Comunicat de presă


Balanţa de plăţi şi datoria externă - noiembrie 2011

13.01.2012

În perioada ianuarie-noiembrie 2011 contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 4 230 milioane euro, în scădere cu 6,6 la sută faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent, în principal datorită reducerii deficitului balanţei comerciale cu 11,7 la sută.

- milioane euro -
  Ianuarie-Noiembrie 2010r Ianuarie-Noiembrie 2011p
CREDIT DEBIT NET CREDIT DEBIT NET
CONTUL CURENT (A+B+C) 46 224 50 755 -4 531 55 489 59 719 -4 230
A. Bunuri şi servicii 39 996 45 961 -5 965 48 402 53 813 -5 411
a. Bunuri (export fob - import fob)s 34 073 39 472 -5 399 41 747 46 512 -4 765
b. Servicii 5 923 6 489 -566 6 655 7 301 -646
- transport 1 747 1 921 -174 2 096  2 330 -234
- turism - călătorii 790 1 132 -342 932 1 242 -310
- alte servicii 3 386 3 436 -50 3 627 3 729 -102
B. Venituri 829 2 540 -1 711 1 119 3 145 -2 026
C. Transferuri curente 5 399 2 254 3 145 5 968 2 761 3 207

r date revizuite
p date provizorii
S Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică (INS). Importurile FOB sunt calculate pe baza coeficientului de transformare CIF/FOB de 1,0834 determinat de INS.

Deficitul contului curent în perioada ianuarie-noiembrie 2011 a fost finanţat în proporţie de 38,7 la sută prin investiţii directe ale nerezidenţilor în România, care au înregistrat 1 639 milioane euro1 (în scădere cu 36 la sută faţă de perioada ianuarie-noiembrie 2010), din care participaţiile la capital consolidate cu pierderea netă estimată au însumat 1 199 milioane euro, iar creditele intra-grup2 440 milioane euro.

Datoria externă pe termen mediu şi lung a fost 75 344 milioane euro la 30 noiembrie 2011 (77,8 la sută din total datorie externă), în creştere cu 3,3 la sută faţă de 31 decembrie 2010.

Datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 30 noiembrie 2011 nivelul de 21 542 milioane euro (22,2 la sută din total datorie externă), mai mare cu 10,2 la sută faţă de 31 decembrie 2010.

Datoria externă a României la 30 noiembrie 2011*
şi serviciul datoriei externe în perioada ianuarie-noiembrie 2011
- milioane euro -
  Datoria externă Serviciul datoriei externe
Ianuarie-Noiembrie 2011p
Sold la 31.12.2010r Sold la 30.11.2011p
I. Datorie externă pe termen mediu şi lung 72 909 75 344 12 648
I.1. Datorie publică directăa) 16 158 18 580 2 043
I.2. Datorie public garantatăb) 1 708 1 518 222
I.3. Datorie negarantată public 37 733 36 774 8 409
I.4. Depozite pe termen mediu şi lung ale nerezidenţilor 8 228 8 421 1 703e
I.5. Împrumuturi de la FMIc) 9 082 10 051 271
II. Datorie externă pe termen scurt 19 551 21 542 22 289e
Total datorie externă (I+II) 92 460 96 886 34 937

*) Soldul datoriei externe este calculat pe bază cash (nu include dobânda acumulată şi care nu a ajuns la scadenţă); de asemenea nu sunt incluse alocările de DST de la FMI.
a) împrumuturi externe contractate direct de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale în baza legislaţiei privind datoria publică, inclusiv cele conform OUG nr. 99/2009 privind ratificarea Acordului Stand-By dintre România şi FMI;
b) împrumuturi externe garantate de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale, conform legislaţiei privind datoria publică;
c) împrumuturi de la FMI în baza Acordului Stand-By cu România, exclusiv suma primită de MFP de la FMI conform OUG nr. 99/2009.
e - date estimate p - date provizorii r - date revizuite

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung3 a fost 26,1 la sută în perioada ianuarie-noiembrie 2011, comparativ cu 33,4 la sută în anul 2010. Gradul de acoperire4 a fost 7,4 luni de importuri de bunuri şi servicii la 30 noiembrie 2011, faţă de 8,6 luni la 31 decembrie 2010.


Note:

  1. Date estimate
  2. Creditele dintre investitorul străin şi firma rezidentă
  3. Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen mediu şi lung şi exportul de bunuri şi servicii.
  4. Gradul de acoperire a rezervei în luni de importuri se calculează ca raport între rezerva oficială a BNR (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu lunar de bunuri şi servicii din perioada respectivă.