Comunicat de presă


Balanţa de plăţi şi datoria externă - octombrie 2011

13.12.2011

În perioada ianuarie-octombrie 2011 contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 4 097 milioane euro, în scădere cu 9,5 la sută faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent, în principal datorită reducerii deficitului balanţei comerciale cu 12,7 la sută.

- milioane euro -
  Ianuarie-Octombrie 2010r Ianuarie-Octombrie 2011p
CREDIT DEBIT NET CREDIT DEBIT NET
CONTUL CURENT (A+B+C) 41 246 45 775 -4 529 49 710 53 807 -4 097
A. Bunuri şi servicii 35 794 41 145 -5 351 43 631 48 454 -4 823
a. Bunuri (export fob - import fob)s 30 454 35 258 -4 804 37 599 41 794 -4 195
b. Servicii 5 340 5 887 -547 6 032 6 660 -628
- transport 1 552 1 724 -172 1 931 2 104 -173
- turism - călătorii 719 1 027 -308 854 1 179 -325
- alte servicii 3 069 3 136 -67 3 247 3 377 -130
B. Venituri 769 2 425 -1 656 1 011 2 797 -1 786
C. Transferuri curente 4 683 2 205 2 478 5 068 2 556 2 512

r date revizuite
p date provizorii
S Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică (INS). Importurile FOB sunt calculate pe baza coeficientului de transformare CIF/FOB de 1,0834 determinat de INS.

Deficitul contului curent în perioada ianuarie-octombrie 2011 a fost finanţat în proporţie de 31,9 la sută prin investiţii directe ale nerezidenţilor în România, care au înregistrat 1 308 milioane euro1 (în scădere cu 43,8 la sută faţă de perioada ianuarie-octombrie 2010), din care participaţiile la capital consolidate cu pierderea netă estimată au însumat 905 milioane euro, iar creditele intra-grup2 403 milioane euro.

Datoria externă pe termen mediu şi lung a fost 74 829 milioane euro la 31 octombrie 2011 (77,2 la sută din total datorie externă), în creştere cu 2,6 la sută faţă de 31 decembrie 2010.

Datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 octombrie 2011 nivelul de 22 126 milioane euro (22,8 la sută din total datorie externă), mai mare cu 13,2 la sută faţă de 31 decembrie 2010.

Datoria externă a României la 31 octombrie 2011*
şi serviciul datoriei externe în perioada ianuarie-octombrie 2011
- milioane euro -
  Datoria externă Serviciul datoriei externe
Ianuarie-Octombrie 2011p
Sold la 31.12.2010r Sold la 31.10.2011p
I. Datorie externă pe termen mediu şi lung 72 909 74 829 11 198
I.1. Datorie publică directăa) 16 158 18 557 1 792
I.2. Datorie public garantatăb) 1 708 1 521 204
I.3. Datorie negarantată public 37 733 36 775 7 329
I.4. Depozite pe termen mediu şi lung ale nerezidenţilor 8 228 8 252 1 671e
I.5. Împrumuturi de la FMIc) 9 082 9 724 202
II. Datorie externă pe termen scurt 19 551 22 126 19 739e
Total datorie externă (I+II) 92 460 96 955 30 937

*) Soldul datoriei externe este calculat pe bază cash (nu include dobânda acumulată şi care nu a ajuns la scadenţă); de asemenea nu sunt incluse alocările de DST de la FMI.
a) împrumuturi externe contractate direct de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale în baza legislaţiei privind datoria publică, inclusiv cele conform OUG nr. 99/2009 privind ratificarea Acordului Stand-By dintre România şi FMI;
b) împrumuturi externe garantate de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale, conform legislaţiei privind datoria publică;
c) împrumuturi de la FMI în baza Acordului Stand-By cu România, exclusiv suma primită de MFP de la FMI conform OUG nr. 99/2009.
e - date estimate p - date provizorii r - date revizuite

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung3 a fost 25,7 la sută în perioada ianuarie-octombrie 2011, comparativ cu 33,4 la sută în anul 2010. Gradul de acoperire4 a fost 7,5 luni de importuri de bunuri şi servicii la 31 octombrie 2011, faţă de 8,6 luni la 31 decembrie 2010.


Note:

  1. Date estimate
  2. Creditele dintre investitorul străin şi firma rezidentă
  3. Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen mediu şi lung şi exportul de bunuri şi servicii.
  4. Gradul de acoperire a rezervei în luni de importuri se calculează ca raport între rezerva oficială a BNR (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu lunar de bunuri şi servicii din perioada respectivă.