Comunicat de presă


Balanţa de plăţi în perioada ianuarie-iulie 2008

12.09.2008

În perioada ianuarie - iulie 2008 contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 9 401 milioane euro. Influenţa determinantă asupra soldului contului curent a avut-o deficitul balanţei comerciale, care a însumat 10 190 milioane euro, mai mare cu 9,3 la sută faţă de ianuarie - iulie 2007. De menţionat că pe cumulat şapte luni din anul 2008, dinamica exporturilor a devansat cu 3,3 puncte procentuale dinamica importurilor.

- milioane euro -
  ianuarie - iulie 2007* ianuarie - iulie 2008**
CREDIT DEBIT NET CREDIT DEBIT NET
CONTUL CURENT (A+B+C) 26 909 35 309 -8 400 31 147 40 548 -9 401
A. Bunuri şi servicii 21 204 30 147 -8 943 25 188 34 730 -9 542
a. Bunuri (export fob - import fob)*** 16 824 26 147 -9 323 19 937 30 127 -10 190
b. Servicii 4 380 4 000 380 5 251 4 603 648
- transport 1 137 1 321 -184 1 717 1 550 167
- turism-călătorii 579 582 -3 799 891 -92
- alte servicii 2 664 2 097 567 2 735 2 162 573
B. Venituri 1 483 4 018 -2 535 1 332 4 300 -2 968
C. Transferuri curente 4 222 1 144 3 078 4 627 1 518 3 109

  * date revizuite

 ** date provizorii

*** Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică (INS). Importurile FOB sunt calculate pe baza coeficientului de transformare CIF/FOB de 1,0834 determinat de INS.

Deficitul contului curent în perioada ianuarie - iulie 2008 a fost acoperit în proporţie de 61,4 la sută prin investiţii străine directe, care au înregistrat 5 769 milioane euro, din care participaţiile la capital şi profitul reinvestit au reprezentat 55 la sută, iar creditele intra-grup1 45 la sută.

Datoria externă pe termen mediu şi lung2 a înregistrat la 31 iulie 2008 nivelul de 45 364 milioane euro, în creştere cu 17,8 la sută faţă de 31 decembrie 2007.

Datoria externă publică şi public garantată a înregistrat la 31 iulie 2008 un sold de 10 434 milioane euro şi a reprezentat 23 la sută din datoria externă pe termen mediu şi lung (faţă de 26,6 la sută la 31 decembrie 2007).

Datoria externă negarantată public a însumat 29 128 milioane euro la 31 iulie 2008, fiind cu 16,4 la sută mai mare decât la 31 decembrie 2007.

Datoria externă a României pe termen mediu şi lung la 31 iulie 2008*
şi serviciul datoriei externe în perioada ianuarie - iulie 2008
- milioane euro -
  Datoria externă pe termen mediu şi lung Serviciul datoriei externe
ianuarie - iulie 2008p
Sold la 31.12.2007r Sold la 31.07.2008p
1. Datoria publică directăa) 8 185 8 554 1 360
2. Datoria public garantatăb), din care: 2 074 1 880 231
sector publicc) 1 989 1 806 221
sector privatd) 85 74 10
3. Datoria negarantată public 25 022 29 128 3 562
4. Datoria externă (1+2+3) 35 281 39 562 5 153
5. Depozite pe termen mediu şi lung ale nerezidenţilor 3 219 5 802 863e
Total datorie externă (4+5) 38 500 45 364 6 016

*) Soldul datoriei externe pe termen mediu şi lung este calculat pe bază cash (nu include dobânda acumulată şi neajunsă la scadenţă).

a) împrumuturi externe contractate direct de MEF/autorităţile administraţiei publice locale, conform legislaţiei privind datoria publică

b) împrumuturi externe garantate de MEF/autorităţile administraţiei publice locale, conform legislaţiei privind datoria publică

c) entităţi financiare şi nefinanciare cu capital majoritar de stat

d) entităţi financiare şi nefinanciare cu capital majoritar privat

r - date revizuite

p - date provizorii

e - date estimate

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung3 a fost 23,9 la sută în perioada ianuarie - iulie 2008, comparativ cu 21,8 la sută în anul 2007.

Gradul de acoperire4 a fost 5,5 luni de import la 31 iulie 2008, faţă de 6 luni de import la 31 decembrie 2007.


Note:

  1. Creditele dintre investitorul străin şi firma rezidentă.
  2. Soldul datoriei externe suportă revizuiri lunare.
  3. Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen mediu şi lung şi exportul de bunuri şi servicii.
  4. Gradul de acoperire a rezervei în luni de import se calculează ca raport între rezerva oficială a BNR (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu lunar de bunuri şi servicii din perioada respectivă.