Comunicat de presă


Balanţa de plăţi şi datoria externă - mai 2012

13.07.2012

În perioada ianuarie - mai 2012p contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 1920 milioane euro, în scădere cu 22,2 la sută faţă de perioada ianuarie - mai 2011, în principal pe fondul majorării excedentului transferurilor curente (+192 milioane euro) şi al balanţei serviciilor (+161 milioane euro), precum şi al reducerii deficitului balanţei comerciale (-165 milioane euro).

- milioane euro -
  Ianuarie-mai 2011r Ianuarie-mai 2012p
CREDIT DEBIT NET CREDIT DEBIT NET
CONTUL CURENT (A+B+C) 23 897  26 364  -2 467  24 875  26 795  -1 920 
A. Bunuri şi servicii 20 943  23 668  -2 725  21 574  23 973  -2 399 
a. Bunuri (export fob - import fob)s 18 296  21 080  -2 784  18 561  21 180  -2 619 
b. Servicii 2 647  2 588  59  3 013  2 793  220 
- transport 803  535  268  891  526  365 
- turism - călătorii 368  489  -121  417  520  -103 
- alte servicii 1 476  1 564  -88  1 705  1 747  -42 
B. Venituri 438  1 672  -1 234  522  1 727  -1 205 
C. Transferuri curente 2 516  1 024  1 492  2 779  1 095  1 684 

p date provizorii
r date revizuite
S Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică - Comerţul internaţional cu bunuri. Im porturile FOB se calculează de BNR pe baza coeficientului de transformare CIF/FOB determinat de INS1. Începând cu luna ianuarie 2012 se utilizează coeficientul de transformare CIF/FOB de 1,0430 care înlocuieşte vechiul coeficient CIF/FOB de 1,0834. Pentru comparabilitatea datelor privind importurile FOB, seriile lunare ale anului 2011, respectiv cele aferente anului 2010 au fost recalculate utilizându-se coeficientul de transformare CIF/FOB de 1,0430.

Deficitul contului curent în perioada ianuarie - mai 2012 a fost finanţat în proporţie de 24,2 la sută prin investiţii directe ale nerezidenţilor în România, care au totalizat 465 milioane euro2 (faţă de 849 milioane euro în perioada ianuarie - mai 2011), din care participaţiile la capital consolidate cu pierderea netă estimată au însumat 492 milioane euro, iar creditele intra-grup3 au înregistrat o valoare negativă de 27 milioane euro (net).

Datoria externă pe termen mediu şi lung a însumat 77611 milioane euro la 31 mai 2012 (78,8 la sută din total datorie externă), în creştere cu 2,7 la sută faţă de 31 decembrie 2011.

Datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 mai 2012 nivelul de 20820 milioane euro (21,2 la sută din total datorie externă), în scădere cu 8,8 la sută faţă de 31 decembrie 2011.

Datoria externă a României la 31 mai 2012*
şi serviciul datoriei externe în perioada ianuarie - mai 2012
- milioane euro -
  Datoria externă Serviciul datoriei externe
în perioada ianuarie - mai 2012p
Sold la 31.12.2011r Sold la 31.05.2012p
I. Datorie externă pe termen mediu şi lung 75 597  77 611  5 397 
I.1. Datorie publică directăa) 19 571  20 804  1 584 
I.1.1. Imprumuturi de la FMI 2 310  2 368  29 
I.2. Datorie public garantatăb) 1 509  1 418  73 
I.3. Datorie negarantată public 35 796  37 174  2 453 
I.4. Depozite pe termen mediu şi lung ale nerezidenţilor 8 490  7 727  1 221e 
I.5. Împrumuturi de la FMIc) 10 231  10 488  66 
II. Datorie externă pe termen scurt 22 828  20 820  15 198e 
Total datorie externă (I+II) 98 425  98 431  20 595 

*) Soldul este calculat pe bază cash (nu include dobânda acumulată şi care nu a ajuns la scadenţă); de asemenea nu sunt incluse alocările de DST de la FMI.
a) împrumuturi externe contractate direct de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale în baza legislaţiei privind datoria publică, inclusiv cele conform OUG nr. 99/2009 privind ratificarea Acordului Stand-By dintre România şi FMI;
b) împrumuturi externe garantate de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale, conform legislaţiei privind datoria publică;
c) împrumuturi de la FMI în baza Acordului Stand-By cu România, exclusiv suma primită de MFP de la FMI conform OUG nr. 99/2009 (punctul I.1.1. din tabel).
e - date estimate p - date provizorii r - date revizuite

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung4 a fost 25,0 la sută în perioada ianuarie - mai 2012, comparativ cu 28,3 la sută în anul 2011. Gradul de acoperire5 a fost 7,9 luni de importuri de bunuri şi servicii la 31 mai 2012, faţă de 7,5 luni la 31 decembrie 2011.


Note:

  1. INS - Actualizarea coeficientului CIF/FOB
  2. Date estimate
  3. Creditele dintre investitorul străin şi firma rezidentă
  4. Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen mediu şi lung şi exportul de bunuri şi servicii.
  5. Gradul de acoperire a rezervei în luni de importuri se calculează ca raport între rezerva oficială a BNR (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu lunar de bunuri şi servicii din perioada respectivă.