Comunicat de presă


Investiţiile străine directe în România în anul 2010

07.11.2011

Cercetarea statistică privind investiţiile străine directe (ISD) a fost realizată de Banca Naţională a României în colaborare cu Institutul Naţional de Statistică. Obiectivul principal al cercetării statistice a fost determinarea soldului ISD în România la 31 decembrie 2010 şi a fluxurilor (mişcărilor) ISD în cursul exerciţiului financiar 2010, în întreprinderile investiţie străină directă rezidente.

1. Fluxul net de investiţii străine directe în anul 2010 a atins nivelul de
2 220 milioane euro, din care:

 • 1 824 milioane euro participaţii la capital*(82,2 %);
 • 396 milioane euro credit net primit de la investitorii străini (17,8%).

2. Soldul final al investiţiilor străine directe la 31 decembrie 2010 a înregistrat valoarea de
52 585 milioane euro, din care:

 • 35 529 milioane euro participaţii la capital, inclusiv profitul reinvestit (67,6%);
 • 17 056 milioane euro credit net primit de la investitorii străini (32,4%).

2.1. Repartizarea investiţiilor străine directe pe principalele activităţi economice
Din punct de vedere al orientării investitorilor străini spre ramuri economice (conform CAEN Rev.2), ISD s-au localizat cu precădere în industria prelucrătoare (32% din total). În cadrul acestei industrii cele mai bine reprezentate ramuri sunt prelucrare ţiţei, produse chimice, cauciuc şi mase plastice (6,9% din total), metalurgia (5,3%), industria mijloacelor de transport (4,9%), industria alimentară, a băuturilor şi tutunului (3,9%) şi ciment, sticlă, ceramice (3,2%).

  Sold ISD
la 31 dec. 2010
din care, imobilizări corporale şi necorporale
milioane euro % din TOTAL ISD milioane euro % din TOTAL ISD
TOTAL, din care: 52 585 100 24 309 46,2
Industrie, din care: 23 093 43,9 13 740 26,1
Industria extractivă 2 388 4,5 2 066 3,9
Industria prelucrătoare 16 840 32 9 576 18,2
Energie electrică, termica, gaze, apă 3 865 7,4 2 098 4
Intermedieri financiare şi asigurări 10 055 19,1 1 428 2,7
Comerţ 6 519 12,4 3 394 6,5
Construcţii şi tranzacţii imobiliare 4 746 9 2 367 4,5
Tehnologia informaţiei şi comunicaţii 3 081 5,9 1 533 2,9
Alte activităţi 5 091 9,7 1 847 3,5

 

Pe lângă industrie, activităţi care au atras importante ISD sunt intermedierile financiare şi asigurările (reprezintă 19,1% din totalul ISD), comerţul cu amănuntul şi cu ridicata (12,4%), construcţii şi tranzacţii imobiliare (9%), tehnologia informaţiei şi comunicaţii (5,9%).

Imobilizările corporale şi necorporale, cu un sold la finele anului 2010 în valoare de 24 309 milioane euro, reprezintă 46,2% din soldul total al ISD, inducând un grad semnificativ de stabilitate al investiţiei străine directe.

2.2. Repartizarea investiţiilor străine directe pe regiuni de dezvoltare

Din punct de vedere teritorial se observă orientarea cu precădere a ISD spre regiunea de dezvoltare Bucureşti-Ilfov (62,2%), alte regiuni de dezvoltare beneficiare de ISD fiind Regiunea CENTRU (7,4%), Regiunea SUD-MUNTENIA (7,3%), Regiunea VEST (6,5%) şi Regiunea SUD-EST (6,3%).

  milioane EUR % din TOTAL
TOTAL, din care: 52 585 100
BUCUREŞTI-ILFOV 32 720 62,2
CENTRU 3 909 7,4
SUD-MUNTENIA 3 816 7,3
VEST 3 446 6,5
SUD-EST 3 290 6,3
NORD-VEST 2 232 4,2
SUD-VEST-OLTENIA 1 928 3,7
NORD-EST 1 244 2,4

 

2.3. Repartizarea investiţiilor străine directe pe ţări de origine

Repartizarea a fost realizată în funcţie de ţara deţinătorului nemijlocit a cel puţin 10% din capitalul social al întreprinderilor investiţie directă rezidente, conform principiului „Immediate Country Basis”.

Primele 5 ţări clasate după ponderea deţinută în soldul ISD la 31 decembrie 2010 sunt: Olanda (20,7% din soldul ISD la sfârşitul anului 2010), Austria (17,8 %), Germania (12,2%), Franţa (8,3%) şi Grecia (5,7%), ierarhie înregistrată şi în anul 2009.

  milioane euro % din TOTAL
TOTAL, din care: 52 585 100
Olanda 10 903 20,7
Austria 9 346 17,8
Germania 6 398 12,2
Franţa 4 384 8,3
Grecia 3 016 5,7
Italia 2 808 5,3
Cipru 2 550 4,9
Elveţia 2 021 3,8
Statele Unite ale Americii 1 349 2,6
Spania 1 064 2
Luxemburg 989 1,9
Cehia 972 1,8
Belgia 864 1,6
Ungaria 717 1,4
Marea Britanie 627 1,2
Turcia 615 1,2
Alte ţări * 3 962 7,6

* ţări a căror investiţie este mai mică de 500 de milioane de euro

3. Tipuri de investiţii străine directe

Fluxul de participaţii la capital în întreprinderile ISD în valoare de 4 067 milioane euro este diferenţiat în greenfield, fuziuni şi achiziţii şi dezvoltare de firme.

În anul 2010 investiţiile greenfield au înregistrat un nivel foarte redus, de numai 46 milioane euro reprezentând 1,1% din participaţiile la capital în întreprinderile investiţie străină directă în anul 2010, în aceeaşi situaţie aflându-se şi investiţiile din categoria fuziuni şi achiziţii (M&A) cu 93 milioane euro (2,3 % din participaţii); ponderea predominantă în fluxul participaţiilor la capital în 2010 este reprezentată de dezvoltările de firme cu o valoare de 3 928 milioane euro, respectiv 96,6% din participaţii.

Pentru a aprecia impactul de durată al investiţiilor greenfield asupra economiei, au fost evidenţiate şi acumulările de investiţii străine directe (solduri) în întreprinderile înfiinţate prin investiţii greenfield denumite întreprinderi greenfield.

La finele anului 2010 distribuirea pe principalele activităţi economice a soldului investiţiilor străine directe în întreprinderi greenfield se prezenta astfel:

  Total ISD
milioane euro
din care
Investiţii străine directe
în întreprinderi greenfield
milioane euro % în total ISD/
activităţi economice
  1 2 3=2/1*100
TOTAL, din care: 52 585 25 179 47,9
Industrie, din care: 23 093 8 042 34,8
Industria extractivă 2 388 381 16
Industria prelucrătoare 16 840 7 300 43,3
Energie electrică, termica, gaze, apă 3 865 361 9,3
Intermedieri financiare şi asigurări 10 055 3 569 35,5
Comerţ 6 519 5 336 81,9
Construcţii şi tranzacţii imobiliare 4 746 2 899 61,1
Tehnologia informaţiei şi comunicaţii 3 081 1 995 64,8
Alte activităţi 5 091 3 338 65,6

 

4. Exporturile şi importurile întreprinderilor investiţie străină directă

Activitatea întreprinderilor investiţie străină directă, în ansamblul ei, are un impact pozitiv asupra comerţului exterior al României, contribuţia la exporturi fiind de 72,4%, în timp ce la importuri este de 62,5%.

- milioane EUR -
  Exporturi (FOB) Importuri (CIF)
Întreprinderi investiţie străină directă % din total economie Întreprinderi investiţie străină directă % din total economie
Total 25 950 72,4 28 181 62,5
Industrie, din care: 22 887 63,8 19 923 44,2
Industria prelucrătoare 21 934 61,2 18 849 41,8
Comerţ 2 495 7 7 138 15,8
Alte activităţi 568 1,6 1 120 2,5

NOTĂ: Exporturile şi importurile sunt agregate după activitatea de bază a firmelor, conform CAEN rev. 2. Nu sunt incluse exporturile şi importurile aferente activităţilor diviziunilor CAEN 84 Administraţie publică, 97/98 Activităţi ale gospodăriilor populaţiei şi 99 Activităţi extrateritoriale.

PRECIZĂRI METODOLOGICE

Metodologia utilizată la realizarea cercetării statistice ISD 2010 a fost cea prevăzută de manualul balanţei de plăţi al Fondului Monetar Internaţional, ediţia a 5-a (BPM5).

 • Investiţia străină directă: relaţie investiţională de durată, între o entitate rezidentă şi o entitate nerezidentă; de regulă, implică exercitarea de către investitor a unei influenţe manageriale semnificative în întreprinderea în care a investit.

  Sunt considerate investiţii străine directe: capitalul social vărsat şi rezervele ce revin unui investitor nerezident care deţine cel puţin 10% din capitalul social subscris al unei întreprinderi rezidente, creditele dintre acest investitor şi întreprinderea în care a investit, precum şi profitul reinvestit de către acesta.

  De asemenea, sunt considerate investiţii străine directe, capitalurile din companiile rezidente asupra cărora investitorul nerezident exercită o influenţă semnificativă pe cale indirectă şi anume: capitalurile proprii ale asociatelor şi filialelor rezidente ale întreprinderii rezidente în care investitorul nerezident deţine cel puţin 10% din capitalul social subscris.

 • Investitorul străin direct: persoană juridică, persoană fizică sau grup de persoane ce acţionează concertat, care deţine cel puţin 10% din capitalul social subscris (respectiv din capitalul de dotare al entităţilor fără personalitate juridică) sau cel puţin 10% din voturi, într-o întreprindere situată în afara propriei ţări de rezidenţă.
 • Intreprinderea investiţie străină directă: este o întreprindere rezidentă cu sau fără personalitate juridică, în care un investitor nerezident deţine cel puţin 10% din capitalul social subscris sau din voturi, respectiv din capitalul de dotare în cazul întreprinderilor fără personalitate juridică (sucursale). Deţinerea a cel puţin 10% din capitalul social subscris sau din voturi, respectiv din capitalul de dotare, este primordială în stabilirea relaţiei de investiţie directă.
 • Intreprinderea investiţie străină directă de gradul II: este o întreprindere rezidentă, cu personalitate juridică, în care un investitor străin direct controlează, prin intermediul unei întreprinderi investiţie străină directă, cel puţin 10% din capitalul social subscris. Întreprinderile investiţie străină directă de gradul II sunt filiale sau asociate ale întreprinderilor investiţie străină directă. Filialele reprezintă companiile rezidente în care întreprinderile ISD deţin cel puţin 50% din capitalul social subscris, iar asociatele sunt companiile rezidente în care întreprinderile ISD deţin între 10 şi 50 % din capitalul social subscris.
 • Investiţia directă reversibilă: relaţia investiţională de sens contrar investiţiei străine directe pe care o întreprindere investiţie străină directă rezidentă o are cu investitorul străin direct, dacă întreprinderea rezidentă are o participaţie de sub 10% din capitalul social al investitorului străin direct.
 • Componentele investiţiilor străine directe:
  • Capitaluri proprii: capitalul social subscris şi vărsat, atât în numerar cât şi prin contribuţii în natură, deţinut de nerezidenţi în companii rezidente, precum şi cota aferentă din rezerve; în mod corespunzător, în cazul sucursalelor, se ia în considerare capitalul de dotare aflat la dispoziţia acestora.
  • Creditul net: creditele primite de către întreprinderea investiţie străină directă de la investitorul străin direct sau din cadrul grupului de firme nerezidente din care face parte acesta, mai puţin creditele acordate de către întreprinderea investiţie străină directă   investitorului străin direct sau unei alte firme din cadrul grupului respectiv de firme.
 • Tipurile investiţiilor străine directe (diferenţiate după contribuţia fluxului de participaţii străine la capital în întreprinderile investiţie străină directă):
  • Greenfield: înfiinţarea de întreprinderi de către sau împreună cu investitori străini (investiţii pornite de la zero);
  • Fuziuni şi achiziţii: preluarea integrală sau parţială de întreprinderi de către investitori străini de la rezidenţi;
  • Dezvoltare de firme: majorarea deţinerilor de capital ale investitorilor străini în întreprinderi investiţie străină directă.

Baza de sondaj a cercetării statistice a fost de circa 43 000 de întreprinderi investiţie străină directă. Volumul total de unităţi cercetate, atât exhaustiv cât şi aleator, a fost de 6 870.

Au fost cercetate exhaustiv 5 977 de întreprinderi investiţie străină directă, cuprinzând întreprinderile cu cel puţin 20 de salariaţi (5 613 unităţi), toate instituţiile de credit cu capital străin (38 de unităţi), toate societăţile cu capital străin din domeniul asigurărilor (38 de unităţi), precum şi întreprinderile considerate atipice (toate întreprinderile investiţie străină directă care au cifra de afaceri sau capitalul social de cel puţin 30 milioane lei, indiferent de numărul de salariaţi existenţi, respectiv 288 de unităţi).

A fost cercetată aleator mulţimea de întreprinderi investiţie străină directă având între 5 şi 19 salariaţi inclusiv, aceasta fiind reprezentată de eşantionul format din 893 de unităţi din totalul de 8 261 de unităţi.

Pentru întreprinderile investiţie străină directă având între 0 şi 4 salariaţi (circa 28 700 de unităţi) indicatorii ISD au fost determinaţi prin aplicarea procentului ce reprezintă ponderea cifrei de afaceri a acestor unităţi în total cifră de afaceri a întreprinderilor ISD, la indicatorii rezultaţi din cercetarea celor 6 870 de unităţi, după procesul de extindere a datelor.

De asemenea, deosebit de cele de mai sus, au fost cercetate exhaustiv şi întreprinderile ISD de gradul II (572 de unităţi).

Rata de răspuns a cercetării statistice ISD a fost de 97,6%.

Gradul de eroare al rezultatelor cercetării statistice privind investiţiile străine directe în România la 31 decembrie 2010 (fluxuri şi solduri) este de ± 3%, principalii indicatori cercetaţi fiind garantaţi cu o probabilitate de 95%.


* nivel rezultat prin diminuarea participaţiilor în valoare de 4067 milioane euro cu pierderea netă în sumă de 2 243 milioane euro.