Comunicat de presă


Balanţa de plăţi în perioada ianuarie-august 2007

15.10.2007

În perioada ianuarie-august 2007 contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 10 228 milioane euro. Influenţa determinantă asupra soldului contului curent a avut-o deficitul balanţei comerciale, care a însumat 10 864 milioane euro, mai mare cu 69 la sută faţă de ianuarie-august 2006.

- milioane euro -
  Ianuarie-august 2006* Ianuarie-august 2007**
CREDIT DEBIT NET CREDIT DEBIT NET
CONTUL CURENT (A+B+C) 24 941 30 407 -5 466 30 138 40 366 -10 228
A. Bunuri şi servicii 20 636 26 824 -6 188 23 670 34 384 -10 714
a. Bunuri (export fob - import fob)*** 16 963 23 391 -6 428 18 959 29 823 -10 864
b. Servicii 3 673 3 433 240 4 711 4 561 150
- transport 1 025 1 206 -181 1 174 1 510 -336
- turism-călătorii 608 595 13 574 695 -121
- alte servicii 2 040 1 632 408 2 963 2 356 607
B. Venituri 1 088 3 134 -2 046 1 557 4 561 -3 004
C. Transferuri curente 3 217 449 2 768 4 911 1 421 3 490

  * date revizuite

 ** date provizorii

*** Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică (INS); importurile FOB sunt calculate pe baza coeficientului de transformare CIF/FOB de 1,0834 determinat de INS.

Deficitul contului curent în perioada ianuarie-august 2007 a fost acoperit în proporţie de aproximativ 40 la sută prin investiţii străine directe, care au înregistrat 4 059 milioane euro, din care participaţiile la capital şi profitul reinvestit au reprezentat 48,7 la sută, iar creditele intra-grup1 51,3 la sută.

Datoria externă pe termen mediu şi lung2 a înregistrat la 31 august 2007 nivelul de 33 872 milioane euro, în creştere cu 19,1 la sută faţă de 31 decembrie 2006.

Datoria externă publică şi public garantată a înregistrat la 31 august 2007 un sold de 10 329 milioane euro şi a reprezentat 30,5 la sută din datoria externă pe termen mediu şi lung (faţă de 37,7 la sută la 31 decembrie 2006).

Datoria externă negarantată public a însumat 20 361 milioane euro la 31 august 2007, fiind cu 21,5 la sută mai mare decât la 31 decembrie 2006.

Datoria externă a României pe termen mediu şi lung la 31 august 2007
şi serviciul datoriei externe în perioada ianuarie-august 2007
- milioane euro -
  Datoria externă pe termen mediu şi lung Serviciul datoriei externe în perioada ianuarie-august 2007p
Sold la 31.12.2006r Sold la 31.08.2007p
1. Datorie publică directăa) 6 986 6 929 680
2. Datorie public garantatăb), din care: 3 739 3 400 561
sector publicc) 3 557 3 248 528
sector privatd) 182 152 33
3. Datorie negarantată public, din care: 16 755 20 361 3 501
sector publicc) 635 630 70
sector privatd) 16 120 19 731 3 431
4. Datorie externă (1+2+3) 27 480 30 690 4 742
5. Depozite pe termen mediu şi lung ale nerezidenţilor 966 3 182 92e
Total datorie externă (4+5) 28 446 33 872 4 834

a) împrumuturi externe contractate direct de MEF/autorităţile administraţiei publice locale, conform legislaţiei privind datoria publică

b) împrumuturi externe garantate de MEF/autorităţile administraţiei publice locale, conform legislaţiei privind datoria publică

c) entităţi financiare şi nefinanciare cu capital majoritar de stat

d) entităţi financiare şi nefinanciare cu capital majoritar privat

r - date revizuite

p - date provizorii

e - date estimate

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung3 a fost 20,4 la sută în perioada ianuarie-august 2007, comparativ cu 19,5 la sută în anul 2006.

Gradul de acoperire4 a fost 6,1 luni de import la 31 august 2007, faţă de 6,4 luni de import la 31 decembrie 2006.


Note:

  1. Creditele dintre investitorul străin şi firma rezidentă.
  2. Soldul datoriei externe suportă revizuiri lunare.
  3. Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen mediu şi lung şi exportul de bunuri şi servicii.
  4. Gradul de acoperire a rezervei în luni de import se calculează ca raport între rezerva oficială a BNR (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu lunar de bunuri şi servicii din perioada respectivă.