Comunicat de presă


Balanţa de plăţi în trimestrul I 2007

16.05.2007

În trimestrul I 2007 contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 3 055 milioane euro. Influenţa determinantă asupra soldului contului curent a avut-o deficitul balanţei comerciale, care a însumat 3 188 milioane euro, mai mare cu 88,4 la sută faţă de trimestrul I 2006.

- milioane euro -
  Trimestrul I 2006* Trimestrul I 2007**
CREDIT DEBIT NET CREDIT DEBIT NET
CONTUL CURENT (A+B+C) 8 962 10 320 -1 358 11 066 14 121 -3 055
A. Bunuri şi servicii 7 482 9 087 -1 605 8 874 11 889 -3 015
a. Bunuri (export fob - import fob)*** 6 218 7 910 -1 692 7 102 10 290 -3 188
b. Servicii 1 264 1 177 87 1 772 1 599 173
- transport 365 409 -44 444 521 -77
- turism-călătorii 160 166 -6 169 225 -56
- alte servicii 739 602 137 1 159 853 306
B. Venituri 366 1 052 -686 573 1 663 -1 090
C. Transferuri curente 1 114 181 933 1 619 569 1 050

  * date revizuite

 ** date provizorii

*** Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică (INS); importurile FOB sunt calculate pe baza coeficientului de transformare CIF/FOB de 1,0834 determinat de INS

Deficitul contului curent în trimestrul I 2007 a fost acoperit în proporţie de 43 la sută prin investiţii străine directe, care au înregistrat 1 314 milioane euro, din care participaţiile la capital şi profitul reinvestit au reprezentat două treimi, iar creditele intra-grup1 o treime.

Datoria externă pe termen mediu şi lung2 a înregistrat la 31 martie 2007 nivelul de 29 620 milioane euro, în creştere cu 5,6 la sută faţă de 31 decembrie 2006.

Datoria externă publică şi public garantată a înregistrat la 31 martie 2007 un sold de 10 562 milioane euro şi a reprezentat 35,7 la sută din datoria externă pe termen mediu şi lung (faţă de 38,2 la sută la 31 decembrie 2006).

Datoria externă negarantată public a însumat 17 435 milioane euro la 31 martie 2007, fiind cu 6,5 la sută mai mare decât la 31 decembrie 2006.

Datoria externă a României pe termen mediu şi lung la 31 martie 2007
şi serviciul datoriei externe în trimestrul I 2007
- milioane euro -
  Datoria externă pe termen mediu şi lung Serviciul datoriei externe trimestrul I 2007p
Sold la 31.12.2006r Sold la 31.03.2007p
1. Datorie publică directăa) 6 983 6 997 137
2. Datorie public garantatăb), din care: 3 737 3 565 231
sector publicc) 3 557 3 397 219
sector privatd) 180 168 12
3. Datorie negarantată public, din care: 16 370 17 435 1 626
sector publicc) 579 581 13
sector privatd) 15 791 16 854 1 613
4. Datorie externă (1+2+3) 27 090 27 997 1 994
5. Depozite pe termen mediu şi lung ale nerezidenţilor 966 1 623 14e
Total datorie externă (4+5) 28 056 29 620 2 008

a) împrumuturi externe contractate direct de MEF/autorităţile administraţiei publice locale, conform Legii datoriei publice

b) împrumuturi externe garantate de MEF/autorităţile administraţiei publice locale, conform Legii datoriei publice

c) entităţi financiare şi nefinanciare cu capital majoritar de stat

d) entităţi financiare şi nefinanciare cu capital majoritar privat

r - date revizuite

p - date provizorii

e - date estimate

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung3 a fost 22,6 la sută în trimestrul I 2007, comparativ cu 19,5 la sută în anul 2006.

Gradul de acoperire4 a fost 5,9 luni de import la 31 martie 2007, faţă de 6,4 luni de import la 31 decembrie 2006.


Note:

  1. Creditele dintre investitorul străin şi firma rezidentă.
  2. Soldul datoriei externe suportă revizuiri lunare.
  3. Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen mediu şi lung şi exportul de bunuri şi servicii.
  4. Gradul de acoperire a rezervei în luni de import se calculează ca raport între rezerva oficială a BNR (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu lunar de bunuri şi servicii din perioada respectivă.