Comunicat de presă


Balanţa de plăţi în perioada ianuarie-iulie 2007

14.09.2007

În perioada ianuarie-iulie 2007 contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 8 968 milioane euro. Influenţa determinantă asupra soldului contului curent a avut-o deficitul balanţei comerciale, care a însumat 9 353 milioane euro, mai mare cu 73,7 la sută faţă de ianuarie-iulie 2006.

- milioane euro -
  Ianuarie-iulie 2006* Ianuarie-iulie 2007**
CREDIT DEBIT NET CREDIT DEBIT NET
CONTUL CURENT (A+B+C) 21 816 26 338 -4 522 26 369 35 337 -8 968
A. Bunuri şi servicii 18 077 23 227 -5 150 20 841 30 057 -9 216
a. Bunuri (export fob - import fob)*** 14 901 20 287 -5 386 16 746 26 099 -9 353
b. Servicii 3 176 2 940 236 4 095 3 958 137
- transport 896 1 041 -145 1 038 1 317 -279
- turism-călătorii 490 482 8 472 578 -106
- alte servicii 1 790 1 417 373 2 585 2 063 522
B. Venituri 947 2 716 -1 769 1 303 4 047 -2 744
C. Transferuri curente 2 792 395 2 397 4 225 1 233 2 992

  * date revizuite

 ** date provizorii

*** Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică (INS); importurile FOB sunt calculate pe baza coeficientului de transformare CIF/FOB de 1,0834 determinat de INS.

Deficitul contului curent în perioada ianuarie-iulie 2007 a fost acoperit în proporţie de 38,7 la sută prin investiţii străine directe, care au înregistrat 3 473 milioane euro, din care participaţiile la capital şi profitul reinvestit au reprezentat 50,2 la sută, iar creditele intra-grup1 49,8 la sută.

Datoria externă pe termen mediu şi lung2 a înregistrat la 31 iulie 2007 nivelul de 32 743 milioane euro, în creştere cu 15,3 la sută faţă de 31 decembrie 2006.

Datoria externă publică şi public garantată a înregistrat la 31 iulie 2007 un sold de 10 276 milioane euro şi a reprezentat 31,4 la sută din datoria externă pe termen mediu şi lung (faţă de 37,8 la sută la 31 decembrie 2006).

Datoria externă negarantată public a însumat 20 092 milioane euro la 31 iulie 2007, fiind cu 20,3 la sută mai mare decât la 31 decembrie 2006.

Datoria externă a României pe termen mediu şi lung la 31 iulie 2007
şi serviciul datoriei externe în perioada ianuarie-iulie 2007
- milioane euro -
  Datoria externă pe termen mediu şi lung Serviciul datoriei externe în perioada ianuarie-iulie 2007p
Sold la 31.12.2006r Sold la 31.07.2007p
1. Datorie publică directăa) 6 983 6 861 631
2. Datorie public garantatăb), din care: 3 740 3 415 507
sector publicc) 3 560 3 261 480
sector privatd) 180 154 27
3. Datorie negarantată public, din care: 16 699 20 092 3 036
sector publicc) 579 565 65
sector privatd) 16 120 19 527 2 971
4. Datorie externă (1+2+3) 27 422 30 368 4 174
5. Depozite pe termen mediu şi lung ale nerezidenţilor 966 2 375 88e
Total datorie externă (4+5) 28 388 32 743 4 262

a) împrumuturi externe contractate direct de MEF/autorităţile administraţiei publice locale, conform legislaţiei privind datoria publică

b) împrumuturi externe garantate de MEF/autorităţile administraţiei publice locale, conform legislaţiei privind datoria publică

c) entităţi financiare şi nefinanciare cu capital majoritar de stat

d) entităţi financiare şi nefinanciare cu capital majoritar privat

r - date revizuite

p - date provizorii

e - date estimate

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung3 a fost 20,4 la sută în perioada ianuarie-iulie 2007, comparativ cu 19,5 la sută în anul 2006.

Gradul de acoperire4 a fost 5,6 luni de import la 31 iulie 2007, faţă de 6,4 luni de import la 31 decembrie 2006.


Note:

  1. Creditele dintre investitorul străin şi firma rezidentă.
  2. Soldul datoriei externe suportă revizuiri lunare.
  3. Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen mediu şi lung şi exportul de bunuri şi servicii.
  4. Gradul de acoperire a rezervei în luni de import se calculează ca raport între rezerva oficială a BNR (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu lunar de bunuri şi servicii din perioada respectivă.