Comunicat de presă


Balanţa de plăţi şi datoria externă - septembrie 2011

15.11.2011

În perioada ianuarie-septembrie 2011 contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 3 795 milioane euro, în scădere cu 10,8 la sută faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent, datorită reducerii deficitului balanţei comerciale cu 13,2 la sută şi majorării excedentului transferurilor curente cu 8,7 la sută (pe seama transferurilor nete ale administraţiei publice).

- milioane euro -
  Ianuarie-Septembrie 2010r Ianuarie-Septembrie 2011p
CREDIT DEBIT NET CREDIT DEBIT NET
CONTUL CURENT (A+B+C) 36 737 40 990 -4 253 43 898 47 693 -3 795
A. Bunuri şi servicii 31 729 36 647 -4 918 38 809 43 292 -4 483
a. Bunuri (export fob - import fob)s 26 932 31 303 -4 371 33 450 37 243 -3 793
b. Servicii 4 797 5 344 -547 5 359 6 049 -690
- transport 1 401 1 541 -140 1 674 1 884 -210
- turism - călătorii 645 927 -282 762 1 070 -308
- alte servicii 2 751 2 876 -125 2 923 3 095 -172
B. Venituri 679 2 336 -1 657 865 2 701 -1 836
C. Transferuri curente 4 329 2 007 2 322 4 224 1 700 2 524

r date revizuite
p date provizorii
S Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică (INS). Importurile FOB sunt calculate pe baza coeficientului de transformare CIF/FOB de 1,0834 determinat de INS.

Deficitul contului curent în perioada ianuarie-septembrie 2011 a fost finanţat în proporţie de 31,0 la sută prin investiţii directe ale nerezidenţilor în România, care au înregistrat 1 175 milioane euro1 (în scădere cu 54,1 la sută faţă de perioada ianuarie-septembrie 2010), din care participaţiile la capital consolidate cu pierderea netă estimată au însumat 943 milioane euro, iar creditele intra-grup2 232 milioane euro.

Datoria externă pe termen mediu şi lung a fost 75 292 milioane euro la 30 septembrie 2011 (76,9 la sută din total datorie externă), în creştere cu 3,3 la sută faţă de 31 decembrie 2010.

Datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 30 septembrie 2011 nivelul de 22 642 milioane euro (23,1 la sută din total datorie externă), mai mare cu 15,8 la sută faţă de 31 decembrie 2010.

Datoria externă a României la 30 septembrie 2011*
şi serviciul datoriei externe în perioada ianuarie-septembrie 2011
- milioane euro -
  Datoria externă Serviciul datoriei externe
Ianuarie-Septembrie 2011p
Sold la 31.12.2010r Sold la 30.09.2011p
I. Datorie externă pe termen mediu şi lung 72 909 75 292 10 127
I.1. Datorie publică directăa) 16 158 18 715 1 690
I.2. Datorie public garantatăb) 1 708 1 539 185
I.3. Datorie negarantată public 37 733 36 927 6 493
I.4. Depozite pe termen mediu şi lung ale nerezidenţilor 8 228 8 186 1 558e
I.5. Împrumuturi de la FMIc) 9 082 9 925 201
II. Datorie externă pe termen scurt 19 551 22 642 17 838e
Total datorie externă (I+II) 92 460 97 934 27 965

*) Soldul datoriei externe este calculat pe bază cash (nu include dobânda acumulată şi care nu a ajuns la scadenţă); de asemenea nu sunt incluse alocările de DST de la FMI.
a) împrumuturi externe contractate direct de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale în baza legislaţiei privind datoria publică, inclusiv cele conform OUG nr. 99/2009 privind ratificarea Acordului Stand-By dintre România şi FMI;
b) împrumuturi externe garantate de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale, conform legislaţiei privind datoria publică;
c) împrumuturi de la FMI în baza Acordului Stand-By cu România, exclusiv suma primită de MFP de la FMI conform OUG nr. 99/2009.
e - date estimate p - date provizorii r - date revizuite

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung3 a fost 26,1 la sută în perioada ianuarie-septembrie 2011, comparativ cu 33,4 la sută în anul 2010. Gradul de acoperire4 a fost 7,8 luni de importuri de bunuri şi servicii la 30 septembrie 2011, faţă de 8,6 luni la 31 decembrie 2010.


Note:

  1. Date estimate
  2. creditele dintre investitorul străin şi firma rezidentă
  3. Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen mediu şi lung şi exportul de bunuri şi servicii.
  4. Gradul de acoperire a rezervei în luni de importuri se calculează ca raport între rezerva oficială a BNR (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu lunar de bunuri şi servicii din perioada respectivă.