Comunicat de presă


Balanţa de plăţi şi datoria externă - februarie 2011

13.04.2011

În perioada ianuarie - februarie 2011 contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 44 milioane euro, comparativ cu 747 milioane euro în aceeaşi perioadă din anul precedent, datorită reducerii deficitului balanţei comerciale şi majorării excedentului transferurilor curente.

- milioane euro -
  Ianuarie-februarie 2010r Ianuarie - februarie 2011p
CREDIT DEBIT NET CREDIT DEBIT NET
CONTUL CURENT (A+B+C) 6 737 7 484 -747 9 179 9 223 -44
A. Bunuri şi servicii 5 680 6 494 -814 7 940 8 115 -175
a. Bunuri (export fob - import fob)s 4 876 5 538 -662 6 918 6 923 -5
b. Servicii 804 956 -152 1 022 1 192 -170
- transport 235 269 -34 335 381 -46
- turism - călătorii 87 150 -63 131 173 -42
- alte servicii 482 537 -55 556 638 -82
B. Venituri 140 406 -266 168 571 -403
C. Transferuri curente 917 584 333 1 071 537 534

r date revizuite
p date provizorii
S Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică (INS). Importurile FOB sunt calculate pe baza coeficientului de transformare CIF/FOB de 1,0834 determinat de INS.

Deficitul contului curent în perioada ianuarie - februarie 2011 a fost finanţat integral prin investiţii directe ale nerezidenţilor în România, care au înregistrat 294 milioane euro 1 (comparativ cu 140 milioane euro în perioada ianuarie - februarie 2010), din care creditele intra-grup2 au însumat 267 milioane euro, iar participaţiile la capital consolidate cu pierderea netă estimată 27 milioane euro.

Datoria externă pe termen mediu şi lung a fost la 28 februarie 2011 de 72 862 milioane euro (79,4 la sută din total datorie externă), în creştere cu 1,1 la sută faţă de 31 decembrie 2010.

Datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 28 februarie 2011 nivelul de 18 932 milioane euro (20,6 la sută din total datorie externă), mai mare cu 1,1 la sută faţă de 31 decembrie 2010.

Datoria externă a României la 28 februarie 2011*
şi serviciul datoriei externe în perioada ianuarie – februarie 2011
- milioane euro -
  Datoria externă Serviciul datoriei externe
ianuarie-februarie 2011p
Sold la 31.12.2010r Sold la 28.02.2011p
I. Datorie externă pe termen mediu şi lung 72 084 72 862 1 414
I.1. Datorie publică directăa) 15 800 15 702 211
I.2. Datorie public garantatăb) 1 711 1 664 40
I.3. Datorie negarantată public 37 263 37 253 1 035
I.4. Depozite pe termen mediu şi lung ale nerezidenţilor 8 227 8 409 65e
I.5. Împrumuturi de la FMIc) 9 083 9 834 63
II. Datorie externă pe termen scurt 18 731 18 932 2 160e
Total datorie externă (I+II) 90 815 91 794 3 574

*) Soldul datoriei externe este calculat pe bază cash (nu include dobânda acumulată şi care nu a ajuns la scadenţă); de asemenea nu sunt incluse alocările de DST de la FMI.
a) împrumuturi externe contractate direct de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale în baza legislaţiei privind datoria publică, inclusiv cele conform OUG nr. 99/2009 privind ratificarea Acordului Stand-By dintre România şi FMI;
b) împrumuturi externe garantate de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale, conform legislaţiei privind datoria publică;
c) împrumuturi de la FMI în baza Acordului Stand-By cu România, exclusiv suma primită de MFP de la FMI conform OUG nr. 99/2009.
e - date estimate p - date provizorii r - date revizuite

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung3 a fost 17,8 la sută în perioada ianuarie-februarie 2011, comparativ cu 33,3 la sută în anul 2010. Gradul de acoperire4 a fost 8,7 luni de importuri de bunuri şi servicii la 28 februarie 2011, faţă de 8,6 luni la 31 decembrie 2010.


Note:

  1. Date estimate
  2. Creditele dintre investitorul străin şi firma rezidentă
  3. Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen mediu şi lung şi exportul de bunuri şi servicii.
  4. Gradul de acoperire a rezervei în luni de importuri se calculează ca raport între rezerva oficială a BNR (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu lunar de bunuri şi servicii din perioada respectivă.