Comunicat de presă


Investiţiile străine directe în România în anul 2011

27.09.2012

Cercetarea statistică privind investiţiile străine directe (ISD) a fost realizată de Banca Naţională a României în colaborare cu Institutul Naţional de Statistică. Obiectivul principal al cercetării statistice a fost determinarea soldului ISD în România la 31 decembrie 2011 şi a fluxurilor (mişcărilor) ISD în cursul exerciţiului financiar 2011, în întreprinderile investiţie străină directă rezidente.

1. Fluxul net de investiţii străine directe în anul 2011 a atins nivelul de
1 815 milioane euro, din care:

 • 1 512 milioane euro participaţii la capital*(83,3 %);
 • 303 milioane euro credit net primit de la investitorii străini (16,7%).

2. Soldul final al investiţiilor străine directe la 31 decembrie 2011 a înregistrat valoarea de
55 139 milioane euro, din care:

 • 37 001 milioane euro participaţii la capital, inclusiv profitul reinvestit (67,0%);
 • 18 138 milioane euro credit net primit de la investitorii străini (33,0%).

2.1. Repartizarea investiţiilor străine directe pe principalele activităţi economice
Din punct de vedere al orientării pe ramuri economice (conform CAEN Rev.2), ISD s-au localizat cu precădere în industria prelucrătoare (31,5% din total). În cadrul acestei industrii cele mai bine reprezentate ramuri sunt prelucrare ţiţei, produse chimice, cauciuc şi mase plastice (6,3% din total), industria mijloacelor de transport (5,2%), metalurgia (4,9%), industria alimentară, a băuturilor şi tutunului (4,1%) şi ciment, sticlă, ceramică (3,2%).

  Total
milioane euro % din TOTAL ISD
TOTAL, din care: 55 139 100,0
Industrie 24 487 44,4
Industria extractivă 2 753 5,0
Industria prelucrătoare, din care: 17 372 31,5
alimente, băuturi şi tutun 2 251 4,1
ciment, sticlă, ceramică 1 768 3,2
fabricare produse din lemn, inclusiv mobilă 1 029 1,9
fabricarea calculatoarelor, altor produse electronice, optice și electrice 1 062 1,9
maşini, utilaje şi echipamente 995 1,8
metalurgie 2 695 4,9
mijloace de transport 2 840 5,2
prelucrare ţiţei, produse chimice, cauciuc şi mase plastice 3 468 6,3
textile, confecţii şi pielărie 798 1,4
alte ramuri ale industriei prelucrătoare 466 0,8
Energie electrică, gaze şi apă 4 362 7,9
Activităţi profesionale, ştiinţifice, tehnice şi administrative și servicii suport 2 679 4,8
Agricultură, silvicultură şi pescuit 1 316 2,4
Comerţ 6 282 11,4
Construcţii şi tranzacţii imobiliare 5 897 10,7
Hoteluri şi restaurante 431 0,8
Intermedieri financiare si asigurări 10 026 18,2
Tehnologia informaţiei şi comunicaţii 2 967 5,4
Transporturi 787 1,4
Alte activităţi 267 0,5

 

Pe lângă industrie, activităţi care au atras importante ISD sunt intermedierile financiare şi asigurările (reprezintă 18,2% din totalul ISD), comerţul cu amănuntul şi cu ridicata (11,4%), construcţii şi tranzacţii imobiliare (10,7%), tehnologia informaţiei şi comunicaţii (5,4%).

Imobilizările corporale şi necorporale, cu un sold la finele anului 2011 în valoare de 27 153 milioane euro, reprezintă 49,2% din soldul total al ISD, ceea ce conduce la un grad semnificativ de stabilitate al investiţiei străine directe.

2.2. Repartizarea investiţiilor străine directe pe regiuni de dezvoltare

Din punct de vedere teritorial se observă orientarea cu precădere a ISD spre regiunea de dezvoltare BUCUREȘTI-ILFOV (61,7%), alte regiuni de dezvoltare beneficiare de ISD fiind regiunea CENTRU (7,6%), regiunea SUD-MUNTENIA (7,4%), regiunea VEST (7,2%) şi regiunea SUD-EST (5,4%).

Menționăm că ISD au fost localizate teritorial după sediul social al întreprinderilor investiţie directă, ceea ce nu corespunde totdeauna cu locul de desfăşurare a activităţii economice.

  milioane EUR % din TOTAL
TOTAL, din care: 55 139 100,0
BUCUREŞTI-ILFOV 34 021 61,7
CENTRU 4 215 7,6
SUD-MUNTENIA 4 059 7,4
VEST 3 987 7,2
SUD-EST 2 970 5,4
NORD-VEST 2 454 4,5
SUD-VEST-OLTENIA 1 806 3,3
NORD-EST 1 627 2,9

 

2.3. Repartizarea investiţiilor străine directe pe ţări de origine

Repartizarea a fost realizată în funcţie de ţara deţinătorului nemijlocit a cel puţin 10% din capitalul social al întreprinderilor investiţie directă rezidente, conform principiului „Immediate Country Basis”.

Primele 4 ţări clasate după ponderea deţinută în soldul ISD la 31 decembrie 2011 sunt: Olanda (21,7% din soldul ISD la sfârşitul anului 2011), Austria (17,5 %), Germania (11,4%) și Franţa (9,1%), ierarhie neschimbată din anul 2009.

  milioane euro % din TOTAL
TOTAL, din care: 55 139 100,0
Olanda 11 982 21,7
Austria 9 667 17,5
Germania 6 272 11,4
Franţa 5 042 9,1
Italia 3 341 6,1
Grecia 2 934 5,3
Cipru 2 536 4,6
Elveţia 1 839 3,3
Statele Unite ale Americii 1 420 2,6
Luxemburg 1 274 2,3
Belgia 1 116 2,0
Spania 958 1,7
Cehia 816 1,5
Marea Britanie 719 1,3
Turcia 622 1,1
Ungaria 611 1,1
Alte ţări * 3990 7,4

* ţări a căror investiţie este mai mică de 500 de milioane de euro

3. Tipuri de investiţii străine directe

Fluxul de participaţii la capital în întreprinderile ISD în valoare de 4 009 milioane euro este diferenţiat în greenfield, fuziuni şi achiziţii şi dezvoltare de firme.

În anul 2011 investiţiile greenfield au înregistrat un nivel foarte redus, de numai 27 milioane euro reprezentând 0,7% din participaţiile la capital în întreprinderile investiţie străină directă în anul 2011, în aceeaşi situaţie aflându-se şi investiţiile din categoria fuziuni şi achiziţii (M&A) cu 86 milioane euro (2,1 % din participaţii); ponderea predominantă în fluxul participaţiilor la capital în 2011 este reprezentată de dezvoltările de firme cu o valoare de 3896 milioane euro, respectiv 97,2% din participaţii.

Pentru a aprecia impactul de durată al investiţiilor greenfield asupra economiei, au fost evidenţiate şi acumulările de investiţii străine directe (solduri) în întreprinderile înfiinţate prin investiţii greenfield denumite întreprinderi greenfield.

La finele anului 2011 distribuirea pe principalele activităţi economice a soldului investiţiilor străine directe în întreprinderi greenfield se prezenta astfel:

  Total ISD
milioane euro
din care
Investiţii străine directe
în întreprinderi greenfield
milioane euro % în total ISD
pe activităţi economice
  1 2 3=2/1*100
TOTAL, din care: 55 139 26 254 47,6
Industrie, din care: 24 487 8 459 34,5
Industria extractivă 2 753 392 14,2
Industria prelucrătoare 17 372 7 515 43,3
Energie electrică, termica, gaze, apă 4 362 552 12,7
Intermedieri financiare şi asigurări 10 026 3 728 37,2
Comerţ 6 282 5 145 81,9
Construcţii şi tranzacţii imobiliare 5 897 3 867 65,6
Tehnologia informaţiei şi comunicaţii 2 967 1 287 43,4
Alte activităţi 5 480 3 768 68,8

 

4. Exporturile şi importurile întreprinderilor investiţie străină directă

Activitatea întreprinderilor investiţie străină directă, în ansamblul ei, are un impact pozitiv asupra comerţului exterior al României, contribuţia la exporturi fiind de 71,4%, în timp ce la importuri este de 62,6%.

- milioane EUR -
  Exporturi (FOB) Importuri (CIF)
Întreprinderi investiţie străină directă % din total economie Întreprinderi investiţie străină directă % din total economie
Total 31 418 71,4 33 358 62,6
Industrie, din care: 27 257 61,9 23 262 43,6
Industria prelucrătoare 26 135 59,3 22 120 41,5
Comerţ 3 338 7,6 8 883 16,7
Alte activităţi 823 1,9 1 213 2,3

NOTĂ: Exporturile şi importurile sunt agregate după activitatea de bază a firmelor, conform CAEN Rev. 2. Nu sunt incluse exporturile şi importurile aferente activităţilor diviziunilor CAEN 84 Administraţie publică, 97/98 Activităţi ale gospodăriilor populaţiei şi 99 Activităţi extrateritoriale.

PRECIZĂRI METODOLOGICE

Metodologia utilizată la realizarea cercetării statistice ISD 2011este cea prevăzută de manualul balanţei de plăţi al Fondului Monetar Internaţional, ediţia a 5-a (BPM5).

 • Investiţia străină directă: relaţie investiţională de durată, între o entitate rezidentă şi o entitate nerezidentă; de regulă, implică exercitarea de către investitor a unei influenţe manageriale semnificative în întreprinderea în care a investit.

  Sunt considerate investiţii străine directe: capitalul social vărsat şi rezervele ce revin unui investitor nerezident care deţine cel puţin 10% din capitalul social subscris al unei întreprinderi rezidente, creditele dintre acest investitor sau grupul din care face parte acesta şi întreprinderea în care a investit, precum şi profitul reinvestit de către acesta.

  De asemenea, sunt considerate investiţii străine directe, capitalurile din companiile rezidente asupra cărora investitorul nerezident exercită o influenţă semnificativă pe cale indirectă şi anume: capitalurile proprii ale asociatelor şi filialelor rezidente ale întreprinderii rezidente în care investitorul nerezident deţine cel puţin 10% din capitalul social subscris.

 • Investitorul străin direct: persoană juridică, persoană fizică sau grup de persoane ce acţionează concertat, care deţine cel puţin 10% din capitalul social subscris (respectiv din capitalul de dotare al entităţilor fără personalitate juridică) sau cel puţin 10% din voturi, într-o întreprindere situată în afara propriei ţări de rezidenţă.
 • Intreprinderea investiţie străină directă: este o întreprindere rezidentă cu sau fără personalitate juridică, în care un investitor nerezident deţine cel puţin 10% din capitalul social subscris sau din voturi, respectiv din capitalul de dotare în cazul întreprinderilor fără personalitate juridică (sucursale). Deţinerea a cel puţin 10% din capitalul social subscris sau din voturi, respectiv din capitalul de dotare, este primordială în stabilirea relaţiei de investiţie directă.
 • Intreprinderea investiţie străină directă de gradul II: este o întreprindere rezidentă, cu personalitate juridică, în care un investitor străin direct controlează, prin intermediul unei întreprinderi investiţie străină directă, cel puţin 10% din capitalul social subscris. Întreprinderile investiţie străină directă de gradul II sunt filiale sau asociate ale întreprinderilor investiţie străină directă. Filialele reprezintă companiile rezidente în care întreprinderile ISD deţin cel puţin 50% din capitalul social subscris, iar asociatele sunt companiile rezidente în care întreprinderile ISD deţin între 10 şi 50 % din capitalul social subscris.
 • Investiţia directă reversibilă: relaţia investiţională de sens contrar investiţiei străine directe pe care o întreprindere investiţie străină directă rezidentă o are cu investitorul străin direct, dacă întreprinderea rezidentă are o participaţie de sub 10% din capitalul social al investitorului străin direct.
 • Componentele investiţiilor străine directe:
  • Capitaluri proprii: capitalul social subscris şi vărsat, atât în numerar cât şi prin contribuţii în natură, deţinut de nerezidenţi în companii rezidente, precum şi cota aferentă din rezerve; în mod corespunzător, în cazul sucursalelor, se ia în considerare capitalul de dotare aflat la dispoziţia acestora.
  • Creditul net: creditele primite de către întreprinderea investiţie străină directă de la investitorul străin direct sau din cadrul grupului de firme nerezidente din care face parte acesta, mai puţin creditele acordate de către întreprinderea investiţie străină directă investitorului străin direct sau unei alte firme din cadrul grupului respectiv de firme.
 • Tipurile investiţiilor străine directe (diferenţiate după contribuţia fluxului de participaţii străine la capital în întreprinderile investiţie străină directă):
  • Greenfield: înfiinţarea de întreprinderi de către sau împreună cu investitori străini (investiţii pornite de la zero);
  • Fuziuni şi achiziţii: preluarea integrală sau parţială de întreprinderi de către investitori străini de la rezidenţi;
  • Dezvoltare de firme: majorarea deţinerilor de capital ale investitorilor străini în întreprinderi investiţie străină directă.

Baza de sondaj a cercetării statistice a cuprins circa 45 600 de întreprinderi investiţie străină directă. Volumul total de unităţi cercetate, atât exhaustiv cât şi aleator, a fost de 7 026.

Au fost cercetate exhaustiv 6 049 de întreprinderi investiţie străină directă, cuprinzând întreprinderile cu cel puţin 20 de salariaţi (5 656 unităţi), toate instituţiile de credit cu capital străin (38 de unităţi), toate societăţile cu capital străin din domeniul asigurărilor (37 de unităţi), precum şi întreprinderile considerate atipice (toate întreprinderile investiţie străină directă care au cifra de afaceri sau capitalul social de cel puţin 30 milioane lei, indiferent de numărul de salariaţi existenţi, respectiv 318 de unităţi).

A fost cercetată aleator mulţimea de întreprinderi investiţie străină directă având între 5 şi 19 salariaţi inclusiv, aceasta fiind reprezentată de eşantionul format din 977 de unităţi din totalul de 9 674 de unităţi.

Deosebit de cele de mai sus, au fost cercetate exhaustiv şi întreprinderile ISD de gradul II (599 de unităţi).

Rata de răspuns a cercetării statistice ISD a fost de 97,2%.

Gradul de eroare al rezultatelor cercetării statistice privind investiţiile străine directe în România la 31 decembrie 2011 (fluxuri şi solduri) este de ± 3%, principalii indicatori cercetaţi fiind garantaţi cu o probabilitate de 95%.


* nivel rezultat prin diminuarea participaţiilor la capitalul întreprinderilor ISD, în valoare de 4 009 milioane euro, cu pierderea netă a întreprinderilor ISD în sumă de 2 497 milioane euro.