Comunicat de presă


Balanţa de plăţi şi datoria externă - august 2011

13.10.2011

În perioada ianuarie-august 2011 contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 3 296 milioane euro, în scădere cu 19,7 la sută faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent, în principal datorită reducerii deficitului balanţei comerciale cu 11,6 la sută şi majorării excedentului transferurilor curente cu 20,1 la sută (pe seama transferurilor nete ale administraţiei publice).

- milioane euro -
  Ianuarie-August 2010r Ianuarie-August 2011p
CREDIT DEBIT NET CREDIT DEBIT NET
CONTUL CURENT (A+B+C) 31 895 35 998 -4 103 38 526 41 822 -3 296
A. Bunuri şi servicii 27 623 32 010 -4 387 34 060 38 025 -3 965
a. Bunuri (export fob - import fob)s 23 403 27 274 -3 871 29 267 32 689 -3 422
b. Servicii 4 220 4 736 -516 4 793 5 336 -543
- transport 1 236 1 352 -116 1 454 1 661 -207
- turism - călătorii 566 797 -231 665 934 -269
- alte servicii 2 418 2 587 -169 2 674 2 741 -67
B. Venituri 614 2 157 -1 543 753 2 279 -1 526
C. Transferuri curente 3 658 1 831 1 827 3 713 1 518 2 195

r date revizuite
p date provizorii
S Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică (INS). Importurile FOB sunt calculate pe baza coeficientului de transformare CIF/FOB de 1,0834 determinat de INS.

Deficitul contului curent în perioada ianuarie-august 2011 a fost finanţat în proporţie de 34,2 la sută prin investiţii directe ale nerezidenţilor în România, care au înregistrat 1 126 milioane euro1 (în scădere cu 52% faţă de perioada ianuarie-august 2010), din care participaţiile la capital consolidate cu pierderea netă estimată au însumat 1 021 milioane euro, iar creditele intra-grup2 105 milioane euro.

Datoria externă pe termen mediu şi lung a fost 75 612 milioane euro la 31 august 2011 (78,2 la sută din total datorie externă), în creştere cu 3,7 la sută faţă de 31 decembrie 2010.

Datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 august 2011 nivelul de 21 086 milioane euro (21,8 la sută din total datorie externă), mai mare cu 7,8 la sută faţă de 31 decembrie 2010.

Datoria externă a României la la 31 august 2011*
şi serviciul datoriei externe în perioada ianuarie-august 2011
- milioane euro -
  Datoria externă Serviciul datoriei externe
Ianuarie-August 2011p
Sold la 31.12.2010r Sold la 31.08.2011p
I. Datorie externă pe termen mediu şi lung 72 910 75 612 7 772
I.1. Datorie publică directăa) 16 158 18 551 1 455
I.2. Datorie public garantatăb) 1 708 1 540 167
I.3. Datorie negarantată public 37 733 37 245 5 115
I.4. Depozite pe termen mediu şi lung ale nerezidenţilor 8 228 8 647 833 e
I.5. Împrumuturi de la FMIc) 9 083 9 629 202
II. Datorie externă pe termen scurt 19 550 21 086 16 252e
Total datorie externă (I+II) 92 460 96 698 24 024

*) Soldul datoriei externe este calculat pe bază cash (nu include dobânda acumulată şi care nu a ajuns la scadenţă); de asemenea nu sunt incluse alocările de DST de la FMI.
a) împrumuturi externe contractate direct de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale în baza legislaţiei privind datoria publică, inclusiv cele conform OUG nr. 99/2009 privind ratificarea Acordului Stand-By dintre România şi FMI;
b) împrumuturi externe garantate de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale, conform legislaţiei privind datoria publică;
c) împrumuturi de la FMI în baza Acordului Stand-By cu România, exclusiv suma primită de MFP de la FMI conform OUG nr. 99/2009.
e - date estimate p - date provizorii r - date revizuite

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung3 a fost 22,8 la sută în perioada ianuarie-august 2011, comparativ cu 33,4 la sută în anul 2010. Gradul de acoperire4 a fost 7,7 luni de importuri de bunuri şi servicii la 31 august 2011, faţă de 8,6 luni la 31 decembrie 2010.


Note:

  1. consolidate cu pierderea netă estimată
  2. creditele dintre investitorul străin şi firma rezidentă
  3. Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen mediu şi lung şi exportul de bunuri şi servicii.
  4. Gradul de acoperire a rezervei în luni de importuri se calculează ca raport între rezerva oficială a BNR (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu lunar de bunuri şi servicii din perioada respectivă.