Comunicat de presă


Hotărârile CA al BNR pe probleme de politică monetară

27.06.2012
În şedinţa din 27 iunie 2012, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României a hotărât următoarele:
  • Menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 5,25 la sută pe an;
  • Gestionarea adecvată a lichidităţii din sistemul bancar;
  • Menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

BNR va continua să monitorizeze atent evoluţiile interne şi ale mediului economic global, astfel încât, prin adecvarea instrumentelor sale, să asigure atingerea obiectivelor de stabilitate a preţurilor pe termen mediu şi de menţinere a stabilităţii financiare.

Rata anuală a inflaţiei şi-a continuat trendul descendent atingând un minim istoric de 1,79 la sută în luna mai 2012, comparativ cu 2,4 la sută în luna martie şi 3,14 la sută în luna decembrie 2011. Acest nivel, ca şi cel de 3,2 la sută estimat pentru finalul anului 2012, se încadrează în coordonatele generale ale inflaţiei din zona euro. În acelaşi timp, rata anuală a inflaţiei de bază CORE2 ajustat1 s-a menţinut în apropierea nivelului de 2,0 la sută, iar creşterea medie a preţurilor în ultimele 12 luni a fost de 3,5 la sută în mai, în coborâre faţă de un nivel de 4,5 la sută în luna martie şi 5,8 la sută în decembrie 2011. Analiza indicatorilor macroeconomici sugerează persistenţa deficitului de cerere agregată în condiţiile unei creşteri modeste a investiţiilor şi consumului privat.

Contextul extern a fost tensionat şi volatil, marcat de reacţia adversă a pieţelor financiare pe fondul escaladării crizei datoriilor suverane, al accentuării problemelor din sistemul bancar european şi al persistenţei incertitudinilor privind perspectivele creşterii economice la nivel mondial. Sporirea aversiunii globale faţă de risc şi înrăutăţirea percepţiei investitorilor în condiţiile unui potenţial impact advers al ajustării sistemului bancar european şi ale efectului de contagiune prin fluxuri de capital volatile s-au reflectat substanţial asupra ţărilor central şi est europene, precum şi asupra evoluţiei cursurilor valutare din regiune, inclusiv asupra cursului leului.

Pe plan intern, asimetria distribuţiei lichidităţii pe piaţa monetară s-a atenuat după adoptarea măsurilor de fluidizare a fluxurilor interbancare, de exemplu extinderea gamei de active eligibile acceptate drept colateral. Persistenţa incertitudinilor, în special în ceea ce priveşte posibilităţile de finanţare ale băncilor româneşti cu capital străin de la băncile-mamă determină o funcţionare încă tensionată a pieţei monetare interbancare şi apelul în creştere la liniile de credit de la BNR.

Analiza monetară evidenţiază însă o tendinţă de creştere moderată a creditului acordat sectorului privat, mai rapidă în ceea ce priveşte împumuturile acordate companiilor nefinanciare, precum şi reducerea treptată a ratelor dobânzilor creditelor noi destinate acestui sector, în acelaşi timp cu unele modificări ale standardelor de creditare. Aceste evoluţii reflectă transmiterea cu o anumită întârziere a semnalelor de politică monetară din lunile anterioare, proces care ar putea continua la nivelul ratelor dobânzilor pentru împrumuturile acordate sectorului privat unde există încă spaţiu de ajustare.

Evaluările recente indică perspectiva menţinerii ratei anuale a inflaţiei în interiorul intervalului de variaţie din jurul ţintei pe tot parcursul orizontului de prognoză, în pofida unei reveniri peste nivelurile minime istorice consemnate recent datorită efectului de bază statistic nefavorabil temporar anticipat în a doua parte a anului 2012. Adecvarea permanentă a condiţiilor monetare în sens larg la contextul macroeconomic intern şi internaţional în vederea consolidării perspectivelor de menţinere a ratei anuale a inflaţiei în interiorul intervalului de variaţie asociat ţintelor pe termen mediu capătă, în consecinţă, o importanţă primordială în perioada următoare.

Mediul extern incert poate amplifica brusc riscurile asociate unei volatilităţi accentuate a mişcărilor de capital şi a cursului de schimb, ceea ce suprapus evoluţiilor interne asociate anului electoral impune păstrarea în continuare a unei conduite prudente a politicii monetare pentru ancorarea eficace a anticipaţiilor inflaţioniste, asigurarea stabilităţii preţurilor şi a stabilităţii financiare.

Ca urmare, CA al BNR a decis menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 5,25 la sută pe an, gestionarea adecvată a lichidităţii din sistemul bancar şi menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi, respectiv, în valută ale instituţiilor de credit.

BNR reafirmă faptul că implementarea unui mix echilibrat al politicilor macroeconomice, în contextul îndeplinirii angajamentelor convenite în cadrul acordurilor cu Uniunea Europeană, Fondul Monetar Internaţional şi alte instituţii financiare internaţionale, este esenţială pentru atingerea obiectivelor privind stabilitatea preţurilor pe termen mediu şi de consolidare a stabilităţii financiare ca premise ale unei creşteri economice sustenabile şi de durată.

CA al BNR reafirmă că BNR va continua să monitorizeze atent evoluţiile interne şi ale mediului economic global, astfel încât, prin adecvarea instrumentelor sale, să asigure îndeplinirea obiectivelor băncii centrale.

Potrivit calendarului anunţat, următoarea şedinţă a CA al BNR dedicată politicii monetare va avea loc în data de 2 august 2012 când va fi analizat noul Raport trimestrial asupra inflaţiei.

1Rata inflaţiei de bază CORE 2 ajustată este calculată prin eliminarea din indicele preţurilor de consum a preţurilor administrate, a celor volatile şi a preţurilor tutunului şi băuturilor alcoolice» Video: Briefing de presă 27 iunie 2012