Comunicat de presă


Balanţa de plăţi în perioada ianuarie-septembrie 2007

16.11.2007

În perioada ianuarie-septembrie 2007 contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 11 801 milioane euro. Influenţa determinantă asupra soldului contului curent a avut-o deficitul balanţei comerciale, care a însumat 12 265 milioane euro, mai mare cu 67 la sută faţă de ianuarie-septembrie 2006.

- milioane euro -
  Ianuarie-septembrie 2006* Ianuarie-septembrie 2007**
CREDIT DEBIT NET CREDIT DEBIT NET
CONTUL CURENT (A+B+C) 28 146 34 831 -6 685 34 111 45 912 -11 801
A. Bunuri şi servicii 23 255 30 461 -7 206 26 744 38 820 -12 076
a. Bunuri (export fob - import fob)*** 19 171 26 514 -7 343 21 410 33 675 -12 265
b. Servicii 4 084 3 947 137 5 334 5 145 189
- transport 1 114 1 365 -251 1 308 1 703 -395
- turism-călătorii 707 704 3 647 799 -152
- alte servicii 2 263 1 878 385 3 379 2 643 736
B. Venituri 1 210 3 872 -2 662 1 824 5 485 -3 661
C. Transferuri curente 3 681 498 3 183 5 543 1 607 3 936

  * date revizuite

 ** date provizorii

*** Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică (INS). Importurile FOB sunt calculate pe baza coeficientului de transformare CIF/FOB de 1,0834 determinat de INS.

Deficitul contului curent în perioada ianuarie-septembrie 2007 a fost acoperit în proporţie de 42,5 la sută prin investiţii străine directe, care au înregistrat 5 013 milioane euro, din care participaţiile la capital şi profitul reinvestit au reprezentat 50 la sută, iar creditele intra-grup1 50 la sută.

Datoria externă pe termen mediu şi lung2 a înregistrat la 30 septembrie 2007 nivelul de 33 851 milioane euro, în creştere cu 18,9 la sută faţă de 31 decembrie 2006.

Datoria externă publică şi public garantată a înregistrat la 30 septembrie 2007 un sold de 10 249 milioane euro şi a reprezentat 30,3 la sută din datoria externă pe termen mediu şi lung (faţă de 37,7 la sută la 31 decembrie 2006).

Datoria externă negarantată public a însumat 20 938 milioane euro la 30 septembrie 2007, fiind cu 24,8 la sută mai mare decât la 31 decembrie 2006.

Datoria externă a României pe termen mediu şi lung la 30 septembrie 2007
şi serviciul datoriei externe în perioada ianuarie-septembrie 2007
- milioane euro -
  Datoria externă pe termen mediu şi lung Serviciul datoriei externe în perioada ianuarie-septembrie 2007p
Sold la 31.12.2006r Sold la 30.09.2007p
1. Datoria publică directăa) 6 985 6 958 725
2. Datoria public garantatăb), din care: 3 737 3 291 668
sector publicc) 3 555 3 142 634
sector privatd) 182 149 34
3. Datoria negarantată public, din care: 16 781 20 938 3 990
sector publicc) 635 630 71
sector privatd) 16 146 20 308 3 919
4. Datoria externă (1+2+3) 27 503 31 187 5 383
5. Depozite pe termen mediu şi lung ale nerezidenţilor 966 2 664 104e
Total datorie externă (4+5) 28 469 33 851 5 487

a) împrumuturi externe contractate direct de MEF/autorităţile administraţiei publice locale, conform legislaţiei privind datoria publică

b) împrumuturi externe garantate de MEF/autorităţile administraţiei publice locale, conform legislaţiei privind datoria publică

c) entităţi financiare şi nefinanciare cu capital majoritar de stat

d) entităţi financiare şi nefinanciare cu capital majoritar privat

r - date revizuite

p - date provizorii

e - date estimate

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung3 a fost 20,5 la sută în perioada ianuarie-septembrie 2007, comparativ cu 20,7 la sută în anul 2006.

Gradul de acoperire4 a fost 6,2 luni de import la 30 septembrie 2007, faţă de 6,4 luni de import la 31 decembrie 2006.


Note:

  1. Creditele dintre investitorul străin şi firma rezidentă.
  2. Soldul datoriei externe suportă revizuiri lunare.
  3. Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen mediu şi lung şi exportul de bunuri şi servicii.
  4. Gradul de acoperire a rezervei în luni de import se calculează ca raport între rezerva oficială a BNR (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu lunar de bunuri şi servicii din perioada respectivă.