Comunicat de presă


Balanţa de plăţi şi datoria externă - mai 2011

15.07.2011

În perioada ianuarie - mai 2011 contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 1 818 milioane euro, în scădere cu 37,7 la sută faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent, în principal datorită reducerii deficitului balanţei comerciale cu 23,9 la sută şi majorării excedentului transferurilor curente cu 85,8 la sută (pe seama transferurilor nete ale administraţiei publice).

- milioane euro -
  Ianuarie-mai 2010r Ianuarie-mai 2011p
CREDIT DEBIT NET CREDIT DEBIT NET
CONTUL CURENT (A+B+C) 18 568 21 485 -2 917 23 879 25 697 -1 818
A. Bunuri şi servicii 16 166 19 119 -2 953 20 978 23 279 -2 301
a. Bunuri (export fob - import fob)s 13 806 16 380 -2 574 18 229 20 188 -1 959
b. Servicii 2 360 2 739 -379 2 749 3 091 -342
- transport 699 794 -95 826 1 018 -192
- turism - călătorii 310 431 -121 364 486 -122
- alte servicii 1 351 1 514 -163 1 559 1 587 -28
B. Venituri 375 1 136 -761 419 1 417 -998
C. Transferuri curente 2 027 1 230 797 2 482 1 001 1 481

r date revizuite
p date provizorii
S Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică (INS). Importurile FOB sunt calculate pe baza coeficientului de transformare CIF/FOB de 1,0834 determinat de INS.

Deficitul contului curent în perioada ianuarie - mai 2011 a fost finanţat în proporţie de 43,9 la sută prin investiţii directe ale nerezidenţilor în România, care au înregistrat 799 milioane euro1 (în scădere cu 23,3% faţă de perioada ianuarie - mai 2010), din care creditele intra-grup2 au însumat 682 milioane euro, iar participaţiile la capital consolidate cu pierderea netă estimată 117 milioane euro.

Datoria externă pe termen mediu şi lung a fost 74 565 milioane euro la 31 mai 2011 (78,7 la sută din total datorie externă), în creştere cu 2,9 la sută faţă de 31 decembrie 2010.

Datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 mai 2011 nivelul de 20 154 milioane euro (21,3 la sută din total datorie externă), mai mare cu 9,3 la sută faţă de 31 decembrie 2010.

Datoria externă a României la 31 mai 2011*
şi serviciul datoriei externe în perioada ianuarie - mai 2011
- milioane euro -
  Datoria externă Serviciul datoriei externe
perioada ianuarie - mai 2011p
Sold la 31.12.2010r Sold la 31.05.2011p
I. Datorie externă pe termen mediu şi lung 72 471 74 565 3 697
I.1. Datorie publică directăa) 16 022 17 303 656
I.2. Datorie public garantatăb) 1 708 1 609 87
I.3. Datorie negarantată public 37 431 37 511 2 681
I.4. Depozite pe termen mediu şi lung ale nerezidenţilor 8 227 8 514 210e
I.5. Împrumuturi de la FMIc) 9 083 9 628 63
II. Datorie externă pe termen scurt 18 437 20 154 9 912e
Total datorie externă (I+II) 90 908 94 719 13 609

*) Soldul datoriei externe este calculat pe bază cash (nu include dobânda acumulată şi care nu a ajuns la scadenţă); de asemenea nu sunt incluse alocările de DST de la FMI.
a) împrumuturi externe contractate direct de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale în baza legislaţiei privind datoria publică, inclusiv cele conform OUG nr. 99/2009 privind ratificarea Acordului Stand-By dintre România şi FMI;
b) împrumuturi externe garantate de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale, conform legislaţiei privind datoria publică;
c) împrumuturi de la FMI în baza Acordului Stand-By cu România, exclusiv suma primită de MFP de la FMI conform OUG nr. 99/2009.
e - date estimate p - date provizorii r - date revizuite

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung3 a fost 17,6 la sută în perioada ianuarie - mai 2011, comparativ cu 33,3 la sută în anul 2010. Gradul de acoperire4 a fost 7,8 luni de importuri de bunuri şi servicii la 31 mai 2011, faţă de 8,6 luni la 31 decembrie 2010.


Note:

  1. Date estimate
  2. Creditele dintre investitorul străin şi firma rezidentă
  3. Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen mediu şi lung şi exportul de bunuri şi servicii.
  4. Gradul de acoperire a rezervei în luni de importuri se calculează ca raport între rezerva oficială a BNR (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu lunar de bunuri şi servicii din perioada respectivă.