Comunicat de presă


Balanţa de plăţi şi datoria externă - august 2012

15.10.2012

În perioada ianuarie - august 2012p contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 3123 milioane euro, în scădere cu 23,0 la sută faţă de perioada ianuarie - august 2011, pe fondul majorării excedentului transferurilor curente (462 milioane euro) şi al balanţei serviciilor (418 milioane euro), precum şi al reducerii deficitului balanţei veniturilor (274 milioane euro).

- milioane euro -
  Ianuarie-august 2011r Ianuarie-august 2012p
CREDIT DEBIT NET CREDIT DEBIT NET
CONTUL CURENT (A+B+C) 38 346  42 400  -4 054  39 589  42 712  -3 123 
A. Bunuri şi servicii 34 012  38 580  -4 568  34 668  39 041  -4 373 
a. Bunuri (export fob - import fob)s 29 460  34 062  -4 602  29 653  34 478  -4 825 
b. Servicii 4 552  4 518  34  5 015  4 563  452 
- transport 1 365  876  489  1 478  870  608 
- turism - călătorii 669  931  -262  750  939  -189 
- alte servicii 2 518  2 711  -193  2 787  2 754  33 
B. Venituri 770  2 285  -1 515  888  2 129  -1 241 
C. Transferuri curente 3 564  1 535  2 029  4 033  1 542  2 491 

p date provizorii
r date revizuite
S Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică - Comerţul internaţional cu bunuri. Im porturile FOB se calculează de BNR pe baza coeficientului de transformare CIF/FOB determinat de INS1. Începând cu luna ianuarie 2012 se utilizează coeficientul de transformare CIF/FOB de 1,0430 care înlocuieşte vechiul coeficient CIF/FOB de 1,0834. Pentru comparabilitatea datelor privind importurile FOB, seriile lunare ale anului 2011 au fost recalculate utilizându-se coeficientul de transformare CIF/FOB de 1,0430.

Deficitul contului curent în perioada ianuarie - august 2012 a fost finanţat în proporţie de 30,1 la sută prin investiţii directe ale nerezidenţilor în România, care au totalizat 941 milioane euro2 (faţă de 607 milioane euro în perioada ianuarie - august 2011), din care participaţiile la capital consolidate cu pierderea netă estimată au însumat 140 milioane euro, iar creditele intra-grup3 801 milioane euro.

Datoria externă pe termen mediu şi lung a însumat 77220 milioane euro la 31 august 2012 (78,8 la sută din total datorie externă), în creştere cu 1,7 la sută faţă de 31 decembrie 2011.

Datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 august 2012 nivelul de 20772 milioane euro (21,2 la sută din total datorie externă), în scădere cu 8,9 la sută faţă de 31 decembrie 2011.

Datoria externă a României la 31 august 2012*
şi serviciul datoriei externe în perioada ianuarie - august 2012
- milioane euro -
  Datoria externă Serviciul datoriei externe
în perioada ianuarie - august 2012p
Sold la 31.12.2011r Sold la 31.08.2012p
I. Datorie externă pe termen mediu şi lung 75 929  77 220  10 313 
I.1. Datorie publică directăa) 19 615  20 937  2 235 
I.1.1. Imprumuturi de la FMI 2 310  2 356  45 
I.2. Datorie public garantatăb) 1 466  1 374  128 
I.3. Datorie negarantată public 36 127  37 471  4 577 
I.4. Depozite pe termen mediu şi lung ale nerezidenţilor 8 490  7 662  2 508e 
I.5. Împrumuturi de la FMIc) 10 231  9 776  865 
II. Datorie externă pe termen scurt 22 795  20 772  22 965e 
Total datorie externă (I+II) 98 724  97 992  33 278 

*) Soldul este calculat pe bază cash (nu include dobânda acumulată şi care nu a ajuns la scadenţă); de asemenea nu sunt incluse alocările de DST de la FMI.
a) împrumuturi externe contractate direct de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale în baza legislaţiei privind datoria publică, inclusiv cele conform OUG nr. 99/2009 privind ratificarea Acordului Stand-By dintre România şi FMI;
b) împrumuturi externe garantate de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale, conform legislaţiei privind datoria publică;
c) împrumuturi de la FMI în baza Acordului Stand-By cu România, exclusiv suma primită de MFP de la FMI conform OUG nr. 99/2009 (punctul I.1.1. din tabel).
e - date estimate p - date provizorii r - date revizuite

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung4 a fost 29,7 la sută în perioada ianuarie - august 2012, comparativ cu 28,9 la sută în anul 2011. Gradul de acoperire5 a fost 7,2 luni de importuri de bunuri şi servicii la 31 august 2012, comparativ cu 7,5 luni la 31 decembrie 2011.


Note:

  1. INS - Actualizarea coeficientului CIF/FOB
  2. Date estimate
  3. Creditele dintre investitorul străin şi firma rezidentă
  4. Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen mediu şi lung şi exportul de bunuri şi servicii.
  5. Gradul de acoperire a rezervei în luni de importuri se calculează ca raport între rezervele internaţionale ale României (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu lunar de bunuri şi servicii din perioada respectivã.

Datele de balanţă de plăţi sunt revizuite lunar; pentru a vizualiza datele revizuite aferente lunilor anterioare se poate accesa: Baza de date interactivă