Comunicat de presă


Balanţa de plăţi în perioada ianuarie-mai 2008

16.07.2008

În perioada ianuarie-mai 2008 contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 6 526 milioane euro. Influenţa determinantă asupra soldului contului curent a avut-o deficitul balanţei comerciale, care a înregistrat în această perioadă 7 030 milioane euro.

- milioane euro -
  Ianuarie-mai 2007* Ianuarie-mai 2008**
CREDIT DEBIT NET CREDIT DEBIT NET
CONTUL CURENT (A+B+C) 18 613 24 488 -5 875 22 112 28 638 -6 526
A. Bunuri şi servicii 14 851 20 829 -5 978 17 799 24 635 -6 836
a. Bunuri (export fob - import fob)*** 11 679 18 079 -6 400 13 692 20 722 -7 030
b. Servicii 3 172 2 750 422 4 107 3 913 194
- transport 811 911 -100 1 174 1 064 110
- turism-călătorii 381 383 -2 458 551 -93
- alte servicii 1 980 1 456 524 2 475 2 298 177
B. Venituri 1 026 2 802 -1 776 873 2 815 -1 942
C. Transferuri curente 2 736 857 1 879 3 440 1 188 2 252

  * date revizuite

 ** date provizorii

*** Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică (INS). Importurile FOB sunt calculate pe baza coeficientului de transformare CIF/FOB de 1,0834 determinat de INS.

Deficitul contului curent în perioada ianuarie-mai 2008 a fost acoperit în proporţie de 63 la sută prin investiţii străine directe, care au înregistrat 4 114 milioane euro, din care participaţiile la capital şi profitul reinvestit au reprezentat 59 la sută, iar creditele intra-grup1 41 la sută.

Datoria externă pe termen mediu şi lung2 a înregistrat la 31 mai 2008 nivelul de 43 122 milioane euro, în creştere cu 12,2 la sută faţă de 31 decembrie 2007.

Datoria externă publică şi public garantată a înregistrat la 31 mai 2008 un sold de 10 449 milioane euro şi a reprezentat 24,2 la sută din datoria externă pe termen mediu şi lung (faţă de 26,9 la sută la 31 decembrie 2007).

Datoria externă negarantată public a însumat 27 795 milioane euro la 31 mai 2008, fiind cu 11,6 la sută mai mare decât la 31 decembrie 2007.

Datoria externă a României pe termen mediu şi lung la 31 mai 2008*
şi serviciul datoriei externe în perioada ianuarie-mai 2008
- milioane euro -
  Datoria externă pe termen mediu şi lung Serviciul datoriei externe Ianuarie-mai 2008p
Sold la 31.12.2007r Sold la 31.05.2008p
1. Datoria publică directăa) 8 218 8 454 410
2. Datoria public garantatăb), din care: 2 105 1 995 111
sector publicc) 1 969 1 868 104
sector privatd) 136 127 7
3. Datoria negarantată public 24 902 27 795 2 242
4. Datoria externă (1+2+3) 35 225 38 244 2 763
5. Depozite pe termen mediu şi lung ale nerezidenţilor 3 219 4 878 163e
Total datorie externă (4+5) 38 444 43 122 2 926

*) Soldul datoriei externe pe termen mediu şi lung este calculat pe bază cash (nu include dobânda acumulată şi neajunsă la scadenţă).

a) împrumuturi externe contractate direct de MEF/autorităţile administraţiei publice locale, conform legislaţiei privind datoria publică

b) împrumuturi externe garantate de MEF/autorităţile administraţiei publice locale, conform legislaţiei privind datoria publică

c) entităţi financiare şi nefinanciare cu capital majoritar de stat

d) entităţi financiare şi nefinanciare cu capital majoritar privat

r - date revizuite

p - date provizorii

e - date estimate

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung3 a fost 16,4 la sută în perioada ianuarie-mai 2008, comparativ cu 21,8 la sută în anul 2007.

Gradul de acoperire4 a fost 5,5 luni de import la 31 mai 2008, faţă de 6 luni de import la 31 decembrie 2007.


Note:

  1. Creditele dintre investitorul străin şi firma rezidentă.
  2. Soldul datoriei externe suportă revizuiri lunare.
  3. Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen mediu şi lung şi exportul de bunuri şi servicii.
  4. Gradul de acoperire a rezervei în luni de import se calculează ca raport între rezerva oficială a BNR (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu lunar de bunuri şi servicii din perioada respectivă.