Comunicat de presă


Balanţa de plăţi în semestrul I 2008

14.08.2008

În semestrul I 2008 contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 7 981 milioane euro. Influenţa determinantă asupra soldului contului curent a avut-o deficitul balanţei comerciale, care a însumat 8 673 milioane euro, mai mare cu 10,3 la sută faţă de semestrul I 2007. De menţionat că pe primele şase luni din anul 2008, dinamica exporturilor a devansat cu 2,8 puncte procentuale dinamica importurilor.

- milioane euro -
  Semestrul I 2007* Semestrul I 2008**
CREDIT DEBIT NET CREDIT DEBIT NET
CONTUL CURENT (A+B+C) 22 467 29 824 -7 357 26 268 34 249 -7 981
A. Bunuri şi servicii 17 952 25 393 -7 441 21 146 29 240 -8 094
a. Bunuri (export fob - import fob)*** 14 183 22 045 -7 862 16 751 25 424 -8 673
b. Servicii 3 769 3 348 421 4 395 3 816 579
- transport 966 1 113 -147 1 443 1 308 135
- turism-călătorii 470 472 -2 642 682 -40
- alte servicii 2 333 1 763 570 2 310 1 826 484
B. Venituri 1 194 3 447 -2 253 1 062 3 643 -2 581
C. Transferuri curente 3 321 984 2 337 4 060 1 366 2 694

  * date revizuite

 ** date provizorii

*** Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică (INS). Importurile FOB sunt calculate pe baza coeficientului de transformare CIF/FOB de 1,0834 determinat de INS.

Deficitul contului curent în semestrul I 2008 a fost acoperit în proporţie de aproximativ 61 la sută prin investiţii străine directe, care au înregistrat 4 845 milioane euro, din care participaţiile la capital şi profitul reinvestit au reprezentat 59 la sută, iar creditele intra-grup1 41 la sută.

Datoria externă pe termen mediu şi lung2 a înregistrat la 30 iunie 2008 nivelul de 44 794 milioane euro, în creştere cu 16,6 la sută faţă de 31 decembrie 2007.

Datoria externă publică şi public garantată a înregistrat la 30 iunie 2008 un sold de 10 398 milioane euro şi a reprezentat 23,2 la sută din datoria externă pe termen mediu şi lung (faţă de 26,7 la sută la 31 decembrie 2007).

Datoria externă negarantată public a însumat 28 454 milioane euro la 30 iunie 2008, fiind cu 14,1 la sută mai mare decât la 31 decembrie 2007.

Datoria externă a României pe termen mediu şi lung la 30 iunie 2008*
şi serviciul datoriei externe în semestrul I 2008
- milioane euro -
  Datoria externă pe termen mediu şi lung Serviciul datoriei externe
în semestrul I 2008p
Sold la 31.12.2007r Sold la 30.06.2008p
1. Datoria publică directăa) 8 183 8 518 1 243
2. Datoria public garantatăb), din care: 2 074 1 880 210
sector publicc) 1 989 1 806 202
sector privatd) 85 74 8
3. Datoria negarantată public 24 947 28 454 2 682
4. Datoria externă (1+2+3) 35 204 38 852 4 135
5. Depozite pe termen mediu şi lung ale nerezidenţilor 3 219 5 942 171e
Total datorie externă (4+5) 38 423 44 794 4 306

*) Soldul datoriei externe pe termen mediu şi lung este calculat pe bază cash (nu include dobânda acumulată şi neajunsă la scadenţă).

a) împrumuturi externe contractate direct de MEF/autorităţile administraţiei publice locale, conform legislaţiei privind datoria publică

b) împrumuturi externe garantate de MEF/autorităţile administraţiei publice locale, conform legislaţiei privind datoria publică

c) entităţi financiare şi nefinanciare cu capital majoritar de stat

d) entităţi financiare şi nefinanciare cu capital majoritar privat

r - date revizuite

p - date provizorii

e - date estimate

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung3 a fost 20,4 la sută în semestrul I 2008, comparativ cu 21,8 la sută în anul 2007.

Gradul de acoperire4 a fost 5,5 luni de import la 30 iunie 2008, faţă de 6 luni de import la 31 decembrie 2007.


Note:

  1. Creditele dintre investitorul străin şi firma rezidentă.
  2. Soldul datoriei externe suportă revizuiri lunare.
  3. Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen mediu şi lung şi exportul de bunuri şi servicii.
  4. Gradul de acoperire a rezervei în luni de import se calculează ca raport între rezerva oficială a BNR (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu lunar de bunuri şi servicii din perioada respectivă.