Comunicat de presă


Balanţa de plăţi în luna ianuarie 2008

13.03.2008

În luna ianuarie 2008 contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 1 135 milioane euro. Influenţa determinantă asupra soldului contului curent a avut-o deficitul balanţei veniturilor, care a însumat 360 milioane euro, mai mare cu 21,2 la sută faţă de ianuarie 2007, ca urmare a majorării plăţilor de dobândă aferente creditelor din sectoarele real şi bancar.

- milioane euro -
  Ianuarie 2007* Ianuarie 2008**
CREDIT DEBIT NET CREDIT DEBIT NET
CONTUL CURENT (A+B+C) 3 363 4 335 -972 3 981 5 116 -1 135
A. Bunuri şi servicii 2 656 3 689 -1 033 3 278 4 349 -1 071
a. Bunuri (export fob - import fob)*** 2 076 3 187 -1 111 2 427 3 547 -1 120
b. Servicii 580 502 78 851 802 49
- transport 146 164 -18 224 185 39
- turism-călătorii 69 74 -5 91 101 -10
- alte servicii 365 264 101 536 516 20
B. Venituri 195 492 -297 167 527 -360
C. Transferuri curente 512 154 358 536 240 296

  * date revizuite

 ** date provizorii

*** Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică (INS). Importurile FOB sunt calculate pe baza coeficientului de transformare CIF/FOB de 1,0834 determinat de INS.

Deficitul contului curent în luna ianuarie 2008 a fost acoperit în proporţie de 61,2 la sută prin investiţii străine directe, care au înregistrat 695 milioane euro, din care participaţiile la capital şi profitul reinvestit au reprezentat 45,2 la sută, iar creditele intra-grup1 54,8 la sută.

Datoria externă pe termen mediu şi lung2 a înregistrat la 31 ianuarie 2008 nivelul de 37 991 milioane euro, în creştere cu 2,5 la sută faţă de 31 decembrie 2007.

Datoria externă publică şi public garantată a înregistrat la 31 ianuarie 2008 un sold de 10 700 milioane euro şi a reprezentat 28,2 la sută din datoria externă pe termen mediu şi lung (faţă de 28 la sută la 31 decembrie 2007).

Datoria externă negarantată public a însumat 24 040 milioane euro la 31 ianuarie 2008, fiind cu 2,4 la sută mai mare decât la 31 decembrie 2007.

Datoria externă a României pe termen mediu şi lung la 31 ianuarie 2008*
şi serviciul datoriei externe în luna ianuarie 2008
- milioane euro -
  Datoria externă pe termen mediu şi lung Serviciul datoriei externe în luna ianuarie 2008p
Sold la 31.12.2007r Sold la 31.01.2008p
1. Datoria publică directăa) 7 266 7 601 27
2. Datoria public garantatăb), din care: 3 108 3 099 29
sector publicc) 2 972 2 963 29
sector privatd) 136 136 0
3. Datoria negarantată public 23 482 24 040 447
4. Datoria externă (1+2+3) 33 856 34 740 503
5. Depozite pe termen mediu şi lung ale nerezidenţilor 3 219 3 251 335e
Total datorie externă (4+5) 37 075 37 991 838

*) Soldul datoriei externe pe termen mediu şi lung este calculat pe bază cash (nu include dobânda acumulată şi neajunsă la scadenţă).

a) împrumuturi externe contractate direct de MEF/autorităţile administraţiei publice locale, conform legislaţiei privind datoria publică

b) împrumuturi externe garantate de MEF/autorităţile administraţiei publice locale, conform legislaţiei privind datoria publică

c) entităţi financiare şi nefinanciare cu capital majoritar de stat

d) entităţi financiare şi nefinanciare cu capital majoritar privat

r - date revizuite

p - date provizorii

e - date estimate

Gradul de acoperire4 a fost 6,4 luni de import la 31 ianuarie 2008, faţă de 6 luni de import la 31 decembrie 2007.


Note:

  1. Creditele dintre investitorul străin şi firma rezidentă.
  2. Soldul datoriei externe suportă revizuiri lunare.
  3. Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen mediu şi lung şi exportul de bunuri şi servicii.
  4. Gradul de acoperire a rezervei în luni de import se calculează ca raport între rezerva oficială a BNR (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu lunar de bunuri şi servicii din perioada respectivă.