Comunicat de presă


Balanţa de plăţi şi datoria externă - iunie 2012

13.08.2012

În perioada ianuarie - iunie 2012p contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 2411 milioane euro, în scădere cu 29,4 la sută faţă de perioada ianuarie - iunie 2011, pe fondul majorării excedentului transferurilor curente (224 milioane euro) şi al balanţei serviciilor (218 milioane euro), precum şi al reducerii deficitului veniturilor (525 milioane euro) şi al balanţei comerciale (39 milioane euro).

- milioane euro -
  Ianuarie-iunie 2011r Ianuarie-iunie 2012p
CREDIT DEBIT NET CREDIT DEBIT NET
CONTUL CURENT (A+B+C) 28 753  32 170  -3 417  29 822  32 233  -2 411 
A. Bunuri şi servicii 25 342  28 756  -3 414  26 039  29 196  -3 157 
a. Bunuri (export fob - import fob)s 22 069  25 568  -3 499  22 300  25 760  -3 460 
b. Servicii 3 273  3 188  85  3 739  3 436  303 
- transport 999  650  349  1 099  647  452 
- turism - călătorii 455  626  -171  513  631  -118 
- alte servicii 1 819  1 912  -93  2 127  2 158  -31 
B. Venituri 545  2 232  -1 687  637  1 799  -1 162 
C. Transferuri curente 2 866  1 182  1 684  3 146  1 238  1 908 

p date provizorii
r date revizuite
S Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică - Comerţul internaţional cu bunuri. Im porturile FOB se calculează de BNR pe baza coeficientului de transformare CIF/FOB determinat de INS1. Începând cu luna ianuarie 2012 se utilizează coeficientul de transformare CIF/FOB de 1,0430 care înlocuieşte vechiul coeficient CIF/FOB de 1,0834. Pentru comparabilitatea datelor privind importurile FOB, seriile lunare ale anului 2011 au fost recalculate utilizându-se coeficientul de transformare CIF/FOB de 1,0430.

Deficitul contului curent în perioada ianuarie - iunie 2012 a fost finanţat în proporţie de 25,8 la sută prin investiţii directe ale nerezidenţilor în România, care au totalizat 621 milioane euro2 (faţă de 874 milioane euro în perioada ianuarie - iunie 2011), din care participaţiile la capital consolidate cu pierderea netă estimată au însumat 280 milioane euro, iar creditele intra-grup3 341 milioane euro.

Datoria externă pe termen mediu şi lung a însumat 77773 milioane euro la 30 iunie 2012 (78,5 la sută din total datorie externă), în creştere cu 2,9 la sută faţă de 31 decembrie 2011.

Datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 30 iunie 2012 nivelul de 21267 milioane euro (21,5 la sută din total datorie externă), în scădere cu 6,8 la sută faţă de 31 decembrie 2011.

Datoria externă a României la 30 iunie 2012*
şi serviciul datoriei externe în perioada ianuarie - iunie 2012
- milioane euro -
  Datoria externă Serviciul datoriei externe
în perioada ianuarie - iunie 2012p
Sold la 31.12.2011r Sold la 30.06.2012p
I. Datorie externă pe termen mediu şi lung 75 597  77 773  6 965 
I.1. Datorie publică directăa) 19 571  20 853  1 874 
I.1.1. Imprumuturi de la FMI 2 310  2 348  29 
I.2. Datorie public garantatăb) 1 509  1 407  104 
I.3. Datorie negarantată public 35 796  37 498  3 173 
I.4. Depozite pe termen mediu şi lung ale nerezidenţilor 8 490  7 616  1 720e 
I.5. Împrumuturi de la FMIc) 10 231  10 399  130 
II. Datorie externă pe termen scurt 22 828  21 267  17 058e 
Total datorie externă (I+II) 98 425  99 040  24 023 

*) Soldul este calculat pe bază cash (nu include dobânda acumulată şi care nu a ajuns la scadenţă); de asemenea nu sunt incluse alocările de DST de la FMI.
a) împrumuturi externe contractate direct de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale în baza legislaţiei privind datoria publică, inclusiv cele conform OUG nr. 99/2009 privind ratificarea Acordului Stand-By dintre România şi FMI;
b) împrumuturi externe garantate de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale, conform legislaţiei privind datoria publică;
c) împrumuturi de la FMI în baza Acordului Stand-By cu România, exclusiv suma primită de MFP de la FMI conform OUG nr. 99/2009 (punctul I.1.1. din tabel).
e - date estimate p - date provizorii r - date revizuite

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung4 a fost 26,8 la sută în perioada ianuarie - iunie 2012, comparativ cu 28,3 la sută în anul 2011. Gradul de acoperire5 a fost 7,6 luni de importuri de bunuri şi servicii la 30 iunie 2012, faţă de 7,5 luni la 31 decembrie 2011.


Note:

  1. INS - Actualizarea coeficientului CIF/FOB
  2. Date estimate
  3. Creditele dintre investitorul străin şi firma rezidentă
  4. Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen mediu şi lung şi exportul de bunuri şi servicii.
  5. Gradul de acoperire a rezervei în luni de importuri se calculează ca raport între rezerva oficială a BNR (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu lunar de bunuri şi servicii din perioada respectivă.