Comunicat de presă


Comunicat privind autorizarea organizaţiilor cooperaţiei de credit

21.12.2001

La Banca Naţională a României este în curs de finalizare cea de a doua etapă a procesului de autorizare a organizaţiilor cooperaţiei de credit.

În urma finalizării primei etape a procesului de autorizare a organizaţiilor cooperaţiei de credit care au hotărât să funcţioneze în cadrul unor reţele în conformitate cu prevederile ordonanţei, Banca Naţională a României a acordat avizul de constituire/reorganizare unui număr de 5 reţele cooperatiste, cuprinzând 987 de organizaţii ale cooperaţiei de credit. Rezultatul final al celei de a doua etapă a procesului de autorizare va fi comunicat publicului în prima parte a lunii februarie 2002.

În conformitate cu dispoziţiile art.262 din ordonanţă, organizaţiile cooperaţiei de credit care nu au primit autorizaţia de funcţionare sau au fost respinse în oricare dintre etapele procesului de autorizare se dizolvă prin efectul legii şi vor intra imediat în lichidare cu respectarea prevederilor Legii nr.109/1996 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei de consum şi a cooperaţiei de credit.

Deosebit de cele de mai sus, precizăm că parcurgerea de către organizaţiile cooperaţiei de credit a primelor două etape de autorizare din cele trei stabilite de legislaţia menţionată, indică doar acceptarea de principiu de către Banca Naţională a României a proiectului propus, respectiv permisiunea acordată pentru continuarea procesului de autorizare (autorizarea funcţionării organizaţiilor cooperatiste de credit). Organizaţiile cooperaţiei de credit aflate în procesul de autorizare şi care au obţinut aprobarea de constituire/reorganizare, nu se află încă sub supravegherea Băncii Naţionale a României şi nu sunt membre ale Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, iar depozitele populaţiei constituite la acestea nu sunt încă garantate.

Reiterăm faptul că organizaţiile cooperatiste de credit vor intra în sistemul de garantare a depozitelor numai după autorizarea funcţionării lor de către Banca Naţională a României, în condiţiile respectării prevederilor legale cu privire la plata contribuţiilor la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, iar compensarea plăţii depozitelor se va realiza numai în cazul falimentului casei centrale.

Referitor la scrisorile şi reclamaţiile adresate Băncii Naţionale a României de către deponenţii la cooperativele de credit-bănci populare, precizăm faptul că Banca Naţională a României nu are responsabilităţi în legătură cu operaţiunile efectuate de cooperativele de credit-bănci populare în relaţiile cu deponenţi sau cu salariaţii acestora, cu atât mai mult în cazul cooperativelor ale căror cereri au fost respinse de Banca Naţională a României în oricare dintre etapele procesului de autorizare. De asemenea, subliniem că Banca Naţională a României nu are competenţe şi responsabilităţi şi nu este implicată în procesul de dizolvare, respectiv lichidare a organizaţiilor cooperaţiei de credit care au fost sau vor fi respinse în oricare dintre etapele procesului de autorizare.

În acest context, facem cunoscut faptul că Banca Naţională a României nu va mai răspunde sesizărilor primite de la terţi referitoare la cooperativele de credit-bănci populare care nu au obţinut avizul prealabil de constituire/reorganizare, având în vedere că nu este abilitată să soluţioneze litigiile reclamate de aceştia decurgând, în principal, din refuzul plăţii, rescadenţarea depozitelor, obligarea deponenţilor de a-şi transforma depozitele constituite în aport la capital, refuzul restituirii sumelor reprezentând garanţii pentru împrumuturi primite sau alte practici abuzive adoptate de unele cooperative de credit-bănci populare, persoanele în cauză urmând a se adresa instanţelor judecătoreşti competente.