Comunicat de presă


Balanţa de plăţi în perioada ianuarie-noiembrie 2007

16.01.2008

În perioada ianuarie-noiembrie 2007 contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 15 290 milioane euro. Influenţa determinantă asupra soldului contului curent a avut-o deficitul balanţei comerciale, care a însumat 15 872 milioane euro, mai mare cu 59,2 la sută faţă de ianuarie-noiembrie 2006.

- milioane euro -
  Ianuarie-noiembrie 2006* Ianuarie-noiembrie 2007**
CREDIT DEBIT NET CREDIT DEBIT NET
CONTUL CURENT (A+B+C) 33 156 44 014 -8 858 42 550 57 840 -15 290
A. Bunuri şi servicii 28 969 38 828 -9 859 33 577 49 383 -15 806
a. Bunuri (export fob - import fob)*** 23 893 33 860 -9 967 26 997 42 869 -15 872
b. Servicii 5 076 4 968 108 6 580 6 514 66
- transport 1 370 1 725 -355 1 593 2 169 -576
- turism-călătorii 919 921 -2 803 1 005 -202
- alte servicii 2 787 2 322 465 4 184 3 340 844
B. Venituri 1 502 4 576 -3 074 2 184 6 344 -4 160
C. Transferuri curente 4 685 610 4 075 6 789 2 113 4 676

  * date revizuite

 ** date provizorii

*** Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică (INS). Importurile FOB sunt calculate pe baza coeficientului de transformare CIF/FOB de 1,0834 determinat de INS.

Deficitul contului curent în perioada ianuarie-noiembrie 2007 a fost acoperit în proporţie de 43 la sută prin investiţii străine directe, care au înregistrat 6 555 milioane euro, din care participaţiile la capital şi profitul reinvestit au reprezentat 45,7 la sută, iar creditele intra-grup1 54,3 la sută.

Datoria externă pe termen mediu şi lung2 a înregistrat la 30 noiembrie 2007 nivelul de 35 520 milioane euro, în creştere cu 24,3 la sută faţă de 31 decembrie 2006.

Datoria externă publică şi public garantată a înregistrat la 30 noiembrie 2007 un sold de 10 246 milioane euro şi a reprezentat 28,8 la sută din datoria externă pe termen mediu şi lung (faţă de 37,8 la sută la 31 decembrie 2006).

Datoria externă negarantată public a însumat 21 901 milioane euro la 30 noiembrie 2007, fiind cu 30,4 la sută mai mare decât la 31 decembrie 2006.

Datoria externă a României pe termen mediu şi lung la 30 noiembrie 2007
şi serviciul datoriei externe în perioada ianuarie-noiembrie 2007
- milioane euro -
  Datoria externă pe termen mediu şi lung Serviciul datoriei externe în perioada ianuarie-noiembrie 2007p
Sold la 31.12.2006r Sold la 30.11.2007p
1. Datoria publică directăa) 7 066 7 028 830
2. Datoria public garantatăb), din care: 3 739 3 218 743
sector publicc) 3 557 3 076 703
sector privatd) 182 142 40
3. Datoria negarantată public, din care: 16 796 21 901 4 471
sector publicc) 635 611 109
sector privatd) 16 161 21 290 4 362
4. Datoria externă (1+2+3) 27 601 32 147 6 044
5. Depozite pe termen mediu şi lung ale nerezidenţilor 966 3 373 171e
Total datorie externă (4+5) 28 567 35 520 6 215

a) împrumuturi externe contractate direct de MEF/autorităţile administraţiei publice locale, conform legislaţiei privind datoria publică

b) împrumuturi externe garantate de MEF/autorităţile administraţiei publice locale, conform legislaţiei privind datoria publică

c) entităţi financiare şi nefinanciare cu capital majoritar de stat

d) entităţi financiare şi nefinanciare cu capital majoritar privat

r - date revizuite

p - date provizorii

e - date estimate

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung3 a fost 18,5 la sută în perioada ianuarie-noiembrie 2007, comparativ cu 20,7 la sută în anul 2006.

Gradul de acoperire4 a fost 6,1 luni de import la 30 noiembrie 2007, faţă de 6,4 luni de import la 31 decembrie 2006.


Note:

  1. Creditele dintre investitorul străin şi firma rezidentă.
  2. Soldul datoriei externe suportă revizuiri lunare.
  3. Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen mediu şi lung şi exportul de bunuri şi servicii.
  4. Gradul de acoperire a rezervei în luni de import se calculează ca raport între rezerva oficială a BNR (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu lunar de bunuri şi servicii din perioada respectivă.