valută a scăzut cu 0,4 la sută). La 31 octombrie 2012, creditul neguvernamental a înregistrat o creştere de 4,1 la sută (-0,8 la sută în termeni reali) faţă de 31 octombrie 2011, pe seama majorării cu 4,7 la sută a componentei în lei (-0,2 la sută în termeni reali) şi cu 3,8 la sută a componentei în valută exprimată în lei (exprimat în euro, creditul în valută s-a redus cu 1,1 la sută).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 31 octombrie 2012
(mil. lei)
oct. 2012/
sep. 2012
%
oct. 2012/
oct. 2011
%
Credit neguvernamental (total) 230 106,9 -0,3 4,1
Credit neguvernamental în lei: 84 510,8 -0,3 4,7
- gospodării ale populaţiei 34 469,0 0,1 -2,8
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 50 041,8 -0,5 10,6
Credit neguvernamental în valută: 145 596,1 -0,3 3,8
- gospodării ale populaţiei 71 873,6 0,1 4,7
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 73 722,5 -0,7 2,9

 * date provizorii

Creditul guvernamental1 a scăzut în luna octombrie 2012 cu 0,8 la sută, până la 77 751,3 milioane lei. La 31 octombrie 2012, creditul guvernamental a înregistrat o creştere de 22,9 la sută (17,0 la sută în termeni reali) faţă de 31 octombrie 2011.

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au crescut în luna octombrie 2012 cu 0,4 la sută faţă de luna septembrie 2012, până la nivelul de 194 944,1 milioane lei.

Tabel 4. Depozitele rezidentilor clienti neguvernamentali*
INDICATORI 31 octombrie 2012
(mil. lei)
oct. 2012/
sep. 2012
%
oct. 2012/
oct. 2011
%
Depozite ale rezidentilor clienti neguvernamentali (total)** 194 944,1 0,4 8,5
Depozite în lei ale rezidentilor: 124 871,5 -0,3 4,6
- gospodarii ale populatiei 74 996,1 0,1 8,2
- persoane juridice (societati nefinanciare si institutii financiare nemonetare) 49 875,4 -0,8 -0,3
Depozite în valuta ale rezidentilor: 70 072,6 1,6 16,2
- gospodarii ale populatiei 46 269,3 1,2 14,9
- persoane juridice (societati nefinanciare si institutii financiare nemonetare) 23 803,3 2,3 18,9

 * date provizorii
** sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere şi toate depozitele la termen, indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 0,1 la sută, până la 74 996,1 milioane lei. La 31 octombrie 2012, depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au înregistrat o creştere de 8,2 la sută (3,1 la sută în termeni reali) faţă de 31 octombrie 2011.

Depozitele în lei ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) s-au diminuat cu 0,8 la sută, până la 49 875,4 milioane lei. La 31 octombrie 2012, depozitele în lei ale persoanelor juridice s-au redus cu 0,3 la sută (-5,0 la sută în termeni reali) faţă de 31 octombrie 2011.

Depozitele în valută ale rezidenţilor gospodării ale populaţiei şi persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare), exprimate în lei, au crescut cu 1,6 la sută, până la nivelul de 70 072,6 milioane lei (exprimate în euro, depozitele în valută s-au majorat cu 1,5 la sută, până la 15 448,8 milioane euro). Comparativ cu aceeaşi lună a anului precedent, depozitele în valută ale rezidenţilor exprimate în lei au crescut cu 16,2 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor s-au majorat cu 10,8 la sută); depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei exprimate în lei au crescut cu 14,9 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 9,5 la sută), iar depozitele în valută ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) exprimate în lei s-au majorat cu 18,9 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor persoane juridice au crescut cu 13,3 la sută).


1 include creditul acordat administraţiilor publice (administraţia centrală, administraţiile locale, administraţiile sistemelor de asigurări sociale) în sumă de 9 765,5 milioane lei (soldul la 31 octombrie 2012), precum şi titlurile de valoare negociabile emise de aceste sectoare instituţionale în sumă de 67 985,8 milioane lei (soldul la 31 octombrie 2012).