Comunicat de presă


Protocol încheiat între BNR, CNVM şi CSA pentru cooperare în domeniul supravegherii sistemului financiar

03.04.2002

PROTOCOL

încheiat între

Banca Naţională a României, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare
şi Comisia de supraveghere a Asigurărilor


pentru cooperare în domeniul supravegherii sistemului financiar


Autorităţile responsabile cu autorizarea, reglementarea şi supravegherea segmentelor ce fac parte din sistemul financiar din România, denumite în continuare autorităţi, respectiv:

Banca Naţională a României (BNR), banca centrală a statului român, având ca obiectiv fundamental asigurarea stabilităţii monedei naţionale, în conformitate cu prevederile Legii nr.101/1998, elaborează, aplică şi răspunde de politica monetară, valutară, de credit, de plăţi, precum şi de autorizarea şi supravegherea prudenţială bancară, urmărind funcţionarea normală a sistemului bancar şi participarea la promovarea unui sistem financiar specific economiei de piaţă;

Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (CNVM), autoritate administrativă autonomă, având drept misiune, în conformitate cu Legea nr.52/1994 privind valorile mobiliare şi bursele de valori, favorizarea bunei funcţionări a pieţei valorilor mobiliare, asigurarea protecţiei investitorilor contra practicilor neloiale, abuzive şi frauduloase, informarea deţinătorilor de valori mobiliare şi a publicului asupra persoanelor care fac în mod public apel la economii băneşti şi asupra valorilor emise de aceştia, stabilirea cadrului activităţii intermediarilor şi agenţilor pentru valori mobiliare şi regimului asociaţiilor profesionale constituite de aceştia şi al organismelor însărcinate cu asigurarea funcţionării pieţei de capital;

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (CSA), autoritate administrativă autonomă de specialitate, având ca obiectiv punerea în executare a Legii nr. 32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor, inclusiv controlul, reglementarea, autorizarea şi supravegherea asigurătorilor şi reasigurătorilor, precum şi a intermediarilor în asigurări în vederea protejării intereselor asiguraţilor sau ale potenţialilor asiguraţi şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Întrucât :

 • în cadrul sistemului financiar autorităţile răspund, individual, pentru supravegherea segmentelor componente ale sistemului, respectiv sectorul bancar, al pieţelor de capital şi burselor de mărfuri şi al pieţei asigurărilor, cu instituţiile şi operaţiunile specifice acestora;

 • în ultimii ani, sistemul financiar a devenit mult mai dinamic şi complex, determinând intersectări şi chiar întrepătrunderi atât la nivel instituţional şi operaţional, cât şi al produselor, fapt ce se manifestă cu precădere în cadrul conglomeratelor financiare, respectiv al grupurilor de instituţii bazate pe legături de natură organizatorică şi economică care operează concomitent în mai multe pieţe ale sistemului;

 • produsele şi serviciile financiare au devenit mai numeroase şi mai complexe, angrenând o diversitate tot mai numeroasă de persoane şi oferind publicului mai multe oportunităţi şi opţiuni, ceea ce face necesar, chiar şi ca o cerinţă din partea acestuia, creşterea popularizării şi a transparenţei produselor respective;

 • în cadrul sistemului financiar au fost constatate fraude desfăşurate simultan ori într-un anumit segment al pieţei financiare dar cu implicaţii şi în celelalte segmente;

 • autorităţile responsabile cu autorizarea, reglementarea şi supravegherea sistemului financiar trebuie să conlucreze îndeaproape pentru a asigura transparenţa, stabilitatea şi integritatea sistemului şi pieţelor sale componente, protecţia consumatorilor împotriva neconformităţii practicilor cu cadrul stabilit prin reglementări;

 • cooperarea dintre autorităţile responsabile cu autorizarea, reglementarea şi supravegherea sistemului financiar trebuie concentrată, cu precădere, asupra problemelor care derivă din intersectarea şi/sau întrepătrunderea ce s-a produs la nivel instituţional, operaţional şi al produselor financiare, atât cu scopul de a preveni suprapuneri ale activităţilor de supraveghere, precum şi de a completa golurile de supraveghere rezultate prin faptul că anumite arii ale sistemului nu sunt acoperite de nici una dintre autorităţi, cât şi de a stabili acţiuni concertate de supraveghere,

În baza prezentului Protocol pentru cooperare în domeniul supravegherii sistemului financiar, denumit în continuare Protocol, convin următoarele:

 1. Să coopereze cu scopul de a asigura o supraveghere adecvată, eficientă şi concertată, cu precădere în zonele unde există o suprapunere sau un gol în cadrul activităţilor de supraveghere exercitate de autorităţi. În acest sens, printre altele, trebuie avută în vedere coordonarea măsurilor şi acţiunilor întreprinse de autorităţi în sectoarele pe care le supraveghează şi reglementează pentru a preveni apariţia unei crize sistemice şi a asigura un mediu competitiv şi nediscriminatoriu pentru toţi participanţii la piaţa financiară;
 2. Să conlucreze în elaborarea de reguli şi reglementări care să răspundă intereselor comune menite să completeze zonele insuficient reglementate existente atât în planul autorizării cât şi al supravegherii instituţiilor şi operaţiunilor specifice fiecărui segment component al sistemului financiar în vederea exercitării atribuţiilor specifice fiecărei autorităţi;
 3. Să schimbe informaţii cu scopul de a asigura autorizarea, reglementarea şi supravegherea adecvată şi eficientă a sistemului financiar, informaţiile primite în cadrul Protocolului fiind folosite numai pentru scopurile pentru care au fost solicitate, în caz contrar fiind necesar acordul părţii care le-a furnizat. În cazul solicitării unor informaţii, partea solicitată trebuie să le furnizeze în cel mai scurt timp, iar în cazul unui refuz, să informeze partea solicitantă asupra motivelor refuzului. Datele şi informaţiile furnizate, precum şi măsurile stabilite în cadrul aplicării prevederilor prezentului protocol sunt supuse regimului confidenţialităţii şi nu pot fi făcute publice decât în cadrul şi în condiţiile convenite de părţi.
 4. Să se informeze reciproc asupra iniţiativelor legislative în domeniile relevante de activitate în vederea realizării unei armonizări adecvate;
 5. Să se informeze reciproc asupra evoluţiilor care pot prezenta importanţă pentru oricare dintre autorităţi;
 6. Să organizeze acţiuni concertate de supraveghere asupra conglomeratelor financiare cu scopul identificării şi instrumentării globale a problemelor de importanţă deosebită;
 7. Să organizeze întâlniri comune la nivelul conducerilor autorităţilor, cel puţin odată pe an, în scopul analizării realizării acţiunilor de cooperare în domeniul supravegherii, stabilirii strategiei colaborării, discutării şi soluţionării problemelor globale ale sistemului financiar în domeniile autorizării, reglementării şi supravegherii;
 8. Fiecare autoritate numeşte un reprezentant care să asigure pregătirea şedinţelor de analiză între conducerile autorităţilor şi departamentelor similare ale acestora sau pe o temă propusă de una dintre autorităţi.
 9. Problemele concrete de cooperare în baza prezentului protocol se vor determina şi stabili în mod curent de către fiecare autoritate, corespunzător sarcinilor, atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin potrivit legii.
 10. Autorităţile vor stabili modalităţile pentru schimbul de informaţii, rezultate din cooperarea şi colaborarea desfăşurată în baza prezentului Protocol, în relaţia cu alte instituţii ale statului cum ar fi: Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul de Interne, Curtea de Conturi, Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, părţile cooperând pentru găsirea unor modalităţi de păstrare a caracterului secret al acestor informaţii.
 11. Nici o prevedere a prezentului Protocol nu poate prejudicia drepturile, îndatoririle şi responsabilităţile nici uneia dintre autorităţi, care decurg din prevederile legislaţiei în vigoare în baza căreia sunt înfiinţate şi îşi desfăşoară activitatea.
 12. Punctele de vedere diferite care vor apărea în cursul aplicării prevederilor prezentului Protocol se vor armoniza la nivelul conducerii acestora prin consultări directe între autorităţile semnatare. Eventualele amendamente ulterioare aduse prezentului Protocol se vor face în formă scrisă, cu consensul autorităţilor semnatare şi vor intra în vigoare la data adoptării lor.
 13. Prezentul Protocol va intra în vigoare la data semnării lui de către autorităţile semnatare. Protocolul este încheiat pentru o perioadă de timp nelimitată. La data intrării în vigoare a prezentului Protocol îşi încetează valabilitatea Protocolul încheiat între BNR şi CNVM în 28 septembrie 2001.
 14. Încetarea valabilităţii Protocolului pentru una din părţi ori pentru toate părţile semnatare poate avea loc la cererea scrisă a părţilor implicate.


Semnat astăzi, 3 aprilie 2002


Banca Naţională
a României
Comisia Naţională
a Valorilor Mobiliare
Comisia de Supraveghere
a Asigurărilor
MUGUR ISĂRESCU
Guvernator
GABRIELA ANGHELACHE
Preşedinte
NICOLAE CRIŞAN
Preşedinte