Comunicat de presă


Balanţa de plăţi şi datoria externă - ianuarie 2012

13.03.2012

În luna ianuarie 2012p contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 37 milioane euro, în scădere cu 73,4 la sută faţă de luna ianuarie 2011, în principal datorită majorării excedentului transferurilor curente şi reducerii deficitului balanţei veniturilor.

- milioane euro -
  Ianuarie 2011r Ianuarie 2012p
CREDIT DEBIT NET CREDIT DEBIT NET
CONTUL CURENT (A+B+C) 4 423 4 562 -139 4 798 4 835 -37
A. Bunuri şi servicii 3 906 3 990 -84 4 030 4 346 -316
a. Bunuri (export fob - import fob)s 3 417 3 479 -62  3 465 3 766 -301
b. Servicii 489 511 -22 565 580 -15
- transport 143 88 55 179 104 75
- turism - călătorii 67 87 -20 82 101 -19
- alte servicii 279 336 -57 304 375 -71
B. Venituri 108 363 -255 103 307 -204
C. Transferuri curente 409 209 200 665 182 483

r date revizuite
p date provizorii
S Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică - Comerţul internaţional cu bunuri. Importurile FOB se calculează de BNR pe baza coeficientului de transformare CIF/FOB determinat de INS1. Începând cu luna ianuarie 2012 se utilizează coeficientul de transformare CIF/FOB de 1,0430 care înlocuieşte vechiul coeficient CIF/FOB de 1,0834. Pentru comparabilitatea datelor privind importurile FOB, seriile lunare ale anului 2011, respectiv cele aferente anului 2010 au fost recalculate utilizându-se coeficientul de transformare CIF/FOB de 1,0430.

Deficitul contului curent în luna ianuarie 2012 a fost finanţat în proporţie de 62,2 la sută prin investiţii directe ale nerezidenţilor în România, care au totalizat 23 milioane euro2 (faţă de 376 milioane euro în luna ianuarie 2011), din care participaţiile la capital consolidate cu pierderea netă estimată au însumat 130 milioane euro, iar creditele intra-grup3 au înregistrat o valoare negativă de 107 milioane euro (net).

Datoria externă pe termen mediu şi lung a fost 75 143 milioane euro la 31 ianuarie 2012 (77,2 la sută din total datorie externă), în scădere cu 0,6 la sută faţă de 31 decembrie 2011.

Datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 ianuarie 2012 nivelul de 22 202 milioane euro (22,8 la sută din total datorie externă), în scădere cu 3,4 la sută faţă de 31 decembrie 2011.

Datoria externă a României la 31 ianuarie 2012*
şi serviciul datoriei externe în luna ianuarie 2012
- milioane euro -
  Datoria externă Serviciul datoriei externe
în luna ianuarie 2012p
Sold la 31.12.2011r Sold la 31.01.2012p
I. Datorie externă pe termen mediu şi lung 75 612 75 143 783
I.1. Datorie publică directăa) 19 516 19 264 158
I.2. Datorie public garantatăb) 1 509 1 492 17
I.3. Datorie negarantată public 35 904 36 115 358
I.4. Depozite pe termen mediu şi lung ale nerezidenţilor 8 452 8 095 250e
I.5. Împrumuturi de la FMIc) 10 231 10 177 0
II. Datorie externă pe termen scurt 22 994 22 202 3 374e
Total datorie externă (I+II) 98 606 97 345 4 157

*) Soldul datoriei externe este calculat pe bază cash (nu include dobânda acumulată şi care nu a ajuns la scadenţă); de asemenea nu sunt incluse alocările de DST de la FMI.
a) împrumuturi externe contractate direct de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale în baza legislaţiei privind datoria publică, inclusiv cele conform OUG nr. 99/2009 privind ratificarea Acordului Stand-By dintre România şi FMI;
b) împrumuturi externe garantate de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale, conform legislaţiei privind datoria publică;
c) împrumuturi de la FMI în baza Acordului Stand-By cu România, exclusiv suma primită de MFP de la FMI conform OUG nr. 99/2009.
r - date revizuite e - date estimate p - date provizorii

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung4 a fost 19,4 la sută în luna ianuarie 2012, comparativ cu 27,9 la sută în anul 2011. Gradul de acoperire5 a fost 8,5 luni de importuri de bunuri şi servicii la 31 ianuarie 2012, faţă de 7,5 luni la 31 decembrie 2011.


Note:

  1. INS - Actualizarea coeficientului CIF/FOB
  2. Date estimate
  3. Creditele dintre investitorul străin şi firma rezidentă
  4. Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen mediu şi lung şi exportul de bunuri şi servicii.
  5. Gradul de acoperire a rezervei în luni de importuri se calculează ca raport între rezerva oficială a BNR (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu lunar de bunuri şi servicii din perioada respectivă.