Comunicat de presă


Lansarea Raportului asupra Stabilităţii Financiare - ediţia 2011

12.09.2011

Banca Naţională a României lansează Raportul asupra stabilităţii financiare, aflat la cea de-a şasea ediţie. Documentul evaluează soliditatea sistemului financiar românesc şi capacitatea acestuia de a reacţiona la provocările importante cu care s-a confruntat pe parcursul anului 2010 şi în prima parte a anului 2011, factorii care i-au influenţat performanţa, precum şi interacţiunea sa cu economia reală şi mediul extern. Raportul atestă că stabilitatea financiară în România s-a menţinut robustă, în pofida contextului economic intern şi internaţional dificil din anul anterior.

În Raport se arată că riscurile la adresa sectorului bancar au fost gestionate corespunzător, prin eforturile proprii ale instituţiilor de credit, materializate în consolidarea nivelurilor de solvabilitate, provizioane şi lichiditate. Banca Naţională a României şi-a continuat şi diversificat politica macroprudenţială prudentă, prin asigurarea punctuală de lichiditate, solicitarea proactivă de capitaluri, supravegherea atentă a băncilor şi îmbunătăţirea cadrului de reglementare. Rezultatele celui mai recent exerciţiu de testare a rezistenţei băncilor la şocuri economice realizat de către BNR arată că, în situaţia puţin probabilă în care scenariul advers luat în considerare s-ar materializa, indicatorul de solvabilitate şi rata fondurilor proprii de nivel 1 rămân la niveluri superioare cerinţelor minime prudenţiale. Un rol benefic pentru menţinerea stabilităţii sistemului financiar din România, în condiţiile continuării procesului de dezintermediere, l-a avut şi Iniţiativa Europeană de Coordonare Bancară, în cadrul căreia cele nouă bănci participante şi-au îndeplinit la nivel agregat angajamentele de menţinere a expunerilor şi de asigurare a unei capitalizări individuale a instituţiilor de credit din România peste pragul de 10 la sută.

Situaţia macroeconomică a României s-a îmbunătăţit de la data Raportului anterior. Noul acord de finanţare de tip preventiv încheiat în anul 2011 cu Uniunea Europeană, Fondul Monetar Internaţional şi Banca Mondială, alături de angajamentele autorităţilor asumate în cadrul programelor naţionale, constituie ancore pentru menţinerea stabilităţii financiare şi continuarea reformelor structurale în scopul impulsionării potenţialului de creştere economică. La nivelul UE, pachetul de măsuri privind implementarea unei noi arhitecturi de supraveghere, cu accent pe latura macroprudenţială, va contribui la consolidarea sistemului financiar european (prin diminuarea vulnerabilităţilor evidenţiate de criză) şi la majorarea potenţialului de creştere economică în UE.

Raportul evidenţiază că riscul de credit rămâne principala vulnerabilitate a sectorului bancar. În perspectivă, se preconizează începerea unei diminuări a presiunilor asupra calităţii activelor bancare, în contextul consolidării treptate a creşterii economice şi al întăririi gestiunii riscurilor la nivelul băncilor. Alte provocări pentru perioada următoare au în vedere gestionarea riscului de contagiune ce s-ar manifesta în cazul unor evoluţii adverse pe pieţele internaţionale ca urmare a crizei datoriilor suverane sau a încetinirii semnificative a creşterii economice în economiile dezvoltate, echilibrarea structurii pe monede a fluxurilor de credite noi şi îmbunătăţirea instrumentarului de intervenţie rapidă în cazul instituţiilor de credit aflate potenţial în dificultate. Aceste provocări reclamă continuarea eforturilor pentru menţinerea solvabilităţii, provizionării şi lichidităţii la niveluri adecvate, precum şi adoptarea de noi măsuri prudenţiale.

Componentele nebancare ale sistemului financiar (sectorul asigurărilor, al fondurilor de pensii, al instituţiilor financiare nebancare şi cel al pieţei de capital) au avut o evoluţie mixtă în perioada analizată, dar riscul sistemic s-a menţinut la un nivel scăzut. Sistemele de plăţi şi sistemele de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare nu s-au confruntat cu probleme deosebite, datorită măsurilor adoptate de banca centrală în scopul limitării riscurilor asociate funcţionării acestora.