Comunicat de presă


Balanţa de plăţi în perioada ianuarie-octombrie 2007

14.12.2007

În perioada ianuarie-octombrie 2007 contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 13 346 milioane euro. Influenţa determinantă asupra soldului contului curent a avut-o deficitul balanţei comerciale, care a însumat 14 032 milioane euro, mai mare cu 61,8 la sută faţă de ianuarie-octombrie 2006.

- milioane euro -
  Ianuarie-octombrie 2006* Ianuarie-octombrie 2007**
CREDIT DEBIT NET CREDIT DEBIT NET
CONTUL CURENT (A+B+C) 31 526 39 295 -7 769 38 423 51 769 -13 346
A. Bunuri şi servicii 26 006 34 540 -8 534 30 248 44 089 -13 841
a. Bunuri (export fob - import fob)*** 21 429 30 100 -8 671 24 253 38 285 -14 032
b. Servicii 4 577 4 440 137 5 995 5 804 191
- transport 1 243 1 541 -298 1 454 1 941 -487
- turism-călătorii 812 810 2 735 905 -170
- alte servicii 2 522 2 089 433 3 806 2 958 848
B. Venituri 1 337 4 203 -2 866 2 002 5 765 -3 763
C. Transferuri curente 4 183 552 3 631 6 173 1 915 4 258

  * date revizuite

 ** date provizorii

*** Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică (INS). Importurile FOB sunt calculate pe baza coeficientului de transformare CIF/FOB de 1,0834 determinat de INS.

Deficitul contului curent în perioada ianuarie-octombrie 2007 a fost acoperit în proporţie de 44,5 la sută prin investiţii străine directe, care au înregistrat 5 936 milioane euro, din care participaţiile la capital şi profitul reinvestit au reprezentat 45,5 la sută, iar creditele intra-grup1 54,5 la sută.

Datoria externă pe termen mediu şi lung2 a înregistrat la 31 octombrie 2007 nivelul de 34 972 milioane euro, în creştere cu 22,9 la sută faţă de 31 decembrie 2006.

Datoria externă publică şi public garantată a înregistrat la 31 octombrie 2007 un sold de 10 187 milioane euro şi a reprezentat 29,1 la sută din datoria externă pe termen mediu şi lung (faţă de 37,5 la sută la 31 decembrie 2006).

Datoria externă negarantată public a însumat 21 641 milioane euro la 31 octombrie 2007, fiind cu 28,7 la sută mai mare decât la 31 decembrie 2006.

Datoria externă a României pe termen mediu şi lung la 31 octombrie 2007
şi serviciul datoriei externe în perioada ianuarie-octombrie 2007
- milioane euro -
  Datoria externă pe termen mediu şi lung Serviciul datoriei externe în perioada ianuarie-octombrie 2007p
Sold la 31.12.2006r Sold la 31.10.2007p
1. Datoria publică directăa) 6 927 6 896 729
2. Datoria public garantatăb), din care: 3 737 3 291 668
sector publicc) 3 554 3 142 634
sector privatd) 183 149 34
3. Datoria negarantată public, din care: 16 820 21 641 4 369
sector publicc) 635 638 81
sector privatd) 16 185 21 003 4 288
4. Datoria externă (1+2+3) 27 484 31 828 5 766
5. Depozite pe termen mediu şi lung ale nerezidenţilor 966 3 144 133e
Total datorie externă (4+5) 28 450 34 972 5 899

a) împrumuturi externe contractate direct de MEF/autorităţile administraţiei publice locale, conform legislaţiei privind datoria publică

b) împrumuturi externe garantate de MEF/autorităţile administraţiei publice locale, conform legislaţiei privind datoria publică

c) entităţi financiare şi nefinanciare cu capital majoritar de stat

d) entităţi financiare şi nefinanciare cu capital majoritar privat

r - date revizuite

p - date provizorii

e - date estimate

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung3 a fost 19,5 la sută în perioada ianuarie-octombrie 2007, comparativ cu 20,7 la sută în anul 2006.

Gradul de acoperire4 a fost 6,1 luni de import la 31 octombrie 2007, faţă de 6,4 luni de import la 31 decembrie 2006.


Note:

  1. Creditele dintre investitorul străin şi firma rezidentă.
  2. Soldul datoriei externe suportă revizuiri lunare.
  3. Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen mediu şi lung şi exportul de bunuri şi servicii.
  4. Gradul de acoperire a rezervei în luni de import se calculează ca raport între rezerva oficială a BNR (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu lunar de bunuri şi servicii din perioada respectivă.